مقدمات بازارها،‌نهادها و ابزارهای مالی

امتیاز 3.5 ازمجموع 4 نفر
مهندس حمید اسلامیان

مالی و سرمایه گذاری

همراه با گواهینامه آموزشی بازارها و نهادهای مالی و کارکردهای آنها را می آموزید و با انواع اوراق بهادار و شاخص های آنها آشنا می شوید. همچنین این مبحث یکی از ماژول های آزمون هایی اصول بازار سرمایه است.

118,000تومان
خرید دوره
118,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
6جلسه
12ساعت
137فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه جلسه اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مقدمات

  رایگان
  نمایش
 • دارایی های مالی

  رایگان
  نمایش
 • قرارداد آتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • طبقه بندی بازارهای مالی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ابزارهای بازار پول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه جلسه دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اوراق بهادار با درآمد متغیر

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • رای گیری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • افزایش سرمایه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • افزایش سرمایه به روش صرف سهام

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه جلسه سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اوراق بهادار با درآمد ثابت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کوپن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع بازده اوراق قرضه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع اجاره

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ارکان انتشار اوراق اجاره

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اوراق رهنی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه جلسه چهارم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شاخص های بازار اوراق بهادار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تعدیل شاخص کل قیمت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • موارد تعدیل شاخص کل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • محاسبه بازده شاخص بورس

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 5

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه جلسه پنجم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کارایی بازار و بازارهای کارا

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 6

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه جلسه ششم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نهادهای مالی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • صندوق های سرمایه گذاری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون پایانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
همراه با گواهینامه آموزشی بازارها و نهادهای مالی و کارکردهای آنها را می آموزید و با انواع اوراق بهادار و شاخص های آنها آشنا می شوید. همچنین این مبحث یکی از ماژول های آزمون هایی اصول بازار سرمایه است. آنچه در انتهای دوره می آموزید: - بازار های مالی و کارکردهای آن - اوراق بهادار با درآمد متغیر (سهام عادی و ممتاز) - اوراق بهادار با درآمد ثابت (اوراق بدهی) - شاخص های بازار اوراق بهادار - کارایی بازار و بازارهای کارا - نهادهای مالی و کارکردهای آنها

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

بسته جامع مدیریت مالی

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه جلسه اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مقدمات

  رایگان
  نمایش
 • دارایی های مالی

  رایگان
  نمایش
 • قرارداد آتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • طبقه بندی بازارهای مالی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ابزارهای بازار پول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه جلسه دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اوراق بهادار با درآمد متغیر

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • رای گیری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • افزایش سرمایه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • افزایش سرمایه به روش صرف سهام

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه جلسه سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اوراق بهادار با درآمد ثابت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کوپن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع بازده اوراق قرضه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع اجاره

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ارکان انتشار اوراق اجاره

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اوراق رهنی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه جلسه چهارم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شاخص های بازار اوراق بهادار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تعدیل شاخص کل قیمت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • موارد تعدیل شاخص کل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • محاسبه بازده شاخص بورس

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 5

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه جلسه پنجم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کارایی بازار و بازارهای کارا

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 6

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه جلسه ششم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نهادهای مالی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • صندوق های سرمایه گذاری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون پایانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

همراه با گواهینامه آموزشی بازارها و نهادهای مالی و کارکردهای آنها را می آموزید و با انواع اوراق بهادار و شاخص های آنها آشنا می شوید. همچنین این مبحث یکی از ماژول های آزمون هایی اصول بازار سرمایه است. آنچه در انتهای دوره می آموزید: - بازار های مالی و کارکردهای آن - اوراق بهادار با درآمد متغیر (سهام عادی و ممتاز) - اوراق بهادار با درآمد ثابت (اوراق بدهی) - شاخص های بازار اوراق بهادار - کارایی بازار و بازارهای کارا - نهادهای مالی و کارکردهای آنها

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

ابزارهای مالی