مدیریت فرایند

3

برترین دوره‌های مدیریت فرایند

استاندارد مدلسازی BPMN2
بهرام ناجدی

استاندارد مدلسازی BPMN2

5.3از4نفر
70
336,000 تومان
استاندارد مدلسازی BPMN2
امتیاز5.3از مجموع4نفر
بهرام ناجدی
به منظور انجام مدلسازی و شناخت وضعیت موجود/بهبودیافته فرآیندهای سازمان، داشتن یک زبان مشترک الزامی است. در حال حاضر استانداردهای مدلسازی فرآیندهای سازمان تحت عناوین EPC(Event Driven Process Chain) و BPMN2(Business Process Modeling Notation2) جزء پرکاربردترین استانداردهای مدلسازی میباشند. استاندارد مدلسازی BPMN2 به دلیل قابلیت استفاده در انواع نرم¬افزارهای مدلسازی، و نیز قابلیت تبدیل سریع آن به گردش کار مکانیزه از طریق پروتکل BPEL ، دارای بیشترین کاربرد در حوزه مکانیزاسیون فرآیندهای سازمان است. دراین دوره آموزشی کلیه المانهای مورد نیاز در مدلسازی BPMN2 تشریح و قواعد مدلسازی نیز در قالب بیش از 20 قانون اصلی تهیه و تدوین گردیده است.همچنین اشتباهات رایج در مدلسازی مورد نظر تشریح شده است. به منظور تهیه و گردآوری قوانین مدلسازی فرآیندهای سازمان از کتاب مرجع BPMN Methods& Style برگرفته از جناب دکتر بروس سیلور از بنیانگذاران گروه omg و استاندارد مدلسازی BPMN2 استفاده شده است. دوره آموزشی مورد نظر تنها مرجع استخراجی از کتاب مرجع BPMN Methods& Style، به عنوان بهترین مرجع مدلسازی فرآیندهای سازمان، در کشور میباشد.
تعداد جلسات
7جلسه
مدت زمان
13ساعت
فراگیران
70فراگیر
336,000 تومان
70
مديريت فرايندهاي كسب وكار
بهرام ناجدی

مديريت فرايندهاي كسب وكار

5.0از5نفر
87
336,000 تومان
مديريت فرايندهاي كسب وكار
امتیاز5.0از مجموع5نفر
بهرام ناجدی
در دوره آموزشی مدیریت فرآیندهای سازمان ، اقدامات لازم برای تشریح مفاهیم و تئوری مدیریت فرآیندها انجام میگیرد. دراین خصوص در ابتدا تعاریف و مفاهیم مربوط به عناوین فرآیند، مدیریت، مدیریت فرآیند، مدیریت فرآیندمحور ارائه شده است. در ادامه راهکار یا متدولوژی مدیریت فرآیندهای سازمان بر اساس چرخه عمر مدیریت فرآیندهای شرکت SAP، تحت عنوان AVE(ARIS Value Engineering ) ارائه شده است. در متدولوژی مورد نظر کلیه مفاهیم و فازهای حوزه¬های استراتژی، طراحی، پیاده¬سازی و کنترل تشریح گردیده¬اند. همچنین در راستای تشریح متدولوژی AVE، مفاهیم زنجیره ارزش فرآیندهای سازمان تشریح، و نحوه طبقه¬بندی فرآیندهای سازمان توضیح داده شده است. دراین راستا، مدلهای مرجع مرتبط با طبقه¬بندی فرآیندهای سازمان نیز ارائه و جهت مدل مرجع SAP، نرم افزار کاتالوگ Solution Composer تشریح گردیده است. سایر گامهای اصلی پس از شناخت و مدلسازی فرآیندهای سازمان، شامل عملیات اصلی مکانیزاسیون فرآیندها، بهبود فرآیندهای سازمان، و مدیریت عملکرد فرآیندها یا تهیه داشبوردهای فرآیندی میباشند، که در ادامه تشریح گردیده است.
تعداد جلسات
8جلسه
مدت زمان
14ساعت
فراگیران
87فراگیر
336,000 تومان
87
نرم افزار مدلسازي فرايند-Visual Paradigm
بهرام ناجدی

نرم افزار مدلسازي فرايند-Visual Paradigm

4.5از2نفر
51
403,000 تومان
یکی از پرکاربردترین نرم¬افزارهای مدلسازی فرآیند، که به صورت هوشمند قادر میباشد برخی از مهمترین قوانین مدلسازی BPMN2، را مدیریت نماید، نرم¬افزار Visual_Paradigm میباشد. دراین نرم¬افزار قابلیتهای لازم برای طراحی سیستمهای اطلاعاتی متدولوژی Object_Oriented، طراحی فرآیندهای سازمان، طراحی بانکهای اطلاعاتی، و معماری سازمان دیده شده است. دراین دوره آموزشی اقدامات لازم برای تشریح اجزاء نرم¬افزار، انواع Tabهای پرکاربرد ، نحوه تعریف پروژه مدلسازی فرآیندهای سازمان به صورت عملیاتی و یکپارچه، نحوه تعریف وضعیت As_Is، و وضعیت To_Be، نحوه ساخت مدل فرآیندی، نحوه تهیه زنجیره ارزش فرآیندهای سازمان و مرتبط نمودن فرآیندها به هر حوزه، نحوه ایجاد ارتباط مابین فرآیندهای عملیاتی در پائین¬ترین سطح سازمان، نحوه ایجاد انواع گزارشات، پابلیش کردن فرآیندهای مدلسازی شده در محیط اینترانت سازمان، تهیه گزارشات RACI,CRUD، انجام امور Animation، Simulation، تهیه ماتریسهای تحلیلی ازارتباطات المانها مانند ماتریس رابطه¬ای فعالیت/رل، و سایر نیازمندیها دیده شده است. دوره آموزشی مورد نظر یکی از کاملترین دوره¬های آموزشی عملیاتی جهت پیشبرد و شناخت فرآیندهای سازمان است.
تعداد جلسات
6جلسه
مدت زمان
10ساعت
فراگیران
51فراگیر
403,000 تومان
51