50 درصد تخفیف دوره های مدیریت پروژه هم‌آموز

هوش استراتژی (تفکر استراتژیک کاربردی)

دکتر مجتبی لشکربلوکی

مدیریت استراتژیک

امتیاز 4.6 ازمجموع 104 نفر
1,600,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

فرمان اول: تمرکز پویا

مشاهده محتوابستنA
 • چرا تمرکز پویا داشته باشیم؟

  رایگان
  نمایش
 • فکر افزار تحلیل پارتو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین تمرکز پویا در هوش استراتژی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فرمان دوم: در جست و جوی پرسش های ناگفته و پاسخ های نایافته

مشاهده محتوابستنB
 • چگونه فعالیت کنیم اما رقابت نکنیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فکر افزار چرا و چرا که نه؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحلیل سه لایه ای غیر مشتریان

  رایگان
  نمایش
 • تمرین پرسش های ناگفته و پاسخ های نایافته

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فرمان سوم: برگ برنده

مشاهده محتوابستنC
 • اقیانوس آبی و اقیانوس قرمز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بوم مطلوبیت/بوم استراتژی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فکر افزار تحلیل رقابتی عوامل کلیدی موفقیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین همراه داشتن برگ برنده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فرمان چهارم: جست و جوی منافع

مشاهده محتوابستنD
 • فکر افزار کاربرد های بعدی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیشران های تغییر و روندها

  رایگان
  نمایش
 • فکر افزار داستان بزرگ ، ترکیب چند روند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فکرافراز اعداد بزرگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فکرافزار سه اقدام مکمل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین جست و جوی منافع بالقوه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فرمان پنجم: خاطرات متعدد از آینده

مشاهده محتوابستنE
 • خاطرات گذشته و خاطرات آینده

  رایگان
  نمایش
 • سناریو پردازی (یادگیری از آینده)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • در شرایط عدم قطعیت چه کنیم؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فکرافزار شطرنج و قوی سیاه (کنش ها و واکنش ها)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین خاطرات متعدد از آینده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فرمان ششم: سعی و خطای هوشمندانه

مشاهده محتوابستنF
 • سعی و خطا کنید اما هوشمندانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فکر افزار سعی و خطای هوشمندانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین سعی و خطای هوشمندانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فرمان هفتم: چرخه های زاینده و پاینده

مشاهده محتوابستنG
 • حلقه های بازخوردی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اثر شبکه ای و کالاهای مکمل

  رایگان
  نمایش
 • کارگاه حلقه های خود تقویت کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین و تجویز راهبردی حلقه های خود تقویت کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فرمان هشتم: بازی برنده برنده برنده

مشاهده محتوابستنH
 • منفعت متقابلِ متعادل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فکر افزار تحلیل دو سطحی ذینفعان

  رایگان
  نمایش
 • تمرین و تجویز راهبردی منفعت متقابل متعادل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فرمان نهم: چرخ را از نو اختراع کنید

مشاهده محتوابستنI
 • فکرافزار شبکه مکمل ارزش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فکرافزار بوم کسب و کار

  رایگان
  نمایش
 • تمرین و تجویز راهبردی اختراع مجدد چرخ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فرمان دهم : گسترش سبد آینده

مشاهده محتوابستنJ
 • انعطاف استراتژیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فکر افزار چالش مفروضات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فکر افزار افزایش آگاهی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تجویز راهبردی گسترش سبد آینده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تحلیل موفقیت استراتژیک آمازون بر اساس ده فرمان و آزمون نهایی

مشاهده محتوابستنA
 • آمازون 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آمازون 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آمازون 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آمازون 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آمازون 5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون هوش استراتژی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
1,600,000تومان
خرید دوره
11جلسه
5ساعت و 49 دقیقه
909فراگیر

فرمان اول: تمرکز پویا

مشاهده محتوابستنA
 • چرا تمرکز پویا داشته باشیم؟

  رایگان
  نمایش
 • فکر افزار تحلیل پارتو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین تمرکز پویا در هوش استراتژی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فرمان دوم: در جست و جوی پرسش های ناگفته و پاسخ های نایافته

مشاهده محتوابستنB
 • چگونه فعالیت کنیم اما رقابت نکنیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فکر افزار چرا و چرا که نه؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحلیل سه لایه ای غیر مشتریان

  رایگان
  نمایش
 • تمرین پرسش های ناگفته و پاسخ های نایافته

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فرمان سوم: برگ برنده

مشاهده محتوابستنC
 • اقیانوس آبی و اقیانوس قرمز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بوم مطلوبیت/بوم استراتژی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فکر افزار تحلیل رقابتی عوامل کلیدی موفقیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین همراه داشتن برگ برنده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فرمان چهارم: جست و جوی منافع

مشاهده محتوابستنD
 • فکر افزار کاربرد های بعدی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیشران های تغییر و روندها

  رایگان
  نمایش
 • فکر افزار داستان بزرگ ، ترکیب چند روند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فکرافراز اعداد بزرگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فکرافزار سه اقدام مکمل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین جست و جوی منافع بالقوه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فرمان پنجم: خاطرات متعدد از آینده

