مدیریت هزینه چرخه ی عمر LCC

امتیاز 4.0 ازمجموع 1 نفر
مهندس ایمان کمال پور

مدیریت تعمیرات و نگهداری

آموزش مدیریت هزینه چرخه ی عمر LCC دوره الکترونیکی مدیریت چرخه عمر دارایی های فیزیکی (LCC) شرکت کنندگان در این دوره آموزشی خواهند آموخت که چه زمانی تجهیز جدید را خریداری نمایند، چگونه بهترین زمان تعویض تجهیز فعلی را پیدا کنند و چگونه هزینه چرخه عمر کلیه دارایی های فیزیکی را پیش بینی نمایند.

49,000تومان
خرید دوره
49,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
6جلسه
2ساعت
46فراگیر

Introduction to lcc

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه درس اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Introduction to lcc

  رایگان
  نمایش

Life cycle costing fundamentals

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه درس دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Life cycle costing fundamentals

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

Economic analysis

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه درس سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Economic analysis

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

Life cycle cost analysis

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه درس چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Life cycle cost analysis

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

Estimating life cycle costs

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه درس پنجم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Estimating life cycle costs

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

عمر اقتصادی

مشاهده محتوابستنF
 • عمر اقتصادی تجهیز - قسمت اول

  رایگان
  نمایش
 • جزوه قسمت اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عمر اقتصادی تجهیز - قسمت دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه قسمت دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عمر اقتصادی تجهیز - قسمت سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه قسمت سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عمر اقتصادی تجهیز - قسمت چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عمر اقتصادی تجهیز - قسمت پنجم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عمر اقتصادی تجهیز - قسمت پنجم- 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عمر اقتصادی تجهیز - قسمت پنجم- 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
آموزش مدیریت هزینه چرخه ی عمر LCC دوره الکترونیکی مدیریت چرخه عمر دارایی های فیزیکی (LCC) شرکت کنندگان در این دوره آموزشی خواهند آموخت که چه زمانی تجهیز جدید را خریداری نمایند، چگونه بهترین زمان تعویض تجهیز فعلی را پیدا کنند و چگونه هزینه چرخه عمر کلیه دارایی های فیزیکی را پیش بینی نمایند. در انتهای این دوره می آموزید: - کلیات آنالیز علل ریشه ای (RCA) - تدارک برای شروع آنالیز - تعریف مسئله - آنالیز علت و معلولی مشکلات - شناسایی راه حل های موثر - پیاده سازی و پیگیری راه حل های منتخب
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

Introduction to lcc

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه درس اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Introduction to lcc

  رایگان
  نمایش

Life cycle costing fundamentals

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه درس دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Life cycle costing fundamentals

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

Economic analysis

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه درس سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Economic analysis

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

Life cycle cost analysis

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه درس چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Life cycle cost analysis

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

Estimating life cycle costs

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه درس پنجم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Estimating life cycle costs

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

عمر اقتصادی

مشاهده محتوابستنF
 • عمر اقتصادی تجهیز - قسمت اول

  رایگان
  نمایش
 • جزوه قسمت اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عمر اقتصادی تجهیز - قسمت دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه قسمت دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عمر اقتصادی تجهیز - قسمت سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه قسمت سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عمر اقتصادی تجهیز - قسمت چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عمر اقتصادی تجهیز - قسمت پنجم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عمر اقتصادی تجهیز - قسمت پنجم- 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عمر اقتصادی تجهیز - قسمت پنجم- 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

آموزش مدیریت هزینه چرخه ی عمر LCC دوره الکترونیکی مدیریت چرخه عمر دارایی های فیزیکی (LCC) شرکت کنندگان در این دوره آموزشی خواهند آموخت که چه زمانی تجهیز جدید را خریداری نمایند، چگونه بهترین زمان تعویض تجهیز فعلی را پیدا کنند و چگونه هزینه چرخه عمر کلیه دارایی های فیزیکی را پیش بینی نمایند. در انتهای این دوره می آموزید: - کلیات آنالیز علل ریشه ای (RCA) - تدارک برای شروع آنالیز - تعریف مسئله - آنالیز علت و معلولی مشکلات - شناسایی راه حل های موثر - پیاده سازی و پیگیری راه حل های منتخب
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

مدیریت هزینه چرخه ی عمر LCC
LCC
هزینه چرخه ی عمر LCC
دارایی های فیزیکی (LCC)