آنالیز علل ریشه ای RCA

امتیاز 3.0 ازمجموع 1 نفر
مهندس رضا آزادگان

مدیریت تعمیرات و نگهداری

آموزش آنالیز علل ریشه ای RCA همراه با گواهینامه آموزشی دستیابی به علل ریشه ای یک مشکل و جلوگیری از تکرار مجدد آن یا سایر مسایل مشابه، تنها در قالب یک فرایند سیستماتیک میسر است که قابل آموزش و کنترل نیز باشد.

78,000تومان
خرید دوره
78,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
5جلسه
8ساعت
49فراگیر

Introduction

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه جلسه اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Rout Cause Analysis

  رایگان
  نمایش
 • Fundamental

  رایگان
  نمایش
 • Event Based Problem

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Barrier Analysis

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Blaming

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

Preparation & Problem Definition

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه جلسه دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • preparation

  رایگان
  نمایش
 • Triggering Criteria

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Operating Context References

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Problem Definition

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • when

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

Causal Analysis

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه جلسه سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Causal Analysis

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Causal Network

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Causal Chart

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

Effective Solutions

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه جلسه چهارم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Effective Solutions

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • What is the solution

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

Solutions Implementation & Tracking

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه جلسه پنجم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Solurions

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Implementation Notes

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
آموزش آنالیز علل ریشه ای RCA همراه با گواهینامه آموزشی دستیابی به علل ریشه ای یک مشکل و جلوگیری از تکرار مجدد آن یا سایر مسایل مشابه، تنها در قالب یک فرایند سیستماتیک میسر است که قابل آموزش و کنترل نیز باشد. در انتهای این دوره می آموزید: - کلیات آنالیز علل ریشه ای(RCA) - تدارک برای شروع آنالیز - تعریف مسئله - آنالیز علت و معلولی مشکلات - شناسایی راه حل های موثر - پیاده سازی و پیگیری راه حل های منتخب
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

Introduction

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه جلسه اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Rout Cause Analysis

  رایگان
  نمایش
 • Fundamental

  رایگان
  نمایش
 • Event Based Problem

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Barrier Analysis

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Blaming

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

Preparation & Problem Definition

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه جلسه دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • preparation

  رایگان
  نمایش
 • Triggering Criteria

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Operating Context References

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Problem Definition

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • when

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

Causal Analysis

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه جلسه سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Causal Analysis

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Causal Network

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Causal Chart

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

Effective Solutions

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه جلسه چهارم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Effective Solutions

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • What is the solution

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

Solutions Implementation & Tracking

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه جلسه پنجم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Solurions

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Implementation Notes

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

آموزش آنالیز علل ریشه ای RCA همراه با گواهینامه آموزشی دستیابی به علل ریشه ای یک مشکل و جلوگیری از تکرار مجدد آن یا سایر مسایل مشابه، تنها در قالب یک فرایند سیستماتیک میسر است که قابل آموزش و کنترل نیز باشد. در انتهای این دوره می آموزید: - کلیات آنالیز علل ریشه ای(RCA) - تدارک برای شروع آنالیز - تعریف مسئله - آنالیز علت و معلولی مشکلات - شناسایی راه حل های موثر - پیاده سازی و پیگیری راه حل های منتخب
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

آنالیز علل ریشه ای RCA
RCA