گرامر زبان انگلیسی

امتیاز 4.9 ازمجموع 14 نفر
سلاله برهلیا

زبان های خارجی

دستور زبان یا همان گرامر زبان انگلیسی مجموعه قواعد و مقرراتی است که برای درست نوشتن، درست خواندن ، درست گفتن و ایجاد رابطه درست بین کلمات به کار می رود. در این دوره شما با قواعد ضروری زبان انگلسی به طور کامل آشنا می شوید.

99,000تومان
خرید دوره
99,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
12جلسه
16ساعت
747فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه جلسه اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • معرفی دوره گرامر - اسم

  رایگان
  نمایش
 • نگارش اسم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اسامی قابل شمارش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اسامی غیرقابل شمارش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مقایسه قابل شمارش و غیرقابل شمارش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه جلسه دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • معرفی فعل زمان

  رایگان
  نمایش
 • زمان حال ساده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • زمان حال استمراری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • افعال حسی

  رایگان
  نمایش
 • زمان حال کامل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه جلسه سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • زمان گذشته

  رایگان
  نمایش
 • زمان گذشته استمراری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • زمان گذشته کامل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • زمان گذشته کامل استمراری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه جلسه چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تمرین های جلسه قبل - مرور زمان گذشته

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • زمان آینده

  رایگان
  نمایش
 • زمان آینده ساده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • زمان آینده استمراری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • زمان آینده کامل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 5

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه جلسه پنجم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تمرین های جلسه قبل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جملات شرطی نوع 0

  رایگان
  نمایش
 • جملات شرطی نوع 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جملات شرطی نوع 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جملات شرطی نوع 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 6

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه جلسه ششم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جملات معلوم و مجهول - زمان حال

  رایگان
  نمایش
 • جملات معلوم و مجهول - زمان گذشته

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جملات معلوم و مجهول - زمان آینده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 7

مشاهده محتوابستنG
 • جزوه جلسه هفتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تمرین های جلسه قبل ؛ معرفی صفت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • محل قرارگیری صفت

  رایگان
  نمایش
 • ترتیب صفت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استفاده از صفت در مقایسه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • صفات بی قاعده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بقیه نکات صفت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 8

مشاهده محتوابستنH
 • جزوه جلسه هشتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تمرین های جلسه قبل، تعاریف اولیه قید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ساختار قید

  رایگان
  نمایش
 • انواع قید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواعی از قید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • قید زمان، تمرین ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 9

مشاهده محتوابستنI
 • جزوه جلسه نهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حل تمرین جلسه قبل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جملات وابسته

  رایگان
  نمایش
 • ضمایر ربطی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جملات موصولی تعریفی و غیرتعریفی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مثال و تمرین جملات موصولی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جمع بندی جملات موصولی و تمرین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 10

مشاهده محتوابستنJ
 • جزوه جلسه دهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حل تمرین های جلسه قبل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نقل قول جملات

  رایگان
  نمایش
 • تغییرات جمله در نقل قول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تمرین های نقل قول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نقل قول جملات سوالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نقل قول جملات امری، درخواستی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نقل قول انواع دیگر جمله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 11

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه جلسه یازدهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تمرین های جلسه قبل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حرف تعریف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حرف تعریف نامعین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بدون نیاز به حرف تعریف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • علامت گذاری صحیح در جملات

  رایگان
  نمایش

آزمون نهایی

مشاهده محتوابستنB
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
دستور زبان یا همان گرامر زبان انگلیسی مجموعه قواعد و مقرراتی است که برای درست نوشتن، درست خواندن ، درست گفتن و ایجاد رابطه درست بین کلمات به کار می رود. در این دوره شما با قواعد ضروری زبان انگلسی به طور کامل آشنا می شوید.
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه جلسه اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • معرفی دوره گرامر - اسم

  رایگان
  نمایش
 • نگارش اسم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اسامی قابل شمارش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اسامی غیرقابل شمارش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مقایسه قابل شمارش و غیرقابل شمارش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه جلسه دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • معرفی فعل زمان

  رایگان
  نمایش
 • زمان حال ساده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • زمان حال استمراری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • افعال حسی

  رایگان
  نمایش
 • زمان حال کامل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه جلسه سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • زمان گذشته

  رایگان
  نمایش
 • زمان گذشته استمراری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • زمان گذشته کامل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • زمان گذشته کامل استمراری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه جلسه چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تمرین های جلسه قبل - مرور زمان گذشته

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • زمان آینده

  رایگان
  نمایش
 • زمان آینده ساده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • زمان آینده استمراری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • زمان آینده کامل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 5

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه جلسه پنجم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تمرین های جلسه قبل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جملات شرطی نوع 0

  رایگان
  نمایش
 • جملات شرطی نوع 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جملات شرطی نوع 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جملات شرطی نوع 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 6

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه جلسه ششم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جملات معلوم و مجهول - زمان حال

  رایگان
  نمایش
 • جملات معلوم و مجهول - زمان گذشته

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جملات معلوم و مجهول - زمان آینده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 7

مشاهده محتوابستنG
 • جزوه جلسه هفتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تمرین های جلسه قبل ؛ معرفی صفت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • محل قرارگیری صفت

  رایگان
  نمایش
 • ترتیب صفت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استفاده از صفت در مقایسه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • صفات بی قاعده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بقیه نکات صفت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 8

مشاهده محتوابستنH
 • جزوه جلسه هشتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تمرین های جلسه قبل، تعاریف اولیه قید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ساختار قید

  رایگان
  نمایش
 • انواع قید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواعی از قید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • قید زمان، تمرین ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 9

مشاهده محتوابستنI
 • جزوه جلسه نهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حل تمرین جلسه قبل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جملات وابسته

  رایگان
  نمایش
 • ضمایر ربطی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جملات موصولی تعریفی و غیرتعریفی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مثال و تمرین جملات موصولی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جمع بندی جملات موصولی و تمرین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 10

مشاهده محتوابستنJ
 • جزوه جلسه دهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حل تمرین های جلسه قبل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نقل قول جملات

  رایگان
  نمایش
 • تغییرات جمله در نقل قول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تمرین های نقل قول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نقل قول جملات سوالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نقل قول جملات امری، درخواستی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نقل قول انواع دیگر جمله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 11

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه جلسه یازدهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تمرین های جلسه قبل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حرف تعریف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حرف تعریف نامعین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بدون نیاز به حرف تعریف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • علامت گذاری صحیح در جملات

  رایگان
  نمایش

آزمون نهایی

مشاهده محتوابستنB
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

دستور زبان یا همان گرامر زبان انگلیسی مجموعه قواعد و مقرراتی است که برای درست نوشتن، درست خواندن ، درست گفتن و ایجاد رابطه درست بین کلمات به کار می رود. در این دوره شما با قواعد ضروری زبان انگلسی به طور کامل آشنا می شوید.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

یادگیری زبان
آموزش زبان
آموزش گرامر