گرامر زبان انگلیسی (کامل)

سلاله برهلیا

زبان‌های خارجی

امتیاز 4.8 ازمجموع 15 نفر
560,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

کلیات گرامر زبان انگلیسی

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره گرامر - اسم

  رایگان
  نمایش
 • نگارش اسم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اسامی قابل شمارش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اسامی غیرقابل شمارش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقایسه قابل شمارش و غیرقابل شمارش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه مفاهیم اولیه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

زمان حال انگلیسی و کاربرد

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه افعال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی فعل زمان

  رایگان
  نمایش
 • زمان حال ساده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • زمان حال استمراری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • افعال حسی

  رایگان
  نمایش
 • زمان حال کامل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

زمان گذشته انگلیسی و کاربرد

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه زمان گذشته

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • زمان گذشته

  رایگان
  نمایش
 • زمان گذشته استمراری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • زمان گذشته کامل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • زمان گذشته کامل استمراری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

زمان آینده انگلیسی و کاربرد

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه زمان آینده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین های جلسه قبل - مرور زمان گذشته

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • زمان آینده

  رایگان
  نمایش
 • زمان آینده ساده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • زمان آینده استمراری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • زمان آینده کامل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

شرطی ها

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه انواع شرطی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین های جلسه قبل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جملات شرطی نوع 0

  رایگان
  نمایش
 • جملات شرطی نوع 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جملات شرطی نوع 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جملات شرطی نوع 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جملات مجهول و معلوم

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه معلوم و مجهول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جملات معلوم و مجهول - زمان حال

  رایگان
  نمایش
 • جملات معلوم و مجهول - زمان گذشته

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جملات معلوم و مجهول - زمان آینده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

صفات

مشاهده محتوابستنG
 • جزوه صفت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین های جلسه قبل ؛ معرفی صفت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محل قرارگیری صفت

  رایگان
  نمایش
 • ترتیب صفت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استفاده از صفت در مقایسه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • صفات بی قاعده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بقیه نکات صفت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

قیود

مشاهده محتوابستنH
 • جزوه قید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین های جلسه قبل، تعاریف اولیه قید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ساختار قید

  رایگان
  نمایش
 • انواع قید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواعی از قید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قید زمان، تمرین ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

عبارات

مشاهده محتوابستنI
 • جزوه عبارات ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حل تمرین قیود

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جملات وابسته

  رایگان
  نمایش
 • ضمایر ربطی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جملات موصولی تعریفی و غیرتعریفی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثال و تمرین جملات موصولی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جمع بندی جملات موصولی و تمرین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نقل قول

مشاهده محتوابستنJ
 • جزوه نقل قول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حل تمرین های عبارات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقل قول جملات

  رایگان
  نمایش
 • تغییرات جمله در نقل قول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین های نقل قول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقل قول جملات سوالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقل قول جملات امری، درخواستی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقل قول انواع دیگر جمله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

حروف تعریف

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه حروف تعریف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین های نقل قول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حرف تعریف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حرف تعریف نامعین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بدون نیاز به حرف تعریف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • علامت گذاری صحیح در جملات

  رایگان
  نمایش

آزمون نهایی

مشاهده محتوابستنB
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
560,000تومان
خرید دوره
12جلسه
7ساعت و 41 دقیقه
1047فراگیر

کلیات گرامر زبان انگلیسی

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره گرامر - اسم

  رایگان
  نمایش
 • نگارش اسم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اسامی قابل شمارش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اسامی غیرقابل شمارش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقایسه قابل شمارش و غیرقابل شمارش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه مفاهیم اولیه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

زمان حال انگلیسی و کاربرد

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه افعال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی فعل زمان

  رایگان
  نمایش
 • زمان حال ساده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • زمان حال استمراری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • افعال حسی

  رایگان
  نمایش
 • زمان حال کامل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

زمان گذشته انگلیسی و کاربرد

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه زمان گذشته

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • زمان گذشته

  رایگان
  نمایش
 • زمان گذشته استمراری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • زمان گذشته کامل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • زمان گذشته کامل استمراری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

زمان آینده انگلیسی و کاربرد

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه زمان آینده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین های جلسه قبل - مرور زمان گذشته

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • زمان آینده

  رایگان
  نمایش
 • زمان آینده ساده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • زمان آینده استمراری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • زمان آینده کامل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

شرطی ها

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه انواع شرطی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین های جلسه قبل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جملات شرطی نوع 0

  رایگان
  نمایش
 • جملات شرطی نوع 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جملات شرطی نوع 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جملات شرطی نوع 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جملات مجهول و معلوم

