بازارها نهادها و ابزارهای مالی

مهندس حمید اسلامیان

مالی و سرمایه گذاری

امتیاز 4.4 ازمجموع 13 نفر
219,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

بازار مالی چیست؟

مشاهده محتوابستنA
 • بازار مالی کجاست؟ pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بازار مالی

  رایگان
  نمایش
 • دارایی های مالی

  رایگان
  نمایش
 • قرارداد آتی چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • طبقه بندی بازارهای مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ابزارهای بازار پول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

سهام چیست؟

مشاهده محتوابستنB
 • انواع سهام pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اوراق بهادار با درآمد متغیر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رای گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های افزایش سرمایه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • افزایش سرمایه به روش صرف سهام

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اوراق بهادار و بازارهای مالی در اسلام

مشاهده محتوابستنC
 • اوراق قرضه چیست؟ pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اوراق بهادار با درآمد ثابت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کوپن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع بازده اوراق قرضه و صکوک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع اجاره و مالی اسلامی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارکان انتشار اوراق اجاره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اوراق رهنی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

شاخص در بازار مالی

مشاهده محتوابستنD
 • شاخص بازارهای مالی Pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شاخص های بازار اوراق بهادار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعدیل شاخص کل قیمت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • موارد تعدیل شاخص کل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه بازده شاخص بورس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بازار کارا و کارایی در بازار

مشاهده محتوابستنE
 • کارایی در بازار مالی چیست؟ pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کارایی بازار و بازارهای کارا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نهاد های مالی

مشاهده محتوابستنF
 • نهادهای مالی و کارکرد آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نهادهای مالی چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • صندوق های سرمایه گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون پایانی بازارها نهادها و ابزارهای مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
219,000تومان
خرید دوره
6جلسه
معادل 12 ساعت آموزشی
0فراگیر

بازار مالی چیست؟

مشاهده محتوابستنA
 • بازار مالی کجاست؟ pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بازار مالی

  رایگان
  نمایش
 • دارایی های مالی

  رایگان
  نمایش
 • قرارداد آتی چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • طبقه بندی بازارهای مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ابزارهای بازار پول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

سهام چیست؟

مشاهده محتوابستنB
 • انواع سهام pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اوراق بهادار با درآمد متغیر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رای گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های افزایش سرمایه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • افزایش سرمایه به روش صرف سهام

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اوراق بهادار و بازارهای مالی در اسلام

مشاهده محتوابستنC
 • اوراق قرضه چیست؟ pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اوراق بهادار با درآمد ثابت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کوپن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع بازده اوراق قرضه و صکوک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع اجاره و مالی اسلامی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارکان انتشار اوراق اجاره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اوراق رهنی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

شاخص در بازار مالی

مشاهده محتوابستنD
 • شاخص بازارهای مالی Pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شاخص های بازار اوراق بهادار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعدیل شاخص کل قیمت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • موارد تعدیل شاخص کل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه بازده شاخص بورس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بازار کارا و کارایی در بازار

مشاهده محتوابستنE
 • کارایی در بازار مالی چیست؟ pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کارایی بازار و بازارهای کارا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نهاد های مالی

مشاهده محتوابستنF
 • نهادهای مالی و کارکرد آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نهادهای مالی چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • صندوق های سرمایه گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون پایانی بازارها نهادها و ابزارهای مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
توضیحات
همراه با گواهینامه آموزشی
بازارها و نهادهای مالی و کارکردهای آنها را می آموزیم و با انواع اوراق بهادار و شاخص های آنها آشنا می شویم. همچنین این مبحث یکی از ماژول های آزمون هایی اصول بازار سرمایه است.

