توانمندسازی هیئت مدیره

دکتر ابراهیم شیخ

مدیریت منابع انسانی

امتیاز 3.9 ازمجموع 14 نفر
320,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

حاکمیت شرکتی

مشاهده محتوابستنA
  • مقدمه

    رایگان
    نمایش
  • مفهوم حاکمیت شرکتی

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • تعریف حاکمیت شرکتی

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • تعریف نقش

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • نقش های مورد انتظار از هیئت مدیره در گذشته

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • نقش های مورد انتظار از هیئت مدیره در زمان حال

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • آزمون حاکمیت شرکتی

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • جزوه

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

طبقه بندی نقش های هیئت مدیره

مشاهده محتوابستنB
  • انواع نقش ها از منظر تحقیقات صورت گرفته

    رایگان
    نمایش
  • انواع نقش ها از منظر تحقیقات صورت گرفته(2)

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • سیر تحول نقش های هیئت مدیره

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • نقش های سنتی در مقابل نقش های مدرن

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • کارگاه شماره 1

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • جمع بندی

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • آزمون طبقه بندی نقش های هیئت مدیره

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نقش های داخلی هیئت مدیره

مشاهده محتوابستنC
  • نقش رئیس هیئت مدیره

    رایگان
    نمایش
  • کارگاه شماره 2

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • نقش مدیر عامل

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • کارگاه شماره 3

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • نقش اعضا هیئت مدیره ، کارگاه شماره 4

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • آزمون نقش های داخلی هیئت مدیره

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدل نقشی اعضاء هیئت مدیره

مشاهده محتوابستنD
  • نظریه نقشی در هیات مدیره ها

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • کارگاه شماره 5

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • 10 فرمان خلبان شدن

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • آزمون مدل نقشی اعضاء هیئت مدیره

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مسئولیت های هیات مدیره

مشاهده محتوابستنE
  • مسئولیت های داخلی هیات مدیره

    رایگان
    نمایش
  • مسئولیت های خارجی هیات مدیره

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • کارگاه شماره 6

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • آزمون مسئولیت های هیات مدیره

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

وظایف هیئت مدیره

مشاهده محتوابستنF
  • وظایف سنتی و مدرن

    رایگان
    نمایش
  • وظایف اعضای هیئت مدیره

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • کارگاه شماره 7

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • آزمون وظایف هیئت مدیره

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

ترکیب هیئت مدیره

مشاهده محتوابستنG
  • ترکیب هیات مدیره

    رایگان
    نمایش
  • معیارهای انتخاب اعضای هیات مدیره

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • مدل شايستگي‌هاي عمومی اعضای هیات مديره

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • ویژگی های CEO در جنرال الکتریک

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • آزمون ترکیب هیئت مدیره

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

شکافهای نقشی مسئولیتی و وظیفه ای

مشاهده محتوابستنH
  • شکاف منطقی و شکاف واقعی

    رایگان
    نمایش
  • راه های پر کردن شکاف ها

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • آزمون شکافهای نقشی مسئولیتی و وظیفه ای

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

ارزیابی عملکرد هیئت مدیره

مشاهده محتوابستنI
  • مقدمه

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • ادبیات تحقیق

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • نتیجه گیری

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • پیشنهادات

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • پیشنهادات 2

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • پیشنهادات 3

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • حرکت از دوران سنتی به جنبش نوین

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • آنچه آموختیم

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • سخن پایانی

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • آزمون جامع

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
320,000تومان
خرید دوره
9جلسه
4ساعت و 2 دقیقه
163فراگیر

حاکمیت شرکتی

مشاهده محتوابستنA
  • مقدمه

    رایگان
    نمایش
  • مفهوم حاکمیت شرکتی

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • تعریف حاکمیت شرکتی

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • تعریف نقش

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • نقش های مورد انتظار از هیئت مدیره در گذشته

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • نقش های مورد انتظار از هیئت مدیره در زمان حال

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • آزمون حاکمیت شرکتی

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • جزوه

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

طبقه بندی نقش های هیئت مدیره

مشاهده محتوابستنB
  • انواع نقش ها از منظر تحقیقات صورت گرفته

    رایگان
    نمایش
  • انواع نقش ها از منظر تحقیقات صورت گرفته(2)

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • سیر تحول نقش های هیئت مدیره

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • نقش های سنتی در مقابل نقش های مدرن

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • کارگاه شماره 1

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • جمع بندی

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • آزمون طبقه بندی نقش های هیئت مدیره

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نقش های داخلی هیئت مدیره

مشاهده محتوابستنC
  • نقش رئیس هیئت مدیره

    رایگان
    نمایش
  • کارگاه شماره 2

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • نقش مدیر عامل

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • کارگاه شماره 3

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • نقش اعضا هیئت مدیره ، کارگاه شماره 4

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • آزمون نقش های داخلی هیئت مدیره

