تدارکات راهکاران

موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم

حسابداری

امتیاز 5.0 ازمجموع 1 نفر
288,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

مفاهیم اطلاعات پایه

مشاهده محتوابستنA
 • قلم خریدنی، کارشناس خرید و تامین کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نوع خرید، واحد تامین و نقش های تدارکات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت منابع

  رایگان
  نمایش
 • سیاست های خرید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

عملیات خرید

مشاهده محتوابستنB
 • درخواست خرید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سفارش خرید

  رایگان
  نمایش
 • تحویل کالا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فاکتور خرید

  رایگان
  نمایش
 • رسید تحویل مستقیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استعلام بها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیش فاکتور خرید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دستور خرید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کالای چایگزین در فرآیند خرید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • وضعیت اسناد خرید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مرجوعی در خرید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قرارداد خرید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارزیابی تامین کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عملیات گروهی اسناد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دسترسی مشاهده قیمت در اسناد تدارکات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حذف سیاست در اسناد مبنادار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • امکان ثبت چند پیش فاکتور از هر تامیین کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تاریخچه تغییرات در درخواست خرید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اصلاحیه قرارداد خرید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اعتبار اسنادی در فرایند خرید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کالای مشابه در تدارکات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

حسابداری خرید

مشاهده محتوابستنC
 • هزینه تکمیلی در فرآیند خرید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تسویه حساب با ذی نفعان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بهای تمام شده خرید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارسال نرخ به انبار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عملیات گروهی بهای تمام شده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سند حسابداری تدارکلت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش تسویه حساب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • الگوی شرح سند حسابداری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

گزارشات

مشاهده محتوابستنD
 • مرور تدارکات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • گزارش میزان خرید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فعالیت باز کارشناس خرید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت منابع تامین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بهای تمام شده خرید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اقلام تحویل نشده در تاریخ مورد نظر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاوشگر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • گزارش آنالیز بهای تمام شده

  رایگان
  نمایش
 • سابقه خرید استعلام بها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
288,000تومان
خرید دوره
4جلسه
42 ویدیو آموزشی
15فراگیر

مفاهیم اطلاعات پایه

مشاهده محتوابستنA
 • قلم خریدنی، کارشناس خرید و تامین کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نوع خرید، واحد تامین و نقش های تدارکات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت منابع

  رایگان
  نمایش
 • سیاست های خرید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

عملیات خرید

مشاهده محتوابستنB
 • درخواست خرید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سفارش خرید

  رایگان
  نمایش
 • تحویل کالا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فاکتور خرید

  رایگان
  نمایش
 • رسید تحویل مستقیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استعلام بها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیش فاکتور خرید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دستور خرید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کالای چایگزین در فرآیند خرید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • وضعیت اسناد خرید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مرجوعی در خرید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قرارداد خرید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارزیابی تامین کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عملیات گروهی اسناد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دسترسی مشاهده قیمت در اسناد تدارکات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حذف سیاست در اسناد مبنادار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • امکان ثبت چند پیش فاکتور از هر تامیین کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تاریخچه تغییرات در درخواست خرید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اصلاحیه قرارداد خرید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اعتبار اسنادی در فرایند خرید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کالای مشابه در تدارکات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

حسابداری خرید

مشاهده محتوابستنC
 • هزینه تکمیلی در فرآیند خرید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تسویه حساب با ذی نفعان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بهای تمام شده خرید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارسال نرخ به انبار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عملیات گروهی بهای تمام شده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سند حسابداری تدارکلت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش تسویه حساب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • الگوی شرح سند حسابداری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

گزارشات

مشاهده محتوابستنD
 • مرور تدارکات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • گزارش میزان خرید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فعالیت باز کارشناس خرید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت منابع تامین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بهای تمام شده خرید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اقلام تحویل نشده در تاریخ مورد نظر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاوشگر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • گزارش آنالیز بهای تمام شده