در این دوره آموزش مجازی یا الکترونیکی ما آموزیم:
انواع بازارها:
 1. بازارهای مالی و کارکرد آنها
 2. بازارهای پولی و نقش آن در اقتصاد کلان و خرد
 3. اوراق بهادار با درآمد ثابت (سهام عادی و سهام ممتاز)
 4. اوراق بهادار با درآمد متغیر (اوراق بدهی)
شاخص های اوراق بهادار
کارایی بازار و بازارهای کارا
انواع قراردادهای مالی
 • پیمان آتی (forward contracts)
 • قرارداد آتی (future contracts)
 • اختیار معامله اختیار در خرید و اختیار در فروش (options)
 • سواپ (swap)
تفاوت بین پیمان آتی و قرارداد آنی در چیست؟
ریسک نکول در چه بازارهای و برای چه ابزارهای وجود دارد؟
کدامیک از ابزارهای مالی قدرت نقد شوندگی بالای دارند؟
یک سیستم مالی از چه ارکانی تشکیل شده است؟
 1. بازار مالی
 2. نهاد مالی
 3. ابزار مالی
6 هدف از بازارهای مالی چیست؟
 • پس انداز برای آینده
 • استقراض برای مصارف جاری (نامین مالی از طریق بدهی)
 • یافتن شریک برای فعالیت اقتصادی (نامین مالی از طریق سهام)
 • مدیریت ریسک
 • انتقال مالکیت دارایی ها و تیدیل آنها
 • معامله گری و سفته بازی
انواع دارایی ها از دیدگاه CFA:
 1. دارایی فیزیکی
 2. دارایی مالی
انواع دارایی فیزیکی
 1. کالاهای پایه (commodities)
 2. دارایی واقعی (real assets)
انواع کالاهای پایه ای:
 • محصولات کشاورزی (شکر غلات)
 • فلزات صنعتی (فولاد مس)
 • فلزات گرانبها (طلا پلاتین)
 • محصولات انرژی (نفت گاز برق)
دارایی های مالی چیست؟
 1. اوراق بهادار (securities)
 2. وام (loans)
 3. سپرده (deposits)
 4. قرارداد یا ابزار مشتقه (contracts or derivatives)
 5. ارز (currencies)
انواع اوراق بهادار:
 • اوراق بدهی یا قرضه یا اوراق مشارکت (fixed income securities or debt)
 • اوراق سهام (variable income securities or equity)
طبقه بندی بازارهای مالی از لحاظ حق مالی:
 • بازار سهام
 • بازار اوراق بدهی
 • بازار ابزارهای مشتقه
طبقه بندی بازارهای مالی از لحاظ مرحله انتشار:
 1. بازارهای اولیه (دست اول)
 2. بازارهای ثانویه (دست دوم)
طبقه بندی بازارهای ثانویه:
 • بازار شرکت های غیر بورسی در فرا بورس
 • بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس در فرابورس
 • بازار معاملات خصوصی بین سرمایه گزاران نهادی و سرمایه گزاران عادی بدون واسطه و کارگزار
تفاوت بین کارگزار (broker) و معامگر (dealer) در چیست؟
بازار فرابورس(OTC) کجاست چه ماهیتی دارد و در آن چه معاملاتی می شود؟
ویژگی های مهم و کلیدی بازار فرابورس:
 1. عدم وجود مکان فیزیکی متمرکز
 2. بازارساز و معامله گر به جای کارگزار
 3. انعطاف پذیری و توافق پذیری قوانین و مقررات معامله
 4. انعطاف پذیری در ساعات کاری
 5. شفافیت کمتر و ریسک بیشتر
  طبقه بندی بازارهای مالی بر اساس ساختار (سیستم مالی):
  • بازار حراج (مبتنی بر سفارش)
  • بازار چانه زنی (مبتنی بر قیمت)
  طبقه بندی بازارهای مالی بر اساس سر رسید تعهدات مالی:

