فرصت استثنایی در تخفیف پایان تابستان هم آموز تا 50 درصد تخفیف بروی تمامی دوره های آموزشی
پیشنهاد هفته

گرامر زبان انگلیسی (کامل)

سلاله برهلیا

زبان های خارجی

امتیاز 4.8 ازمجموع 15 نفر
157,000تومان
94,200تومان
40%
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

کلیات گرامر زبان انگلیسی

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره گرامر - اسم

  رایگان
  نمایش
 • نگارش اسم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اسامی قابل شمارش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اسامی غیرقابل شمارش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقایسه قابل شمارش و غیرقابل شمارش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه مفاهیم اولیه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

زمان حال انگلیسی و کاربرد

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه افعال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی فعل زمان

  رایگان
  نمایش
 • زمان حال ساده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • زمان حال استمراری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • افعال حسی

  رایگان
  نمایش
 • زمان حال کامل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

زمان گذشته انگلیسی و کاربرد

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه زمان گذشته

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • زمان گذشته

  رایگان
  نمایش
 • زمان گذشته استمراری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • زمان گذشته کامل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • زمان گذشته کامل استمراری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

زمان آینده انگلیسی و کاربرد

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه زمان آینده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین های جلسه قبل - مرور زمان گذشته

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • زمان آینده

  رایگان
  نمایش
 • زمان آینده ساده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • زمان آینده استمراری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • زمان آینده کامل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

شرطی ها

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه انواع شرطی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین های جلسه قبل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جملات شرطی نوع 0

  رایگان
  نمایش
 • جملات شرطی نوع 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جملات شرطی نوع 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جملات شرطی نوع 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جملات مجهول و معلوم

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه معلوم و مجهول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جملات معلوم و مجهول - زمان حال

  رایگان
  نمایش
 • جملات معلوم و مجهول - زمان گذشته

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جملات معلوم و مجهول - زمان آینده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

صفات

مشاهده محتوابستنG
 • جزوه صفت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین های جلسه قبل ؛ معرفی صفت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محل قرارگیری صفت

  رایگان
  نمایش
 • ترتیب صفت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استفاده از صفت در مقایسه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • صفات بی قاعده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بقیه نکات صفت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

قیود

مشاهده محتوابستنH
 • جزوه قید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین های جلسه قبل، تعاریف اولیه قید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ساختار قید

  رایگان
  نمایش
 • انواع قید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواعی از قید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قید زمان، تمرین ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

عبارات

مشاهده محتوابستنI
 • جزوه عبارات ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حل تمرین قیود

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جملات وابسته

  رایگان
  نمایش
 • ضمایر ربطی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جملات موصولی تعریفی و غیرتعریفی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثال و تمرین جملات موصولی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جمع بندی جملات موصولی و تمرین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نقل قول

مشاهده محتوابستنJ
 • جزوه نقل قول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حل تمرین های عبارات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقل قول جملات

  رایگان
  نمایش
 • تغییرات جمله در نقل قول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین های نقل قول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقل قول جملات سوالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقل قول جملات امری، درخواستی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقل قول انواع دیگر جمله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

حروف تعریف

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه حروف تعریف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین های نقل قول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حرف تعریف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حرف تعریف نامعین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بدون نیاز به حرف تعریف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • علامت گذاری صحیح در جملات

  رایگان
  نمایش

آزمون نهایی

مشاهده محتوابستنB
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
157,000تومان
94,200تومان
40%
خرید دوره
12جلسه
معادل 16 ساعت آموزشی
833فراگیر

کلیات گرامر زبان انگلیسی

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره گرامر - اسم

  رایگان
  نمایش
 • نگارش اسم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اسامی قابل شمارش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اسامی غیرقابل شمارش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقایسه قابل شمارش و غیرقابل شمارش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه مفاهیم اولیه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

زمان حال انگلیسی و کاربرد

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه افعال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی فعل زمان

  رایگان
  نمایش
 • زمان حال ساده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • زمان حال استمراری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • افعال حسی

  رایگان
  نمایش
 • زمان حال کامل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

زمان گذشته انگلیسی و کاربرد

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه زمان گذشته

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • زمان گذشته

  رایگان
  نمایش
 • زمان گذشته استمراری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • زمان گذشته کامل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • زمان گذشته کامل استمراری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

زمان آینده انگلیسی و کاربرد

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه زمان آینده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین های جلسه قبل - مرور زمان گذشته

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • زمان آینده

  رایگان
  نمایش
 • زمان آینده ساده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • زمان آینده استمراری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • زمان آینده کامل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

شرطی ها

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه انواع شرطی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین های جلسه قبل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جملات شرطی نوع 0

