مهندس مجید مجیدی
1

دوره

1

کارآموز

درباره مدرس
مجید مجیدی، کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک. مترجم کتاب پرفروش کلیک طلایی (بازاریابی عصبی در وبسایت) و دو عنوان کتاب دیگر(درحال چاپ)