آموزش آنلاین مدیریت، کسب و کار و مهارت فردی

مطالب مدیریت پروژه، استراتژی سرمایه گذاری و منابع انسانی

نمونه چک لیست های کاربردی

در فصل های قبلی نمونه فرم ها و کاربرگ هایی که می تواند در گروه های مختلف فرآیندی مورد استفاده سازمان ها قرار گیرد، ارایه شدند. گروه دیگری از مدارک و مستندات سیستمی مورد نیاز برای مدیریت موثر پروژه ها به کمک راهنمای PMBOK، چک لیست ها هستند. در ادامه این فصل نمونه ای از چک لیست های پرکاربرد در گروه های مختلف فرآیندی و نیز حوزه های مختلف دانشی ارایه می شوند (این چک لیست ها به عنوان نمونه ارایه شده اند و تمامی گروه های فرآیندی و نیز حوزه های دانشی را پوشش نمی دهند).

نکته مهم در به کارگیری فرم های ارایه شده در فصول پیشین و نیز چک لیست های فصل حاضر، اهمیت متناسب سازی آنها برحسب ماهیت پروژه است.

فهرست زیر عناوین نمونه چک لیست های ارایه شده را تشریح می کند:

منبع : انتشارات آریانا قلم کتاب استاندارد pmbok

دوره های مجازی مرتبط با مدیریت پروژه در سایت هم آموز:

ویرایش ششم استاندارد pmbok

مدیریت سبد پروژه (پرتفولیو)

- مدیریت ریسک پروژه

و سایر دوره ها در حوزه مدیریت پروژه ...

ارسال نظر

Loading