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه معلوم و مجهول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جملات معلوم و مجهول - زمان حال

  رایگان
  نمایش
 • جملات معلوم و مجهول - زمان گذشته

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جملات معلوم و مجهول - زمان آینده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

صفات

مشاهده محتوابستنG
 • جزوه صفت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین های جلسه قبل ؛ معرفی صفت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محل قرارگیری صفت

  رایگان
  نمایش
 • ترتیب صفت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استفاده از صفت در مقایسه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • صفات بی قاعده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بقیه نکات صفت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

قیود

مشاهده محتوابستنH
 • جزوه قید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین های جلسه قبل، تعاریف اولیه قید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ساختار قید

  رایگان
  نمایش
 • انواع قید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواعی از قید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قید زمان، تمرین ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

عبارات

مشاهده محتوابستنI
 • جزوه عبارات ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حل تمرین قیود

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جملات وابسته

  رایگان
  نمایش
 • ضمایر ربطی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جملات موصولی تعریفی و غیرتعریفی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثال و تمرین جملات موصولی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جمع بندی جملات موصولی و تمرین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نقل قول

مشاهده محتوابستنJ
 • جزوه نقل قول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حل تمرین های عبارات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقل قول جملات

  رایگان
  نمایش
 • تغییرات جمله در نقل قول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین های نقل قول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقل قول جملات سوالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقل قول جملات امری، درخواستی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقل قول انواع دیگر جمله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

حروف تعریف

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه حروف تعریف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین های نقل قول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حرف تعریف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حرف تعریف نامعین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بدون نیاز به حرف تعریف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • علامت گذاری صحیح در جملات

  رایگان
  نمایش

آزمون نهایی

مشاهده محتوابستنB
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

همراه با تمریانات کاربردی و فراوان

دستور زبان یا همان گرامر زبان انگلیسی مجموعه قواعد و مقرراتی است که برای درست نوشتن، درست خواندن ، درست گفتن و ایجاد رابطه درست بین کلمات به کار می رود. در این دوره شما با قواعد ضروری زبان انگلیسی به طور کامل آشنا می شوید.

از جمله مطالبی که می آموزید:

 1. اسم ها (قابل شمارش و غیر قابل شمارش)
 2. افعال (با قاعده و بی قاعده)
 3. زمان ها (گذشته حال آینده)
 4. جملات مثبت منفی و سوالی
 5. قیود
 6. صفات
 7. نقطه گذاری
 8. جملات شرطی
 9. جملات معلوم و مجهول
 10. عبارات ربطی
 11. حرف های تعریف
 12. ...

تمرینات بسیار زیاد برای یادگیری و فراموش نکردن یادگرفته ها 

لذا این دوره به زبان ساده برای همه ی افرادی که احساس نیاز می کنند که در دنیای که دائم در حال پیشرفت است و برای ارتباط گرفتن با جهان بیرونی نیازمند ابزاری هستند به اسم زبان انگلیسی که شالوده ی آن چیزی نیست جز گرامر انگلیسی.

بنابراین توصیه ما به همه خرید این دوره است تا بتوانیم کشورمان را توسعه دهیم.

توضیحات

همراه با تمریانات کاربردی و فراوان

دستور زبان یا همان گرامر زبان انگلیسی مجموعه قواعد و مقرراتی است که برای درست نوشتن، درست خواندن ، درست گفتن و ایجاد رابطه درست بین کلمات به کار می رود. در این دوره شما با قواعد ضروری زبان انگلیسی به طور کامل آشنا می شوید.

از جمله مطالبی که می آموزید:

 1. اسم ها (قابل شمارش و غیر قابل شمارش)
 2. افعال (با قاعده و بی قاعده)
 3. زمان ها (گذشته حال آینده)
 4. جملات مثبت منفی و سوالی
 5. قیود
 6. صفات
 7. نقطه گذاری
 8. جملات شرطی
 9. جملات معلوم و مجهول
 10. عبارات ربطی
 11. حرف های تعریف
 12. ...

تمرینات بسیار زیاد برای یادگیری و فراموش نکردن یادگرفته ها 

لذا این دوره به زبان ساده برای همه ی افرادی که احساس نیاز می کنند که در دنیای که دائم در حال پیشرفت است و برای ارتباط گرفتن با جهان بیرونی نیازمند ابزاری هستند به اسم زبان انگلیسی که شالوده ی آن چیزی نیست جز گرامر انگلیسی.

بنابراین توصیه ما به همه خرید این دوره است تا بتوانیم کشورمان را توسعه دهیم.

بسته های آموزشی مرتبط