استراتژی چیست؟ هفت نکته برای تلفیق علم و هنر استراتژی

استراتژی مانند دیگر شاخه‌های علوم مدیریتی ترکیبی از علم و هنر است. سازمان‌ها هنگامی به سراغ استراتژی می‌روند که با پرسش‌هایی از این قبیل روبه‌رو