دفترکل راهکاران

موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم

حسابداری

امتیاز 0 ازمجموع 0 نفر
290,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

مفاهیم اطلاعات پایه

مشاهده محتوابستنA
 • تنظیمات اولیه

  رایگان
  نمایش
 • ساختار حساب ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تفصیلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اسناد

مشاهده محتوابستنB
 • صدور سند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سند با ویژگی تعدادی و پیگیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سند ارزی

  رایگان
  نمایش
 • بررسی و جابه جای اسناد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شماره گذاری و قطعی کردن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف الگو و صدور سند تسعیر ارز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • صدور سند کل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نکات تکمیلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

عملیات پایان سال

مشاهده محتوابستنC
 • صدور سند بستن حساب ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • صدور سند تعدیل ماهیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • صدور سند اختتامیه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

گزارش ها

مشاهده محتوابستنD
 • مرور حساب ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تراز مالی

  رایگان
  نمایش
 • گزارش دفاتر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • گزارش آنالیز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • گزارش ماتریسی و گزارش مقایسه ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • گزارش حساب های خلاف ماهیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سایر گزارش ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

حسابداری مالیاتی

مشاهده محتوابستنE
 • خرید و فروشی فصلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اظهار نامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

کاوشگر

مشاهده محتوابستنF
 • کاوشگر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
290,000تومان
خرید دوره
6جلسه
3ساعت و 10 دقیقه
11فراگیر

مفاهیم اطلاعات پایه

مشاهده محتوابستنA
 • تنظیمات اولیه

  رایگان
  نمایش
 • ساختار حساب ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تفصیلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اسناد

مشاهده محتوابستنB
 • صدور سند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سند با ویژگی تعدادی و پیگیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سند ارزی

  رایگان
  نمایش
 • بررسی و جابه جای اسناد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شماره گذاری و قطعی کردن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف الگو و صدور سند تسعیر ارز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • صدور سند کل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نکات تکمیلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

عملیات پایان سال

مشاهده محتوابستنC
 • صدور سند بستن حساب ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • صدور سند تعدیل ماهیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • صدور سند اختتامیه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

گزارش ها

مشاهده محتوابستنD
 • مرور حساب ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تراز مالی

  رایگان
  نمایش
 • گزارش دفاتر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • گزارش آنالیز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • گزارش ماتریسی و گزارش مقایسه ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • گزارش حساب های خلاف ماهیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سایر گزارش ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

حسابداری مالیاتی

مشاهده محتوابستنE
 • خرید و فروشی فصلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اظهار نامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

کاوشگر

مشاهده محتوابستنF
 • کاوشگر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات
با توسعه تکنولوژی و رشد روزافزون فعالیت های اقتصادی سازمان ها از یک سو نیازمند نرم افزارهایی هستند که بتوان اطلاعات مالی را به شکل سریع و کارآمد ثبت و طبقه بندی کرده و به آن ها در مدیریت بهینه منابع سازمان کمک کند. همچنین اطلاعات سیستم های مختلف مثل دریافت و پرداخت، دارایی ثابت، انبار و فروش را به صورت منسجم و یکپارچه جمع آوری کند. از سوی دیگر الزامات قانونی سازمان ها را موظف کرده است تا گزارشات مختلف اعم از گزارش دفاتر روزنامه و کل، اظهارنامه مالیاتی و گزارش خرید و فروش فصلی را در قالب مشخص به مراجع ذیربط ارسال کنند. دوره آموزش الکترونیکی دفتر کل راهکاران، با تدریس آقای یاسر صفری مصمم) کارشناس ارشد حوزه مالی همکاران سیستم( در 5 فصل به شرح زیر ارائه شده است: فصل اول: اطلاعات پایه و تعریف ساختار حساب ها فصل دوم: ثبت انواع سند حسابداری فصل سوم: عملیات پایان سال فصل چهارم: انواع گزارشات فصل پنجم: تهیه اظهارنامه مالیاتی و گزارش خرید و

توضیحات

با توسعه تکنولوژی و رشد روزافزون فعالیت های اقتصادی سازمان ها از یک سو نیازمند نرم افزارهایی هستند که بتوان اطلاعات مالی را به شکل سریع و کارآمد ثبت و طبقه بندی کرده و به آن ها در مدیریت بهینه منابع سازمان کمک کند. همچنین اطلاعات سیستم های مختلف مثل دریافت و پرداخت، دارایی ثابت، انبار و فروش را به صورت منسجم و یکپارچه جمع آوری کند. از سوی دیگر الزامات قانونی سازمان ها را موظف کرده است تا گزارشات مختلف اعم از گزارش دفاتر روزنامه و کل، اظهارنامه مالیاتی و گزارش خرید و فروش فصلی را در قالب مشخص به مراجع ذیربط ارسال کنند. دوره آموزش الکترونیکی دفتر کل راهکاران، با تدریس آقای یاسر صفری مصمم) کارشناس ارشد حوزه مالی همکاران سیستم( در 5 فصل به شرح زیر ارائه شده است: فصل اول: اطلاعات پایه و تعریف ساختار حساب ها فصل دوم: ثبت انواع سند حسابداری فصل سوم: عملیات پایان سال فصل چهارم: انواع گزارشات فصل پنجم: تهیه اظهارنامه مالیاتی و گزارش خرید و

برچسب ها

بسته های آموزشی مرتبط