آنالیز علل ریشه ای RCA

امتیاز 4.0 ازمجموع 2 نفر
مهندس رضا آزادگان

مدیریت تعمیرات و نگهداری

آموزش آنالیز علل ریشه ای RCA همراه با گواهینامه آموزشی دستیابی به علل ریشه ای یک مشکل و جلوگیری از تکرار مجدد آن یا سایر مسایل مشابه، تنها در قالب یک فرایند سیستماتیک میسر است که قابل آموزش و کنترل نیز باشد.

129,000تومان
خرید دوره
129,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
5جلسه
8ساعت
52فراگیر

Introduction

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه جلسه اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Rout Cause Analysis

  رایگان
  نمایش
 • Fundamental

  رایگان
  نمایش
 • Event Based Problem

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Barrier Analysis

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Blaming

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

Preparation & Problem Definition

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه جلسه دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • preparation

  رایگان
  نمایش
 • Triggering Criteria

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Operating Context References

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Problem Definition

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • when

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

Causal Analysis

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه جلسه سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Causal Analysis

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Causal Network

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Causal Chart

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

Effective Solutions

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه جلسه چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Effective Solutions

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • What is the solution

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

Solutions Implementation & Tracking

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه جلسه پنجم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Solurions

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Implementation Notes

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
آموزش آنالیز علل ریشه ای RCA همراه با گواهینامه آموزشی دستیابی به علل ریشه ای یک مشکل و جلوگیری از تکرار مجدد آن یا سایر مسایل مشابه، تنها در قالب یک فرایند سیستماتیک میسر است که قابل آموزش و کنترل نیز باشد. در انتهای این دوره می آموزید: - کلیات آنالیز علل ریشه ای(RCA) - تدارک برای شروع آنالیز - تعریف مسئله - آنالیز علت و معلولی مشکلات - شناسایی راه حل های موثر - پیاده سازی و پیگیری راه حل های منتخب
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

Introduction

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه جلسه اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Rout Cause Analysis

  رایگان
  نمایش
 • Fundamental

  رایگان
  نمایش
 • Event Based Problem

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Barrier Analysis

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Blaming

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

Preparation & Problem Definition

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه جلسه دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • preparation

  رایگان
  نمایش
 • Triggering Criteria

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Operating Context References

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Problem Definition

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • when

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

Causal Analysis

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه جلسه سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Causal Analysis

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Causal Network

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Causal Chart

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

Effective Solutions

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه جلسه چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Effective Solutions

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • What is the solution

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

Solutions Implementation & Tracking

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه جلسه پنجم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Solurions

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Implementation Notes

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

آموزش آنالیز علل ریشه ای RCA همراه با گواهینامه آموزشی دستیابی به علل ریشه ای یک مشکل و جلوگیری از تکرار مجدد آن یا سایر مسایل مشابه، تنها در قالب یک فرایند سیستماتیک میسر است که قابل آموزش و کنترل نیز باشد. در انتهای این دوره می آموزید: - کلیات آنالیز علل ریشه ای(RCA) - تدارک برای شروع آنالیز - تعریف مسئله - آنالیز علت و معلولی مشکلات - شناسایی راه حل های موثر - پیاده سازی و پیگیری راه حل های منتخب
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

آنالیز علل ریشه ای RCA
RCA