  رایگان
  نمایش
 • سابقه خرید استعلام بها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
توضیحات
همواره یکی از مسائل و موضوعات استراتژیک در هر سازمان، تامین و تدارک کالا و خدمات است. گسترش شبکه های توزیع کالا و خدمات از یک سو و تنوع تامین کنندگان و نوسان قیمت کالاها در بازار از سوی دیگر این فرآیند را پیچیده میکند. در این فرآیند افراد مختلفی همچون مدیر خرید، کارشناس خرید، حسابدار خرید و مدیران عالی رتبه سازمان نقش دارند. هر کدام از این افراد به فراخور نقش سازمانی خود دغدغه ها و نیازمندی های متنوعی دارند. مهمترین نیازمندی ها عبارتند از: جاری سازی آیین نامه معاملات در سازمان، مکانیزه کردن فرآیند تاییدات اسناد، مشاهده اسناد بازِ خرید و مشاهده اسناد بازِ هر کارشناس خرید، ارزیابی تامینکنندگان، ارائه لیست معتبری از تامینکنندگان، نحوه تسویه حساب با تامین کننده، مشاهده مانده حساب هر تامین کننده، محاسبه بهای تمام شده هر کالای خریداری شده و در نهایت انعکاس این هزینه ها در نرمافزار مالی جهت ارائه گزارشات به ذی نفعان داخلی و بیرونی. دوره آموزش الکترونیکی تدارکات راهکاران، با تدریس آقای سید حسن موسوی) مدیر محصول حوزه تدارکات و لجستیک همکاران سیستم( در 4 فصل به شرح زیر ارائه شده است: فصل اول: مفاهیم اطلاعات پایه از جمله کارشناس خرید، تامین کننده، واحد تامین، سیاست های خرید و ارزیابی تامین کنندگان فصل دوم: عملیات خرید از جمله رویه خرید جزئی، رویه خرید استعلامی، رویه خرید قراردادی و نحوه مرجوع کردن کالا به مرجوع کننده فصل سوم: حسابداری خرید از جمله نحوه تسویه حساب با ذی نفعان، محاسبه بهای تمام شده و نحوه صدور سند حسابداری فصل چهارم: گزارشات سیستم از جمله گزارش مرور تدارکات، گزارش آنالیز بهای تمام شده، گزارش میزان خرید، گزارش مدیریت منابع تامین و کاوشگر تدارکات شرکت در این دوره به کارشناسان خرید، مدیران خرید، حسابداران خرید و کلیه افراد علاقه مند به حوزه تدارکات پیشنهاد میشود.​

توضیحات

همواره یکی از مسائل و موضوعات استراتژیک در هر سازمان، تامین و تدارک کالا و خدمات است. گسترش شبکه های توزیع کالا و خدمات از یک سو و تنوع تامین کنندگان و نوسان قیمت کالاها در بازار از سوی دیگر این فرآیند را پیچیده میکند. در این فرآیند افراد مختلفی همچون مدیر خرید، کارشناس خرید، حسابدار خرید و مدیران عالی رتبه سازمان نقش دارند. هر کدام از این افراد به فراخور نقش سازمانی خود دغدغه ها و نیازمندی های متنوعی دارند. مهمترین نیازمندی ها عبارتند از: جاری سازی آیین نامه معاملات در سازمان، مکانیزه کردن فرآیند تاییدات اسناد، مشاهده اسناد بازِ خرید و مشاهده اسناد بازِ هر کارشناس خرید، ارزیابی تامینکنندگان، ارائه لیست معتبری از تامینکنندگان، نحوه تسویه حساب با تامین کننده، مشاهده مانده حساب هر تامین کننده، محاسبه بهای تمام شده هر کالای خریداری شده و در نهایت انعکاس این هزینه ها در نرمافزار مالی جهت ارائه گزارشات به ذی نفعان داخلی و بیرونی. دوره آموزش الکترونیکی تدارکات راهکاران، با تدریس آقای سید حسن موسوی) مدیر محصول حوزه تدارکات و لجستیک همکاران سیستم( در 4 فصل به شرح زیر ارائه شده است: فصل اول: مفاهیم اطلاعات پایه از جمله کارشناس خرید، تامین کننده، واحد تامین، سیاست های خرید و ارزیابی تامین کنندگان فصل دوم: عملیات خرید از جمله رویه خرید جزئی، رویه خرید استعلامی، رویه خرید قراردادی و نحوه مرجوع کردن کالا به مرجوع کننده فصل سوم: حسابداری خرید از جمله نحوه تسویه حساب با ذی نفعان، محاسبه بهای تمام شده و نحوه صدور سند حسابداری فصل چهارم: گزارشات سیستم از جمله گزارش مرور تدارکات، گزارش آنالیز بهای تمام شده، گزارش میزان خرید، گزارش مدیریت منابع تامین و کاوشگر تدارکات شرکت در این دوره به کارشناسان خرید، مدیران خرید، حسابداران خرید و کلیه افراد علاقه مند به حوزه تدارکات پیشنهاد میشود.​

برچسب ها

بسته های آموزشی مرتبط