آموزش آنلاین مدیریت، کسب و کار و مهارت فردی

مطالب مدیریت پروژه، استراتژی سرمایه گذاری و منابع انسانی

چک لیست کنترل برنامه مدیریت تدارکات پروژه

در کنترل برنامه تدارکات پروژه می توان از چک لیست زیر به عنوان یک الگو استفاده نمود:

کنترل برنامه تدارکات پروژه با در نظر گرفتن ملاحظات زیر انجام می شود:

  • تحلیل و تصمیم گیری در "مورد خرید یا ساخت" انجام شده باشد.
  • برنامه مدیریت تدارکات تدوین شده باشد.
  • بسته های خرید / تامین تعریف شده باشند.
  • انطباق بسته های خرید / تامین با WBS و نیز ساختار گزارش دهی پروژه کنترل شده باشد.
  • بیانیه کار هر بسته خرید / تامین تنظیم شده باشد.
  • مواد قراردادی (شرایط عمومی و خصوصی) هر بسته خرید / تامین تنظیم شده باشد.
  • معیار های انتخاب تامین کننده تعیین شده باشد.
  • اسناد تدارکات برای هر بسته خرید / تامین تنظیم شده باشد.

منبع : انتشارات آریانا قلم کتاب استاندارد pmbok

دوره های مجازی مرتبط با مدیریت پروژه در سایت هم آموز:

ویرایش ششم استاندارد pmbok

مدیریت سبد پروژه (پرتفولیو)

مدیریت ریسک پروژه

و سایر دوره ها در حوزه مدیریت پروژه ...

ارسال نظر

Loading