  1. بازار پول
  2. بازار سرمایه
  ابزارهای بازار پولی:
  • اسناد خزانه (treasury bills)
  • پذیره بانکی یا برات بانکی (bankers acceptance)
  • اوراق تجاری (commercial papers)
  • گواهی سپرده (certificate of deposits)
  • قراردادهای بازخرید (repurchase agreement)
  • سپرده دلاری اروپایی (Eurodollar CD)
  ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) چیست؟
  • اوراق مشارکت
  • اوراق اجاره
  • اوراق استصناع
  • اوراق مرابحه
  تفاوت بین سرمایه پرداخت شده و سرمایه تعهد شده در چیست؟
  انواع سهام از دیدگاه شرکت:
  1. سهام مجاز یا ثبت شده
  2. سهام خزانه یا باز خرید شده
  3. سهام منتشر شده
  4. سهام در دست سهام داران
  حقوق سهام داران عادی چیست؟
  1. حق مالکیت
  2. حف دریافت سود سهام
  3. حق رای دادن در مجامع عمومی عادی و فوق العاده
  4. حق تقدم در خرید سهام جدید
  5. حق باقی ماده دارایی پس از انحلال شرکت
  انواع رای گیری برای انتخابات درون شرکتی
  • انتخابات ساده یا هر سهم یک رای
  • انتخابات تجمعی یا تعداد سهام * تعداد هیات مدیره
  انواع روش های افزایش سرمایه 
  1. افزایش سرمایه به روش جایزه یا سود سهمی
  2. افزایش سهام از روش محل آورده نقدی
  3. افزایش سهام از طریق مطالبات
  4. افزایش سهام به روش صرف سهام
  در کدام روش از افزایش سرمایه قیمت سهم از همه بیشتر کاهش می یابد؟
  سود سهمی یا سهم جایزه
  مزایا و معایب هر کدام از روش های افزایش سرمایه چیست؟
  تجزیه و ترکیب در سهم چیست و چگونه انجام می شود؟
  فرق بین سیاست های مالی با سیاست های پولی در چیست؟
  انواع اوراق قرضه
  • اوراق قرضه عادی
  • اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم
  اجزای تشکیل دهنده اوراق قرضه چیست؟
  1. سر رسید (maturity)
  2. کوپن (coupon)
  3. قیمت اسمی (par value)
  4. دوره زمانی پرداخت پول
  انواع سر رسید برای اوراق قرضه
  • کوتاه مدت (زیر یک سال) Bill
  • میان مدت (1 تا 10 سال) Note
  • بلند مدت (بیش از 10 سال) Bond
  انواع کوپن برای اوراق قرضه
  • اوراق با کوپن ثابت
  • اوراق بدون کوپن
  • اوراق با کوپن شناور مثل libor
  • اوراق با کوپن با تاخیر
  انواع بازده اوراق قرضه
  1. بازده جاری
  2. بازده تا سر رسید یا همان نرخ بازگشت داخلی IRR
  ارکان اوراق اجاره چیست؟
  1. مالک یا موجر
  2. بانی یا مستجر
  3. نهاد واسط یا وکیل
  4. امین یا عامل پرداخت
  5. ضامن
  6. ....
  انواع شاخص در بازار بورس ایران:
  • شاخص قیمت tepix
  • شاخص نقدی tedix
  • شاخص قیمت نقدی tedpix
  • شاخص صنایع
  • شاخص مالی
  • شاخص شرکت ها
  بازده شاخص کل قیمت به چه معناست و چه کاربردی دارد؟

  موارد تاثیر گذار بر تعدیل شاخص قیمت چیست؟
  • ورود و خروج شرکت ها به بازار بورس
  • افزایش سرمایه شرکت ها توسط از طریق آورده نقدی یا مطالبات سهام داران
  • ادغام شرکت ها
  معرفی انواع تحلیل در بازار بورس
  1. تحلیل تکنیکال
  2. تحلیل فاندامتال یا بنیادی
  انواع کارایی در بازار
  • کارایی اطلاعاتی
  • کارایی تخصیصی
  • کارایی عملیاتی
  طبقه بندی نهادهای سرمایه گذاری
  1. شرکت های تامین مالی
  2. شرکت های کارگزاری
  3. شرکت های سبد گردانی و مشاوره سرمایه گزاری
  4. موسسات رتبه بندی
  5. شرکت های سرمایه گزاری و هولدینگ
  6. صندوق های سرمایه گزاری

  توضیحات

  همراه با گواهینامه آموزشی
  بازارها و نهادهای مالی و کارکردهای آنها را می آموزیم و با انواع اوراق بهادار و شاخص های آنها آشنا می شویم. همچنین این مبحث یکی از ماژول های آزمون هایی اصول بازار سرمایه است.

