مقدمات بازارها،‌نهادها و ابزارهای مالی

امتیاز 3.5 ازمجموع 4 نفر
مهندس حمید اسلامیان

مالی و سرمایه گذاری

همراه با گواهینامه آموزشی بازارها و نهادهای مالی و کارکردهای آنها را می آموزید و با انواع اوراق بهادار و شاخص های آنها آشنا می شوید. همچنین این مبحث یکی از ماژول های آزمون هایی اصول بازار سرمایه است.

149,000تومان
خرید دوره
149,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
6جلسه
12ساعت
145فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه جلسه اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مقدمات

  رایگان
  نمایش
 • دارایی های مالی

  رایگان
  نمایش
 • قرارداد آتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • طبقه بندی بازارهای مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ابزارهای بازار پول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه جلسه دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اوراق بهادار با درآمد متغیر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • رای گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • افزایش سرمایه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • افزایش سرمایه به روش صرف سهام

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه جلسه سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اوراق بهادار با درآمد ثابت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کوپن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع بازده اوراق قرضه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع اجاره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ارکان انتشار اوراق اجاره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اوراق رهنی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه جلسه چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شاخص های بازار اوراق بهادار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعدیل شاخص کل قیمت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • موارد تعدیل شاخص کل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • محاسبه بازده شاخص بورس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 5

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه جلسه پنجم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کارایی بازار و بازارهای کارا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 6

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه جلسه ششم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نهادهای مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • صندوق های سرمایه گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
همراه با گواهینامه آموزشی بازارها و نهادهای مالی و کارکردهای آنها را می آموزید و با انواع اوراق بهادار و شاخص های آنها آشنا می شوید. همچنین این مبحث یکی از ماژول های آزمون هایی اصول بازار سرمایه است. آنچه در انتهای دوره می آموزید: - بازار های مالی و کارکردهای آن - اوراق بهادار با درآمد متغیر (سهام عادی و ممتاز) - اوراق بهادار با درآمد ثابت (اوراق بدهی) - شاخص های بازار اوراق بهادار - کارایی بازار و بازارهای کارا - نهادهای مالی و کارکردهای آنها

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

بسته جامع مدیریت مالی
بسته جامع مدیریت مالی
بسته جامع مدیریت مالی

بسته جامع مدیریت مالی

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه جلسه اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مقدمات

  رایگان
  نمایش
 • دارایی های مالی

  رایگان
  نمایش
 • قرارداد آتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • طبقه بندی بازارهای مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ابزارهای بازار پول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه جلسه دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اوراق بهادار با درآمد متغیر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • رای گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • افزایش سرمایه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • افزایش سرمایه به روش صرف سهام

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه جلسه سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اوراق بهادار با درآمد ثابت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کوپن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع بازده اوراق قرضه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع اجاره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ارکان انتشار اوراق اجاره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اوراق رهنی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه جلسه چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شاخص های بازار اوراق بهادار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعدیل شاخص کل قیمت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • موارد تعدیل شاخص کل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • محاسبه بازده شاخص بورس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 5

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه جلسه پنجم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کارایی بازار و بازارهای کارا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 6

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه جلسه ششم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نهادهای مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • صندوق های سرمایه گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

همراه با گواهینامه آموزشی بازارها و نهادهای مالی و کارکردهای آنها را می آموزید و با انواع اوراق بهادار و شاخص های آنها آشنا می شوید. همچنین این مبحث یکی از ماژول های آزمون هایی اصول بازار سرمایه است. آنچه در انتهای دوره می آموزید: - بازار های مالی و کارکردهای آن - اوراق بهادار با درآمد متغیر (سهام عادی و ممتاز) - اوراق بهادار با درآمد ثابت (اوراق بدهی) - شاخص های بازار اوراق بهادار - کارایی بازار و بازارهای کارا - نهادهای مالی و کارکردهای آنها

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

ابزارهای مالی