آمادگی آزمون GRE

مهندس امین کریمی

زبان‌های خارجی

امتیاز 3.9 ازمجموع 9 نفر
735,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

جی ار ای gre چیست؟

مشاهده محتوابستنA
 • توضیحات جلسه Introduction

  رایگان
 • ساختار آزمون و انواع سوالات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی بخش Analytical Writing

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی بخش Verbal Reasoning

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی بخش Quantitative Reasoning

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نکات و استراتژی های اصلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • منبع-کتاب رسمی آزمون GRE نشر ETS

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • منبع- Cracking the new GRE نشر Princeton

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ساختار آزمون و انواع سوالات

  رایگان
  نمایش
 • امتیاز دهی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تقسیم بندی سوالات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی بخش Analytical Writing

  رایگان
  نمایش
 • معرفی بخش Verbal Reasoning

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی بخش Quantitative Reasoning

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نکات و استراتژی های اصلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

Verbal Reasoning

مشاهده محتوابستنB
 • توضیحات جلسه Verbal Reasoning

  رایگان
 • Reading Comprehension - سوالات درک مطلب (Fetch Questions)2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقدمه Reading Comprehension

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • Reading Comprehension - سوالات استدلال منطقی (Critical Reasoning)3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سوالات Text Completion

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سوالات Sentence Equivalence2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقدمه Reading Comprehension 1

  رایگان
  نمایش
 • مقدمه Reading Comprehension 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • Reading Comprehension - سوالات درک مطلب (Fetch Questions)1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • Reading Comprehension - سوالات استدلال منطقی1 (Critical Reasoning)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • Reading Comprehension - سوالات استدلال منطقی2 (Critical Reasoning)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سوالات Text Completion-1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سوالات Text Completion-2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سوالات Sentence Equivalence1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

Quantitative Reasoning

مشاهده محتوابستنC
 • توضیحات جلسه Quantitative Reasoning

  رایگان
 • تسلط بر انواع سوالات Quantitative1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تسلط بر انواع سوالات Quantitative2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی ها و تکنیک های پاسخگویی به سوالات Quantitative1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی ها و تکنیک های پاسخگویی به سوالات Quantitative2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عدد گذاری و محدوده یابی - Ballparking Plugging in

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اصول ریاضیات - MathFundamentals

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اعداد صحیح - Integers

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نسبت ها و درصدها - Ratio - Percents

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اعداد اعشاری - Decimals

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • توان و ریشه - Power - Roots

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • میانگین - Averages

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دنباله ها - Sequences

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مجموعه ها - Sets

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آمار - Statistics

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معادلات - Equations

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نرخ بهره - Interest

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نرخ و سرعت - -Rate - Speed

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • احتمالات - Probability

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ترکیبیات و جایگشت - Combinations - Permutations

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • هندسه-خطوط و زوایا - Geo- Lines - Angles

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • هندسه-مثلث ها - Geo- Triangles

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • هندسه- چهارضلعی ها - Geo- Quadrilaterals

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • هندسه- دایره ها - Geo- Circles

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • هندسه فضایی - Solid Geometry

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • هندسه مختصاتی - Coordinate Geo

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

Analytical Writing

مشاهده محتوابستنD
 • توضیحات جلسه Analytical Writing

  رایگان
 • مقدمه و نکات اصلی نوشتن Writing

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نحوه پاسخ به Writing - Issue Task2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نحوه پاسخ به Writing - Argument Task2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمپلیت Writing مخصوص GRE و GMAT

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نمونه پاسخ Analytical Writing به همراه نحوه نمره‏دهی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقدمه و نکات اصلی نوشتن Writing-1

  رایگان
  نمایش
 • مقدمه و نکات اصلی نوشتن Writing-2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نحوه پاسخ به Writing - Issue Task1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نحوه پاسخ به Writing - Argument Task1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آزمون آزمایشی Mock Tests

مشاهده محتوابستنE
 • توضیحات آزمون های آزمایشی

  رایگان
 • Test1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • Test2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • Test3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

لغات Master Vocab

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه ساختار حافظه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه چارچوب یادگیری ابدی لغات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه یادگیری اولیه لغات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه بیادسپاری ابدی لغات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 504 Absolutely Essential Words

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کتاب Crack the GRE-1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کتاب Crack the GRE-2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • لیست لغات مهم TOEFL-1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • لیست لغات مهم TOEFL-2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین و مثال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ساختار حافظه