  در این دوره آموزش مجازی یا الکترونیکی ما آموزیم:
  انواع بازارها:
  1. بازارهای مالی و کارکرد آنها
  2. بازارهای پولی و نقش آن در اقتصاد کلان و خرد
  3. اوراق بهادار با درآمد ثابت (سهام عادی و سهام ممتاز)
  4. اوراق بهادار با درآمد متغیر (اوراق بدهی)
  شاخص های اوراق بهادار
  کارایی بازار و بازارهای کارا
  انواع قراردادهای مالی
  • پیمان آتی (forward contracts)
  • قرارداد آتی (future contracts)
  • اختیار معامله اختیار در خرید و اختیار در فروش (options)
  • سواپ (swap)
  تفاوت بین پیمان آتی و قرارداد آنی در چیست؟
  ریسک نکول در چه بازارهای و برای چه ابزارهای وجود دارد؟
  کدامیک از ابزارهای مالی قدرت نقد شوندگی بالای دارند؟
  یک سیستم مالی از چه ارکانی تشکیل شده است؟
  1. بازار مالی
  2. نهاد مالی
  3. ابزار مالی
  6 هدف از بازارهای مالی چیست؟
  • پس انداز برای آینده
  • استقراض برای مصارف جاری (نامین مالی از طریق بدهی)
  • یافتن شریک برای فعالیت اقتصادی (نامین مالی از طریق سهام)
  • مدیریت ریسک
  • انتقال مالکیت دارایی ها و تیدیل آنها
  • معامله گری و سفته بازی
  انواع دارایی ها از دیدگاه CFA:
  1. دارایی فیزیکی
  2. دارایی مالی
  انواع دارایی فیزیکی
  1. کالاهای پایه (commodities)
  2. دارایی واقعی (real assets)
  انواع کالاهای پایه ای:
  • محصولات کشاورزی (شکر غلات)
  • فلزات صنعتی (فولاد مس)
  • فلزات گرانبها (طلا پلاتین)
  • محصولات انرژی (نفت گاز برق)
  دارایی های مالی چیست؟
  1. اوراق بهادار (securities)
  2. وام (loans)
  3. سپرده (deposits)
  4. قرارداد یا ابزار مشتقه (contracts or derivatives)
  5. ارز (currencies)
  انواع اوراق بهادار:
  • اوراق بدهی یا قرضه یا اوراق مشارکت (fixed income securities or debt)
  • اوراق سهام (variable income securities or equity)
  طبقه بندی بازارهای مالی از لحاظ حق مالی:
  • بازار سهام
  • بازار اوراق بدهی
  • بازار ابزارهای مشتقه
  طبقه بندی بازارهای مالی از لحاظ مرحله انتشار:
  1. بازارهای اولیه (دست اول)
  2. بازارهای ثانویه (دست دوم)
  طبقه بندی بازارهای ثانویه:
  • بازار شرکت های غیر بورسی در فرا بورس
  • بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس در فرابورس
  • بازار معاملات خصوصی بین سرمایه گزاران نهادی و سرمایه گزاران عادی بدون واسطه و کارگزار
  تفاوت بین کارگزار (broker) و معامگر (dealer) در چیست؟
  بازار فرابورس(OTC) کجاست چه ماهیتی دارد و در آن چه معاملاتی می شود؟
  ویژگی های مهم و کلیدی بازار فرابورس:
  1. عدم وجود مکان فیزیکی متمرکز
  2. بازارساز و معامله گر به جای کارگزار
  3. انعطاف پذیری و توافق پذیری قوانین و مقررات معامله
  4. انعطاف پذیری در ساعات کاری
  5. شفافیت کمتر و ریسک بیشتر
   طبقه بندی بازارهای مالی بر اساس ساختار (سیستم مالی):
   • بازار حراج (مبتنی بر سفارش)
   • بازار چانه زنی (مبتنی بر قیمت)
   طبقه بندی بازارهای مالی بر اساس سر رسید تعهدات مالی:

