آموزش آنلاین مدیریت، کسب و کار و مهارت فردی

مطالب مدیریت پروژه، استراتژی سرمایه گذاری و منابع انسانی

چک لیست کنترل خاتمه پروژه

در کنترل خاتمه پروژه می توان از چک لیست زیر به عنوان یک الگو استفاده نمود:

خاتمه پروژه با در نظر گرفتن ملاحظات زیر انجام می شود:

  • بررسی هماهنگی کار انجام شده با الزامات
  • خاتمه قراردادهای تامین و تدارک
  • دریافت تایید رسمی محصول
  • تکمیل خاتمه جنبه های مالی
  • تکمیل گزارش عملکرد نهایی
  • کدگذاری و بایگانی سوابق
  • به روزرسانی بانک اطلاعاتی درس آموخته های پروژه
  • تحویل محصول خدمت / نتیجه تکمیل شده
  • آزادسازی منابع از جمله نیروی انسانی و تجهیزات

منبع: انتشارات آریانا قلم کتاب استاندارد pmbok

دوره های مجازی مرتبط با مدیریت پروژه در سایت هم آموز:

مدیریت پروژه حرفه ای

مدیریت دانش و درس آموخته ها

برنامه ریزی و کنترل پروژه حرفه ای

و سایر دوره ها در حوزه مدیریت پروژه ...

ارسال نظر

Loading