  رایگان
  نمایش
 • جملات شرطی نوع 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جملات شرطی نوع 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جملات شرطی نوع 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جملات مجهول و معلوم

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه معلوم و مجهول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جملات معلوم و مجهول - زمان حال

  رایگان
  نمایش
 • جملات معلوم و مجهول - زمان گذشته

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جملات معلوم و مجهول - زمان آینده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

صفات

مشاهده محتوابستنG
 • جزوه صفت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین های جلسه قبل ؛ معرفی صفت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محل قرارگیری صفت

  رایگان
  نمایش
 • ترتیب صفت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استفاده از صفت در مقایسه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • صفات بی قاعده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بقیه نکات صفت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

قیود

مشاهده محتوابستنH
 • جزوه قید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین های جلسه قبل، تعاریف اولیه قید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ساختار قید

  رایگان
  نمایش
 • انواع قید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواعی از قید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قید زمان، تمرین ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

عبارات

مشاهده محتوابستنI
 • جزوه عبارات ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حل تمرین قیود

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جملات وابسته

  رایگان
  نمایش
 • ضمایر ربطی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جملات موصولی تعریفی و غیرتعریفی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثال و تمرین جملات موصولی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جمع بندی جملات موصولی و تمرین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نقل قول

مشاهده محتوابستنJ
 • جزوه نقل قول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حل تمرین های عبارات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقل قول جملات

  رایگان
  نمایش
 • تغییرات جمله در نقل قول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین های نقل قول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقل قول جملات سوالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقل قول جملات امری، درخواستی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقل قول انواع دیگر جمله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

حروف تعریف

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه حروف تعریف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین های نقل قول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حرف تعریف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حرف تعریف نامعین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بدون نیاز به حرف تعریف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • علامت گذاری صحیح در جملات

  رایگان
  نمایش

آزمون نهایی

مشاهده محتوابستنB
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
توضیحات
همراه با تمریانات کاربردی و فراوان
دستور زبان یا همان گرامر زبان انگلیسی مجموعه قواعد و مقرراتی است که برای درست نوشتن، درست خواندن ، درست گفتن و ایجاد رابطه درست بین کلمات به کار می رود. در این دوره شما با قواعد ضروری زبان انگلیسی به طور کامل آشنا می شوید.
از جمله مطالبی که می آموزید:
 1. اسم ها (قابل شمارش و غیر قابل شمارش)
 2. افعال (با قاعده و بی قاعده)
 3. زمان ها (گذشته حال آینده)
 4. جملات مثبت منفی و سوالی
 5. قیود
 6. صفات
 7. نقطه گذاری
 8. جملات شرطی
 9. جملات معلوم و مجهول
 10. عبارات ربطی
 11. حرف های تعریف
 12. ...
تمرینات بسیار زیاد برای یادگیری و فراموش نکردن یادگرفته ها 
لذا این دوره به زبان ساده برای همه ی افرادی که احساس نیاز می کنند که در دنیای که دائم در حال پیشرفت است و برای ارتباط گرفتن با جهان بیرونی نیازمند ابزاری هستند به اسم زبان انگلیسی که شالوده ی آن چیزی نیست جز گرامر انگلیسی.
بنابراین توصیه ما به همه خرید این دوره است تا بتوانیم کشورمان را توسعه دهیم.

توضیحات

همراه با تمریانات کاربردی و فراوان
دستور زبان یا همان گرامر زبان انگلیسی مجموعه قواعد و مقرراتی است که برای درست نوشتن، درست خواندن ، درست گفتن و ایجاد رابطه درست بین کلمات به کار می رود. در این دوره شما با قواعد ضروری زبان انگلیسی به طور کامل آشنا می شوید.
از جمله مطالبی که می آموزید:
 1. اسم ها (قابل شمارش و غیر قابل شمارش)
 2. افعال (با قاعده و بی قاعده)
 3. زمان ها (گذشته حال آینده)
 4. جملات مثبت منفی و سوالی
 5. قیود
 6. صفات
 7. نقطه گذاری
 8. جملات شرطی
 9. جملات معلوم و مجهول
 10. عبارات ربطی
 11. حرف های تعریف
 12. ...
تمرینات بسیار زیاد برای یادگیری و فراموش نکردن یادگرفته ها 
لذا این دوره به زبان ساده برای همه ی افرادی که احساس نیاز می کنند که در دنیای که دائم در حال پیشرفت است و برای ارتباط گرفتن با جهان بیرونی نیازمند ابزاری هستند به اسم زبان انگلیسی که شالوده ی آن چیزی نیست جز گرامر انگلیسی.
بنابراین توصیه ما به همه خرید این دوره است تا بتوانیم کشورمان را توسعه دهیم.

بسته های آموزشی مرتبط