آمادگی آزمون GRE

امتیاز 4.2 ازمجموع 5 نفر
مهندس امین کریمی

زبان های خارجی

آزمون GRE یکی از انواع آزمون هایی است که جهت ارزیابی متقاضیان ادامه تحصیل در دانشگاه های برتر جهان استفاده می شود. در این آزمون علاوه بر سنجش توانایی شما در زبان (درک خواندن یا Reading و نوشتن یا Writing) توانایی شما در مباحث دیگری مانند ریاضی و قدرت استدلال نیز سنجیده می شود.

149,000تومان
خرید دوره
149,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
6جلسه
16ساعت
98فراگیر

Introduction

مشاهده محتوابستنA
 • توضیحات جلسه Introduction

  رایگان
 • ساختار آزمون و انواع سوالات2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • معرفی بخش Analytical Writing2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • معرفی بخش Verbal Reasoning2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • معرفی بخش Quantitative Reasoning2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نکات و استراتژی های اصلی2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • منبع-کتاب رسمی آزمون GRE نشر ETS

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • منبع- Cracking the new GRE نشر Princeton

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ساختار آزمون و انواع سوالات1

  رایگان
  نمایش
 • امتیاز دهی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تقسیم بندی سوالات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • معرفی بخش Analytical Writing1

  رایگان
  نمایش
 • معرفی بخش Verbal Reasoning1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • معرفی بخش Quantitative Reasoning1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نکات و استراتژی های اصلی1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

Verbal Reasoning

مشاهده محتوابستنB
 • توضیحات جلسه Verbal Reasoning

  رایگان
 • Reading Comprehension - سوالات درک مطلب (Fetch Questions)2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مقدمه Reading Comprehension

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Reading Comprehension - سوالات استدلال منطقی (Critical Reasoning)3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سوالات Text Completion

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سوالات Sentence Equivalence2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مقدمه Reading Comprehension 1

  رایگان
  نمایش
 • مقدمه Reading Comprehension 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Reading Comprehension - سوالات درک مطلب (Fetch Questions)1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Reading Comprehension - سوالات استدلال منطقی1 (Critical Reasoning)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Reading Comprehension - سوالات استدلال منطقی2 (Critical Reasoning)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سوالات Text Completion-1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سوالات Text Completion-2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سوالات Sentence Equivalence1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

Quantitative Reasoning

مشاهده محتوابستنC
 • توضیحات جلسه Quantitative Reasoning

  رایگان
 • تسلط بر انواع سوالات Quantitative1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تسلط بر انواع سوالات Quantitative2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استراتژی ها و تکنیک های پاسخگویی به سوالات Quantitative1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استراتژی ها و تکنیک های پاسخگویی به سوالات Quantitative2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عدد گذاری و محدوده یابی - Ballparking Plugging in

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اصول ریاضیات - MathFundamentals

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اعداد صحیح - Integers

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نسبت ها و درصدها - Ratio - Percents

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اعداد اعشاری - Decimals

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • توان و ریشه - Power - Roots

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • میانگین - Averages

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • دنباله ها - Sequences

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مجموعه ها - Sets

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آمار - Statistics

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • معادلات - Equations

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نرخ بهره - Interest

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نرخ و سرعت - -Rate - Speed

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • احتمالات - Probability

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ترکیبیات و جایگشت - Combinations - Permutations

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • هندسه-خطوط و زوایا - Geo- Lines - Angles

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • هندسه-مثلث ها - Geo- Triangles

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • هندسه- چهارضلعی ها - Geo- Quadrilaterals

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • هندسه- دایره ها - Geo- Circles

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • هندسه فضایی - Solid Geometry

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • هندسه مختصاتی - Coordinate Geo

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

Analytical Writing

مشاهده محتوابستنD
 • توضیحات جلسه Analytical Writing

  رایگان
 • مقدمه و نکات اصلی نوشتن Writing

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نحوه پاسخ به Writing - Issue Task2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نحوه پاسخ به Writing - Argument Task2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تمپلیت Writing مخصوص GRE و GMAT

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نمونه پاسخ Analytical Writing به همراه نحوه نمره‏دهی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مقدمه و نکات اصلی نوشتن Writing-1

  رایگان
  نمایش
 • مقدمه و نکات اصلی نوشتن Writing-2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نحوه پاسخ به Writing - Issue Task1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نحوه پاسخ به Writing - Argument Task1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

Mock Tests

مشاهده محتوابستنE
 • توضیحات آزمون های آزمایشی

  رایگان
 • Test1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Test2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Test3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

Master Vocab

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه ساختار حافظه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه چارچوب یادگیری ابدی لغات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه یادگیری اولیه لغات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه بیادسپاری ابدی لغات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 504 Absolutely Essential Words

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کتاب Crack the GRE-1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کتاب Crack the GRE-2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • لیست لغات مهم TOEFL-1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • لیست لغات مهم TOEFL-2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تمرین و مثال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ساختار حافظه

  رایگان
  نمایش
 • چارچوب یادگیری ابدی لغات

  رایگان
  نمایش
 • یادگیری اولیه لغات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ریشه ها، پیشوندها، پسوندها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بیادسپاری ابدی لغات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روش لایتنر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
آزمون GRE یکی از انواع آزمون هایی است که جهت ارزیابی متقاضیان ادامه تحصیل در دانشگاه های برتر جهان استفاده می شود. در این آزمون علاوه بر سنجش توانایی شما در زبان (درک خواندن یا Reading و نوشتن یا Writing) توانایی شما در مباحث دیگری مانند ریاضی و قدرت استدلال نیز سنجیده می شود. با شرکت در این دوره ضمن تسلط کامل بر ساختار آزمون GRE و انواع سوالات آن، تکنیک‏ ها و استراتژی‏ های اثبات‏ شده پاسخگویی به سوالات بخش ‏های مختلف از جمله Verbal, Quantitative, Writing را یاد می گیرید.
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