   1. بازار پول
   2. بازار سرمایه
   ابزارهای بازار پولی:
   • اسناد خزانه (treasury bills)
   • پذیره بانکی یا برات بانکی (bankers acceptance)
   • اوراق تجاری (commercial papers)
   • گواهی سپرده (certificate of deposits)
   • قراردادهای بازخرید (repurchase agreement)
   • سپرده دلاری اروپایی (Eurodollar CD)
   ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) چیست؟
   • اوراق مشارکت
   • اوراق اجاره
   • اوراق استصناع
   • اوراق مرابحه
   تفاوت بین سرمایه پرداخت شده و سرمایه تعهد شده در چیست؟
   انواع سهام از دیدگاه شرکت:
   1. سهام مجاز یا ثبت شده
   2. سهام خزانه یا باز خرید شده
   3. سهام منتشر شده
   4. سهام در دست سهام داران
   حقوق سهام داران عادی چیست؟
   1. حق مالکیت
   2. حف دریافت سود سهام
   3. حق رای دادن در مجامع عمومی عادی و فوق العاده
   4. حق تقدم در خرید سهام جدید
   5. حق باقی ماده دارایی پس از انحلال شرکت
   انواع رای گیری برای انتخابات درون شرکتی
   • انتخابات ساده یا هر سهم یک رای
   • انتخابات تجمعی یا تعداد سهام * تعداد هیات مدیره
   انواع روش های افزایش سرمایه 
   1. افزایش سرمایه به روش جایزه یا سود سهمی
   2. افزایش سهام از روش محل آورده نقدی
   3. افزایش سهام از طریق مطالبات
   4. افزایش سهام به روش صرف سهام
   در کدام روش از افزایش سرمایه قیمت سهم از همه بیشتر کاهش می یابد؟
   سود سهمی یا سهم جایزه
   مزایا و معایب هر کدام از روش های افزایش سرمایه چیست؟
   تجزیه و ترکیب در سهم چیست و چگونه انجام می شود؟
   فرق بین سیاست های مالی با سیاست های پولی در چیست؟
   انواع اوراق قرضه
   • اوراق قرضه عادی
   • اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم
   اجزای تشکیل دهنده اوراق قرضه چیست؟
   1. سر رسید (maturity)
   2. کوپن (coupon)
   3. قیمت اسمی (par value)
   4. دوره زمانی پرداخت پول
   انواع سر رسید برای اوراق قرضه
   • کوتاه مدت (زیر یک سال) Bill
   • میان مدت (1 تا 10 سال) Note
   • بلند مدت (بیش از 10 سال) Bond
   انواع کوپن برای اوراق قرضه
   • اوراق با کوپن ثابت
   • اوراق بدون کوپن
   • اوراق با کوپن شناور مثل libor
   • اوراق با کوپن با تاخیر
   انواع بازده اوراق قرضه
   1. بازده جاری
   2. بازده تا سر رسید یا همان نرخ بازگشت داخلی IRR
   ارکان اوراق اجاره چیست؟
   1. مالک یا موجر
   2. بانی یا مستجر
   3. نهاد واسط یا وکیل
   4. امین یا عامل پرداخت
   5. ضامن
   6. ....
   انواع شاخص در بازار بورس ایران:
   • شاخص قیمت tepix
   • شاخص نقدی tedix
   • شاخص قیمت نقدی tedpix
   • شاخص صنایع
   • شاخص مالی
   • شاخص شرکت ها
   بازده شاخص کل قیمت به چه معناست و چه کاربردی دارد؟

   موارد تاثیر گذار بر تعدیل شاخص قیمت چیست؟
   • ورود و خروج شرکت ها به بازار بورس
   • افزایش سرمایه شرکت ها توسط از طریق آورده نقدی یا مطالبات سهام داران
   • ادغام شرکت ها
   معرفی انواع تحلیل در بازار بورس
   1. تحلیل تکنیکال
   2. تحلیل فاندامتال یا بنیادی
   انواع کارایی در بازار
   • کارایی اطلاعاتی
   • کارایی تخصیصی
   • کارایی عملیاتی
   طبقه بندی نهادهای سرمایه گذاری
   1. شرکت های تامین مالی
   2. شرکت های کارگزاری
   3. شرکت های سبد گردانی و مشاوره سرمایه گزاری
   4. موسسات رتبه بندی
   5. شرکت های سرمایه گزاری و هولدینگ
   6. صندوق های سرمایه گزاری