  رایگان
  نمایش
 • چارچوب یادگیری ابدی لغات

  رایگان
  نمایش
 • یادگیری اولیه لغات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ریشه ها، پیشوندها، پسوندها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بیادسپاری ابدی لغات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش لایتنر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
735,000تومان
خرید دوره
6جلسه
5ساعت و 46 دقیقه
143فراگیر

جی ار ای gre چیست؟

مشاهده محتوابستنA
 • توضیحات جلسه Introduction

  رایگان
 • ساختار آزمون و انواع سوالات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی بخش Analytical Writing

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی بخش Verbal Reasoning

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی بخش Quantitative Reasoning

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نکات و استراتژی های اصلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • منبع-کتاب رسمی آزمون GRE نشر ETS

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • منبع- Cracking the new GRE نشر Princeton

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ساختار آزمون و انواع سوالات

  رایگان
  نمایش
 • امتیاز دهی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تقسیم بندی سوالات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی بخش Analytical Writing

  رایگان
  نمایش
 • معرفی بخش Verbal Reasoning

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی بخش Quantitative Reasoning

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نکات و استراتژی های اصلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

Verbal Reasoning

مشاهده محتوابستنB
 • توضیحات جلسه Verbal Reasoning

  رایگان
 • Reading Comprehension - سوالات درک مطلب (Fetch Questions)2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقدمه Reading Comprehension

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • Reading Comprehension - سوالات استدلال منطقی (Critical Reasoning)3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سوالات Text Completion

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سوالات Sentence Equivalence2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقدمه Reading Comprehension 1

  رایگان
  نمایش
 • مقدمه Reading Comprehension 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • Reading Comprehension - سوالات درک مطلب (Fetch Questions)1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • Reading Comprehension - سوالات استدلال منطقی1 (Critical Reasoning)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • Reading Comprehension - سوالات استدلال منطقی2 (Critical Reasoning)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سوالات Text Completion-1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سوالات Text Completion-2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سوالات Sentence Equivalence1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

Quantitative Reasoning

مشاهده محتوابستنC
 • توضیحات جلسه Quantitative Reasoning

  رایگان
 • تسلط بر انواع سوالات Quantitative1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تسلط بر انواع سوالات Quantitative2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی ها و تکنیک های پاسخگویی به سوالات Quantitative1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی ها و تکنیک های پاسخگویی به سوالات Quantitative2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عدد گذاری و محدوده یابی - Ballparking Plugging in

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اصول ریاضیات - MathFundamentals

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اعداد صحیح - Integers

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نسبت ها و درصدها - Ratio - Percents

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اعداد اعشاری - Decimals

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • توان و ریشه - Power - Roots

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • میانگین - Averages

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دنباله ها - Sequences

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مجموعه ها - Sets

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آمار - Statistics

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معادلات - Equations

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نرخ بهره - Interest

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نرخ و سرعت - -Rate - Speed

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • احتمالات - Probability

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ترکیبیات و جایگشت - Combinations - Permutations

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • هندسه-خطوط و زوایا - Geo- Lines - Angles

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • هندسه-مثلث ها - Geo- Triangles

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • هندسه- چهارضلعی ها - Geo- Quadrilaterals

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • هندسه- دایره ها - Geo- Circles

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • هندسه فضایی - Solid Geometry

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • هندسه مختصاتی - Coordinate Geo

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

Analytical Writing

مشاهده محتوابستنD
 • توضیحات جلسه Analytical Writing

  رایگان
 • مقدمه و نکات اصلی نوشتن Writing

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نحوه پاسخ به Writing - Issue Task2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نحوه پاسخ به Writing - Argument Task2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمپلیت Writing مخصوص GRE و GMAT

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نمونه پاسخ Analytical Writing به همراه نحوه نمره‏دهی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقدمه و نکات اصلی نوشتن Writing-1

  رایگان
  نمایش
 • مقدمه و نکات اصلی نوشتن Writing-2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نحوه پاسخ به Writing - Issue Task1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نحوه پاسخ به Writing - Argument Task1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آزمون آزمایشی Mock Tests

مشاهده محتوابستنE
 • توضیحات آزمون های آزمایشی

  رایگان
 • Test1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • Test2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • Test3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

لغات Master Vocab

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه ساختار حافظه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه چارچوب یادگیری ابدی لغات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه یادگیری اولیه لغات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه بیادسپاری ابدی لغات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 504 Absolutely Essential Words

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کتاب Crack the GRE-1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کتاب Crack the GRE-2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • لیست لغات مهم TOEFL-1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • لیست لغات مهم TOEFL-2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین و مثال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ساختار حافظه

