کشف و پرورش نقاط قوت فردی

Dave Crenshaw

مهارت های فردی

امتیاز 4.0 ازمجموع 16 نفر
74,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

کشف استعداد ها

مشاهده محتوابستنA
 • فرم کار و پول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرم علایق و مهارت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرم خانواده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرم تحصیلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقدمه کشف نقاط قوت

  رایگان
  نمایش
 • نکات مهم در حین دوره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف استعدادها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کشف علایق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شناسایی استعدادها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کشف موهبتها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شناسایی مهارتها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مسئولیت ها

مشاهده محتوابستنB
 • فرم مسئولیت های شغلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرم تغییر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرم استعداد ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرم نوشتن کارهای روزانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارزیابی عملکرد شما

  رایگان
  نمایش
 • تغییر مسئولیت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انطباق استعدادها با مسئولیت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کشف مسئولیت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شناسایی روابط کارمند و کارفرما

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

پیشرفت شخصی

مشاهده محتوابستنC
 • فرم توانایی های ماهانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرم روزانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تقویت توانایی ها توسط تکنولوژی

  رایگان
  نمایش
 • بهبود عملکرد توسط خودارزیابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سرمایه گذاری روی خودتان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ایجاد پیشرفت مستمر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش خیز برداشتن به سوی جلو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نتیجه گیری

مشاهده محتوابستنD
 • نتیجه گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
74,000تومان
خرید دوره
4جلسه
معادل 1 ساعت آموزشی
213فراگیر

کشف استعداد ها

مشاهده محتوابستنA
 • فرم کار و پول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرم علایق و مهارت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرم خانواده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرم تحصیلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقدمه کشف نقاط قوت

  رایگان
  نمایش
 • نکات مهم در حین دوره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف استعدادها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کشف علایق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شناسایی استعدادها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کشف موهبتها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شناسایی مهارتها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مسئولیت ها

مشاهده محتوابستنB
 • فرم مسئولیت های شغلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرم تغییر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرم استعداد ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرم نوشتن کارهای روزانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارزیابی عملکرد شما

  رایگان
  نمایش
 • تغییر مسئولیت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انطباق استعدادها با مسئولیت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کشف مسئولیت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شناسایی روابط کارمند و کارفرما

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

پیشرفت شخصی

مشاهده محتوابستنC
 • فرم توانایی های ماهانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرم روزانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تقویت توانایی ها توسط تکنولوژی

  رایگان
  نمایش
 • بهبود عملکرد توسط خودارزیابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سرمایه گذاری روی خودتان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ایجاد پیشرفت مستمر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش خیز برداشتن به سوی جلو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نتیجه گیری

مشاهده محتوابستنD
 • نتیجه گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
توضیحات
آموزش کشف استعداد و نقاط قوت فردی دوره آموزشی کشف استعدادها و توانایی های فردی در ان دوره شما توسط استاد Dave Crenshaw یاد می گیرید چطور نقاط قوت و ضعف خود را بشناسید و به استعداد خود برای شروع هر کاری پی ببرید همچنین روش های ارزیابی وضعیت حال و چگونگی پیشرفت در مهارت ها و تخصص های لازمه برای موفقیت در کار را فراخواهید گرفت. 
در این دوره آموزشی می آموزیم که:
 1. 1 - کشف استعدادها 
 2. 2- مسئولیتها 
 3. 3- پیشرفت فردی
 4. 4- نتیجه‌گیری

توضیحات

آموزش کشف استعداد و نقاط قوت فردی دوره آموزشی کشف استعدادها و توانایی های فردی در ان دوره شما توسط استاد Dave Crenshaw یاد می گیرید چطور نقاط قوت و ضعف خود را بشناسید و به استعداد خود برای شروع هر کاری پی ببرید همچنین روش های ارزیابی وضعیت حال و چگونگی پیشرفت در مهارت ها و تخصص های لازمه برای موفقیت در کار را فراخواهید گرفت. 
در این دوره آموزشی می آموزیم که:
 1. 1 - کشف استعدادها 
 2. 2- مسئولیتها 
 3. 3- پیشرفت فردی
 4. 4- نتیجه‌گیری

بسته های آموزشی مرتبط