Introduction

مشاهده محتوابستنA
 • توضیحات جلسه Introduction

  رایگان
 • ساختار آزمون و انواع سوالات2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • معرفی بخش Analytical Writing2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • معرفی بخش Verbal Reasoning2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • معرفی بخش Quantitative Reasoning2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نکات و استراتژی های اصلی2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • منبع-کتاب رسمی آزمون GRE نشر ETS

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • منبع- Cracking the new GRE نشر Princeton

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ساختار آزمون و انواع سوالات1

  رایگان
  نمایش
 • امتیاز دهی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تقسیم بندی سوالات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • معرفی بخش Analytical Writing1

  رایگان
  نمایش
 • معرفی بخش Verbal Reasoning1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • معرفی بخش Quantitative Reasoning1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نکات و استراتژی های اصلی1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

Verbal Reasoning

مشاهده محتوابستنB
 • توضیحات جلسه Verbal Reasoning

  رایگان
 • Reading Comprehension - سوالات درک مطلب (Fetch Questions)2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مقدمه Reading Comprehension

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Reading Comprehension - سوالات استدلال منطقی (Critical Reasoning)3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سوالات Text Completion

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سوالات Sentence Equivalence2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مقدمه Reading Comprehension 1

  رایگان
  نمایش
 • مقدمه Reading Comprehension 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Reading Comprehension - سوالات درک مطلب (Fetch Questions)1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Reading Comprehension - سوالات استدلال منطقی1 (Critical Reasoning)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Reading Comprehension - سوالات استدلال منطقی2 (Critical Reasoning)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سوالات Text Completion-1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سوالات Text Completion-2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سوالات Sentence Equivalence1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

Quantitative Reasoning

مشاهده محتوابستنC
 • توضیحات جلسه Quantitative Reasoning

  رایگان
 • تسلط بر انواع سوالات Quantitative1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تسلط بر انواع سوالات Quantitative2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استراتژی ها و تکنیک های پاسخگویی به سوالات Quantitative1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استراتژی ها و تکنیک های پاسخگویی به سوالات Quantitative2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عدد گذاری و محدوده یابی - Ballparking Plugging in

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اصول ریاضیات - MathFundamentals

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اعداد صحیح - Integers

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نسبت ها و درصدها - Ratio - Percents

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اعداد اعشاری - Decimals

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • توان و ریشه - Power - Roots

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • میانگین - Averages

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • دنباله ها - Sequences

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مجموعه ها - Sets

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آمار - Statistics

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • معادلات - Equations

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نرخ بهره - Interest

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نرخ و سرعت - -Rate - Speed

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • احتمالات - Probability

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ترکیبیات و جایگشت - Combinations - Permutations

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • هندسه-خطوط و زوایا - Geo- Lines - Angles

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • هندسه-مثلث ها - Geo- Triangles

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • هندسه- چهارضلعی ها - Geo- Quadrilaterals

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • هندسه- دایره ها - Geo- Circles

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • هندسه فضایی - Solid Geometry

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • هندسه مختصاتی - Coordinate Geo

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

Analytical Writing

مشاهده محتوابستنD
 • توضیحات جلسه Analytical Writing

  رایگان
 • مقدمه و نکات اصلی نوشتن Writing

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نحوه پاسخ به Writing - Issue Task2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نحوه پاسخ به Writing - Argument Task2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تمپلیت Writing مخصوص GRE و GMAT

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نمونه پاسخ Analytical Writing به همراه نحوه نمره‏دهی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مقدمه و نکات اصلی نوشتن Writing-1

  رایگان
  نمایش
 • مقدمه و نکات اصلی نوشتن Writing-2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نحوه پاسخ به Writing - Issue Task1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نحوه پاسخ به Writing - Argument Task1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

Mock Tests

مشاهده محتوابستنE
 • توضیحات آزمون های آزمایشی

  رایگان
 • Test1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Test2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Test3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

Master Vocab

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه ساختار حافظه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه چارچوب یادگیری ابدی لغات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه یادگیری اولیه لغات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه بیادسپاری ابدی لغات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 504 Absolutely Essential Words

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کتاب Crack the GRE-1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کتاب Crack the GRE-2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • لیست لغات مهم TOEFL-1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • لیست لغات مهم TOEFL-2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تمرین و مثال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ساختار حافظه

  رایگان
  نمایش
 • چارچوب یادگیری ابدی لغات

  رایگان
  نمایش
 • یادگیری اولیه لغات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ریشه ها، پیشوندها، پسوندها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بیادسپاری ابدی لغات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روش لایتنر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

آزمون GRE یکی از انواع آزمون هایی است که جهت ارزیابی متقاضیان ادامه تحصیل در دانشگاه های برتر جهان استفاده می شود. در این آزمون علاوه بر سنجش توانایی شما در زبان (درک خواندن یا Reading و نوشتن یا Writing) توانایی شما در مباحث دیگری مانند ریاضی و قدرت استدلال نیز سنجیده می شود. با شرکت در این دوره ضمن تسلط کامل بر ساختار آزمون GRE و انواع سوالات آن، تکنیک‏ ها و استراتژی‏ های اثبات‏ شده پاسخگویی به سوالات بخش ‏های مختلف از جمله Verbal, Quantitative, Writing را یاد می گیرید.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

GRE
آزمون GRE
آموزش زبان انگلیسی