گرامر زبان انگلیسی

امتیاز 4.9 ازمجموع 14 نفر
سلاله برهلیا

زبان های خارجی

دستور زبان یا همان گرامر زبان انگلیسی مجموعه قواعد و مقرراتی است که برای درست نوشتن، درست خواندن ، درست گفتن و ایجاد رابطه درست بین کلمات به کار می رود. در این دوره شما با قواعد ضروری زبان انگلسی به طور کامل آشنا می شوید.

79,000تومان
خرید دوره
79,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
12جلسه
16ساعت
736فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه جلسه اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • معرفی دوره گرامر - اسم

  رایگان
  نمایش
 • نگارش اسم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اسامی قابل شمارش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اسامی غیرقابل شمارش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مقایسه قابل شمارش و غیرقابل شمارش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه جلسه دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • معرفی فعل زمان

  رایگان
  نمایش
 • زمان حال ساده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • زمان حال استمراری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • افعال حسی

  رایگان
  نمایش
 • زمان حال کامل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه جلسه سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • زمان گذشته

  رایگان
  نمایش
 • زمان گذشته استمراری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • زمان گذشته کامل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • زمان گذشته کامل استمراری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه جلسه چهارم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تمرین های جلسه قبل - مرور زمان گذشته

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • زمان آینده

  رایگان
  نمایش
 • زمان آینده ساده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • زمان آینده استمراری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • زمان آینده کامل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 5

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه جلسه پنجم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تمرین های جلسه قبل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جملات شرطی نوع 0

  رایگان
  نمایش
 • جملات شرطی نوع 1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جملات شرطی نوع 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جملات شرطی نوع 3

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 6

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه جلسه ششم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جملات معلوم و مجهول - زمان حال

  رایگان
  نمایش
 • جملات معلوم و مجهول - زمان گذشته

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جملات معلوم و مجهول - زمان آینده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 7

مشاهده محتوابستنG
 • جزوه جلسه هفتم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تمرین های جلسه قبل ؛ معرفی صفت ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • محل قرارگیری صفت

  رایگان
  نمایش
 • ترتیب صفت ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استفاده از صفت در مقایسه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • صفات بی قاعده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بقیه نکات صفت ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 8

مشاهده محتوابستنH
 • جزوه جلسه هشتم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تمرین های جلسه قبل، تعاریف اولیه قید

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ساختار قید

  رایگان
  نمایش
 • انواع قید

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواعی از قید

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • قید زمان، تمرین ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 9

مشاهده محتوابستنI
 • جزوه جلسه نهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حل تمرین جلسه قبل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جملات وابسته

  رایگان
  نمایش
 • ضمایر ربطی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جملات موصولی تعریفی و غیرتعریفی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مثال و تمرین جملات موصولی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جمع بندی جملات موصولی و تمرین

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 10

مشاهده محتوابستنJ
 • جزوه جلسه دهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حل تمرین های جلسه قبل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نقل قول جملات

  رایگان
  نمایش
 • تغییرات جمله در نقل قول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تمرین های نقل قول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نقل قول جملات سوالی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نقل قول جملات امری، درخواستی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نقل قول انواع دیگر جمله

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 11

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه جلسه یازدهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تمرین های جلسه قبل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حرف تعریف

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حرف تعریف نامعین

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بدون نیاز به حرف تعریف

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • علامت گذاری صحیح در جملات

  رایگان
  نمایش

آزمون نهایی

مشاهده محتوابستنB
 • آزمون پایانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
دستور زبان یا همان گرامر زبان انگلیسی مجموعه قواعد و مقرراتی است که برای درست نوشتن، درست خواندن ، درست گفتن و ایجاد رابطه درست بین کلمات به کار می رود. در این دوره شما با قواعد ضروری زبان انگلسی به طور کامل آشنا می شوید.
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه جلسه اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • معرفی دوره گرامر - اسم

  رایگان
  نمایش
 • نگارش اسم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اسامی قابل شمارش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اسامی غیرقابل شمارش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مقایسه قابل شمارش و غیرقابل شمارش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه جلسه دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • معرفی فعل زمان

  رایگان
  نمایش
 • زمان حال ساده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • زمان حال استمراری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • افعال حسی

  رایگان
  نمایش
 • زمان حال کامل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه جلسه سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • زمان گذشته

  رایگان
  نمایش
 • زمان گذشته استمراری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • زمان گذشته کامل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • زمان گذشته کامل استمراری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه جلسه چهارم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تمرین های جلسه قبل - مرور زمان گذشته

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • زمان آینده

  رایگان
  نمایش
 • زمان آینده ساده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • زمان آینده استمراری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • زمان آینده کامل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 5

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه جلسه پنجم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تمرین های جلسه قبل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جملات شرطی نوع 0

  رایگان
  نمایش
 • جملات شرطی نوع 1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جملات شرطی نوع 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جملات شرطی نوع 3

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 6

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه جلسه ششم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جملات معلوم و مجهول - زمان حال

  رایگان
  نمایش
 • جملات معلوم و مجهول - زمان گذشته

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جملات معلوم و مجهول - زمان آینده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 7

مشاهده محتوابستنG
 • جزوه جلسه هفتم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تمرین های جلسه قبل ؛ معرفی صفت ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • محل قرارگیری صفت

  رایگان
  نمایش
 • ترتیب صفت ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استفاده از صفت در مقایسه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • صفات بی قاعده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بقیه نکات صفت ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 8

مشاهده محتوابستنH
 • جزوه جلسه هشتم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تمرین های جلسه قبل، تعاریف اولیه قید

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ساختار قید

  رایگان
  نمایش
 • انواع قید

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواعی از قید

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • قید زمان، تمرین ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 9

مشاهده محتوابستنI
 • جزوه جلسه نهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حل تمرین جلسه قبل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جملات وابسته

  رایگان
  نمایش
 • ضمایر ربطی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جملات موصولی تعریفی و غیرتعریفی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مثال و تمرین جملات موصولی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جمع بندی جملات موصولی و تمرین

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 10

مشاهده محتوابستنJ
 • جزوه جلسه دهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حل تمرین های جلسه قبل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نقل قول جملات

  رایگان
  نمایش
 • تغییرات جمله در نقل قول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تمرین های نقل قول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نقل قول جملات سوالی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نقل قول جملات امری، درخواستی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نقل قول انواع دیگر جمله

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 11

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه جلسه یازدهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تمرین های جلسه قبل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حرف تعریف

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حرف تعریف نامعین

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بدون نیاز به حرف تعریف

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • علامت گذاری صحیح در جملات

  رایگان
  نمایش

آزمون نهایی

مشاهده محتوابستنB
 • آزمون پایانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

دستور زبان یا همان گرامر زبان انگلیسی مجموعه قواعد و مقرراتی است که برای درست نوشتن، درست خواندن ، درست گفتن و ایجاد رابطه درست بین کلمات به کار می رود. در این دوره شما با قواعد ضروری زبان انگلسی به طور کامل آشنا می شوید.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

زبان انگلیسی
انگلیسی
گرامر
یادگیری زبان
آموزش زبان