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدل نقشی اعضاء هیئت مدیره

مشاهده محتوابستنD
  • نظریه نقشی در هیات مدیره ها

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • کارگاه شماره 5

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • 10 فرمان خلبان شدن

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • آزمون مدل نقشی اعضاء هیئت مدیره

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مسئولیت های هیات مدیره

مشاهده محتوابستنE
  • مسئولیت های داخلی هیات مدیره

    رایگان
    نمایش
  • مسئولیت های خارجی هیات مدیره

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • کارگاه شماره 6

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • آزمون مسئولیت های هیات مدیره

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

وظایف هیئت مدیره

مشاهده محتوابستنF
  • وظایف سنتی و مدرن

    رایگان
    نمایش
  • وظایف اعضای هیئت مدیره

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • کارگاه شماره 7

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • آزمون وظایف هیئت مدیره

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

ترکیب هیئت مدیره

مشاهده محتوابستنG
  • ترکیب هیات مدیره

    رایگان
    نمایش
  • معیارهای انتخاب اعضای هیات مدیره

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • مدل شايستگي‌هاي عمومی اعضای هیات مديره

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • ویژگی های CEO در جنرال الکتریک

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • آزمون ترکیب هیئت مدیره

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

شکافهای نقشی مسئولیتی و وظیفه ای

مشاهده محتوابستنH
  • شکاف منطقی و شکاف واقعی

    رایگان
    نمایش
  • راه های پر کردن شکاف ها

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • آزمون شکافهای نقشی مسئولیتی و وظیفه ای

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

ارزیابی عملکرد هیئت مدیره

مشاهده محتوابستنI
  • مقدمه

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • ادبیات تحقیق

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • نتیجه گیری

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • پیشنهادات

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • پیشنهادات 2

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • پیشنهادات 3

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • حرکت از دوران سنتی به جنبش نوین

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • آنچه آموختیم

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • سخن پایانی

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • آزمون جامع

    برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
توضیحات

به همراه گواهینامه آموزشی


هیات مدیره ها نقش اساسی و کلیدی در بالا رفتن و بهبود عملکرد سازمان ها و بنگاه های اقتصادی دارد، اما در کشور ما معمولا تعریف درستی برای نقش ها، وظایف و مسئولیت ها چه به‌صورت خرد ( هر کدام از اعضاء به شکل جداگانه) و چه به‌صورت کلان (عملکرد کلی هیات مدیره به عنوان یک واحد) وجود ندارد.


در این دوره با استناد به سال ها تحقیق و بررسی و استفاده از منابع و تجربیات سازمان های بین المللی موفق، برای افرادی که در جایگاه هیات مدیره ایفای نقش میکنند یا در آینده شغلی خود بدنبال حضور در این حوزه می باشند و ... اطلاعات کامل و مفیدی گردآوری شده است.


امید است با توانمند شدن هیات مدیره ها گامی بزرگ در راستای افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد مجامع، شرکت ها و بنگاه‌های اقتصادی که در نهایت منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی کشور میگردد، برداشته شود.


دوره های آموزش مجازی منابع انسانی مرتبط با این دوره:

دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی

دوره آموزشی تست های منابع انسانی Holland و Disc

دوره آموزشی اصول مصاحبه استخدامی

دوره آموزشی با کارکنان تازه وارد چه کنیم؟

دوره آموزشی ایجاد انگیزه و تعهد در کارکنان

توضیحات

به همراه گواهینامه آموزشی


هیات مدیره ها نقش اساسی و کلیدی در بالا رفتن و بهبود عملکرد سازمان ها و بنگاه های اقتصادی دارد، اما در کشور ما معمولا تعریف درستی برای نقش ها، وظایف و مسئولیت ها چه به‌صورت خرد ( هر کدام از اعضاء به شکل جداگانه) و چه به‌صورت کلان (عملکرد کلی هیات مدیره به عنوان یک واحد) وجود ندارد.


در این دوره با استناد به سال ها تحقیق و بررسی و استفاده از منابع و تجربیات سازمان های بین المللی موفق، برای افرادی که در جایگاه هیات مدیره ایفای نقش میکنند یا در آینده شغلی خود بدنبال حضور در این حوزه می باشند و ... اطلاعات کامل و مفیدی گردآوری شده است.


امید است با توانمند شدن هیات مدیره ها گامی بزرگ در راستای افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد مجامع، شرکت ها و بنگاه‌های اقتصادی که در نهایت منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی کشور میگردد، برداشته شود.


دوره های آموزش مجازی منابع انسانی مرتبط با این دوره:

دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی

دوره آموزشی تست های منابع انسانی Holland و Disc

دوره آموزشی اصول مصاحبه استخدامی

دوره آموزشی با کارکنان تازه وارد چه کنیم؟

دوره آموزشی ایجاد انگیزه و تعهد در کارکنان

برچسب ها