آموزش آنلاین مدیریت، کسب و کار و مهارت فردی

مطالب مدیریت پروژه، استراتژی سرمایه گذاری و منابع انسانی

ساختار شکست کار چیست ؟

محدوده پروژه (که پیش از این تدوین شده است) در این فرآیند به ساختار شکست کار تبدیل می شود. ساختار شکست کار ترکیبی سلسله مراتبی از محدوده پروژه است که هر تحویل شدنی را به تحویل شدنی های خردتر و قابل مدیریت تر و در نهایت بسته های کاری (عناصر آخرین سطح ساختار شکست کار) تبدیل می کند. بسته های کاری در فرآیند تعریف فعالیت ها به فعالیت ها خرد می شوند. این فرآیند محصول و کار پروژه را به مولفه های کوچک تر و قابل مدیریت تر تقسیم می کند. هدف اصلی این فرآیند در این فرآیند در این است که از آنچه باید تحویل داده شود، یک چشم انداز ساختار یافته ارائه می کند.

 توجه این نکته ضروری است که ساختار شکست کار مبتنی بر اقلام تحویلی و محصولات پروژه تنظیم شود و ضرورتا نحوه تحقق این اقلام تحویلی را نشان نخواهد داد. فعالیت ها نحوه تحقق اقلام تحویلی را نشان می دهند.

ساختار شکست کار پروژه مبنا و ابزار اصلی تمامی فعالیت ها در برنامه ریزی، اجرا و پایش و کنترل پروژه محسوب می شود. همچنین از کدینگ آن به عنوان ابزار اصلی برای تمامی آدرس دهی های احتمالی پروژه استفاده می شود.

منبع: انتشارات آریانا قلم کتاب استاندارد pmbok

دوره های مجازی مرتبط با مدیریت پروژه در سایت هم آموز:

- مدیریت ریسک پروژه

- بسته جامع مدیریت پروژه

شخصیت شناسی و رفتار شناسی

و سایر دوره ها در حوزه مدیریت پروژه ...

 

ارسال نظر

Loading