  رایگان
  نمایش
 • چارچوب یادگیری ابدی لغات

  رایگان
  نمایش
 • یادگیری اولیه لغات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ریشه ها، پیشوندها، پسوندها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بیادسپاری ابدی لغات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش لایتنر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

آزمون GRE یکی از انواع آزمون هایی است که جهت ارزیابی متقاضیان ادامه تحصیل در دانشگاه های برتر جهان استفاده می شود. در این آزمون علاوه بر سنجش توانایی شما در زبان (درک خواندن یا Reading و نوشتن یا Writing) توانایی شما در مباحث دیگری مانند ریاضی و قدرت استدلال نیز سنجیده می شود. با شرکت در این دوره ضمن تسلط کامل بر ساختار آزمون GRE و انواع سوالات آن، تکنیک‏ ها و استراتژی‏ های اثبات‏ شده پاسخگویی به سوالات بخش ‏های مختلف از جمله Verbal, Quantitative, Writing را یاد می گیرید.

در این دوره آموزش مجازی می آموزیم:

 1. حداقل و حداکثر نمره آزمون gre چقدر است؟
 2. چرا نمره writing جدا و متفاوت حساب می شود؟
 3. مدت زمان آزمون gre چقدر است؟
 4. مواد امتحان gre چیست؟
 5. سوالات verbal از چه چیزهای تشکیل شده است؟
 6. چه تعداد writing در امتحان وجود دارد و هر کدام را باید چگونه نوشته شود؟
 7. در بخش ریاضی یا quantitative از چه بخش های سوال می دهند؟
 8. انواع استراتژی های پاسخگویی به سوالات
 9. آیا آزمون GRE نمره منفی دارد یا خیر؟
 10. باید و نباید ها در آزمون جی ار ای


بخش های مختلف quant

 1. - حساب
 2. - جبر
 3. - هندسه
 4. - آمار
 5. - تحلیل داده

اغلب موضوعات در بخش خواندن جی ار ای reading gre از چه موضوعاتی استفاده می شود؟

 1. فیزیک
 2. هنر
 3. تاریخ
 4. علوم پایه
 5. زیست شناسی
 6. مدیریت
 7. روانشناسی
 8. جامعه شناسی
 9. زنان و اقلیت ها
 10. و غیر.....

انوع متون reading در آزمون Gre

 • متون توصیفی
 • متون استدلالی
 • متون ارزیابی

توضیحات

آزمون GRE یکی از انواع آزمون هایی است که جهت ارزیابی متقاضیان ادامه تحصیل در دانشگاه های برتر جهان استفاده می شود. در این آزمون علاوه بر سنجش توانایی شما در زبان (درک خواندن یا Reading و نوشتن یا Writing) توانایی شما در مباحث دیگری مانند ریاضی و قدرت استدلال نیز سنجیده می شود. با شرکت در این دوره ضمن تسلط کامل بر ساختار آزمون GRE و انواع سوالات آن، تکنیک‏ ها و استراتژی‏ های اثبات‏ شده پاسخگویی به سوالات بخش ‏های مختلف از جمله Verbal, Quantitative, Writing را یاد می گیرید.

در این دوره آموزش مجازی می آموزیم:

 1. حداقل و حداکثر نمره آزمون gre چقدر است؟
 2. چرا نمره writing جدا و متفاوت حساب می شود؟
 3. مدت زمان آزمون gre چقدر است؟
 4. مواد امتحان gre چیست؟
 5. سوالات verbal از چه چیزهای تشکیل شده است؟
 6. چه تعداد writing در امتحان وجود دارد و هر کدام را باید چگونه نوشته شود؟
 7. در بخش ریاضی یا quantitative از چه بخش های سوال می دهند؟
 8. انواع استراتژی های پاسخگویی به سوالات
 9. آیا آزمون GRE نمره منفی دارد یا خیر؟
 10. باید و نباید ها در آزمون جی ار ای


بخش های مختلف quant

 1. - حساب
 2. - جبر
 3. - هندسه
 4. - آمار
 5. - تحلیل داده

اغلب موضوعات در بخش خواندن جی ار ای reading gre از چه موضوعاتی استفاده می شود؟

 1. فیزیک
 2. هنر
 3. تاریخ
 4. علوم پایه
 5. زیست شناسی
 6. مدیریت
 7. روانشناسی
 8. جامعه شناسی
 9. زنان و اقلیت ها
 10. و غیر.....

انوع متون reading در آزمون Gre

 • متون توصیفی
 • متون استدلالی
 • متون ارزیابی

بسته های آموزشی مرتبط