مشاهده محتوابستنE
 • خاطرات گذشته و خاطرات آینده

  رایگان
  نمایش
 • سناریو پردازی (یادگیری از آینده)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • در شرایط عدم قطعیت چه کنیم؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فکرافزار شطرنج و قوی سیاه (کنش ها و واکنش ها)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین خاطرات متعدد از آینده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فرمان ششم: سعی و خطای هوشمندانه

مشاهده محتوابستنF
 • سعی و خطا کنید اما هوشمندانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فکر افزار سعی و خطای هوشمندانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین سعی و خطای هوشمندانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فرمان هفتم: چرخه های زاینده و پاینده

مشاهده محتوابستنG
 • حلقه های بازخوردی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اثر شبکه ای و کالاهای مکمل

  رایگان
  نمایش
 • کارگاه حلقه های خود تقویت کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین و تجویز راهبردی حلقه های خود تقویت کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فرمان هشتم: بازی برنده برنده برنده

مشاهده محتوابستنH
 • منفعت متقابلِ متعادل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فکر افزار تحلیل دو سطحی ذینفعان

  رایگان
  نمایش
 • تمرین و تجویز راهبردی منفعت متقابل متعادل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فرمان نهم: چرخ را از نو اختراع کنید

مشاهده محتوابستنI
 • فکرافزار شبکه مکمل ارزش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فکرافزار بوم کسب و کار

  رایگان
  نمایش
 • تمرین و تجویز راهبردی اختراع مجدد چرخ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فرمان دهم : گسترش سبد آینده

مشاهده محتوابستنJ
 • انعطاف استراتژیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فکر افزار چالش مفروضات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فکر افزار افزایش آگاهی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تجویز راهبردی گسترش سبد آینده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تحلیل موفقیت استراتژیک آمازون بر اساس ده فرمان و آزمون نهایی

مشاهده محتوابستنA
 • آمازون 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آمازون 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آمازون 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آمازون 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آمازون 5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون هوش استراتژی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

همراه با گواهینامه آموزشی معتبر


همه ما عاشق استراتژی های موفق هستیم! استراتژی های ثروت آفرین یا دگرگون ساز. اما چه می شود که برخی استراتژی های فوق العاده طراحی می کنند؟ برخی می گویند شما متدولوژی های برنامه ریزی استراتژیک را به کار بگیرید موفق خواهید شد. اما تجربه چیز دیگری می گوید. آنچه يك استراتژي را اثربخش مي كند، روش و متدولوژي به كار گرفته شده نيست. بسياري از مديران برجسته با استراتژي هاي به يادماندني هيچ يك از روشهاي معمول تدوين استراتژي را تجربه نكرده اند. انگار آن ها یک هوش متفاوت داشته اند. هوشی که باعث می شد آنان چیزی را ببینند که دیگران نمی بینند. چیزهایی را تصور کنند که اصلا به مخیله دیگران نمی آمد. چیزهایی را پیشنهاد دهند که هیچ کس پیشنهاد نمی کرد. این هوش که هوش استراتژی نام گذاری می شود اصول و قواعد مشترکی دارد. تفکر استراتژیک در همه حوزه های مدیریت استراتژیک کاربرد دارد چه در پیدایش استراتژی (به درس رقص استراتژی مراجعه کنید)، چه در پیاده سازی استراتژی (به درس جاری سازی و مدیریت تحول مراجعه کنید) و چه در پایش استراتژی. هوش استراتژی همه جا کاربرد دارد.

توضیحات

همراه با گواهینامه آموزشی معتبر


همه ما عاشق استراتژی های موفق هستیم! استراتژی های ثروت آفرین یا دگرگون ساز. اما چه می شود که برخی استراتژی های فوق العاده طراحی می کنند؟ برخی می گویند شما متدولوژی های برنامه ریزی استراتژیک را به کار بگیرید موفق خواهید شد. اما تجربه چیز دیگری می گوید. آنچه يك استراتژي را اثربخش مي كند، روش و متدولوژي به كار گرفته شده نيست. بسياري از مديران برجسته با استراتژي هاي به يادماندني هيچ يك از روشهاي معمول تدوين استراتژي را تجربه نكرده اند. انگار آن ها یک هوش متفاوت داشته اند. هوشی که باعث می شد آنان چیزی را ببینند که دیگران نمی بینند. چیزهایی را تصور کنند که اصلا به مخیله دیگران نمی آمد. چیزهایی را پیشنهاد دهند که هیچ کس پیشنهاد نمی کرد. این هوش که هوش استراتژی نام گذاری می شود اصول و قواعد مشترکی دارد. تفکر استراتژیک در همه حوزه های مدیریت استراتژیک کاربرد دارد چه در پیدایش استراتژی (به درس رقص استراتژی مراجعه کنید)، چه در پیاده سازی استراتژی (به درس جاری سازی و مدیریت تحول مراجعه کنید) و چه در پایش استراتژی. هوش استراتژی همه جا کاربرد دارد.