کشف و پرورش نقاط قوت فردی

امتیاز 4.4 ازمجموع 5 نفر

آموزش کشف استعداد و نقاط قوت فردی دوره آموزشی کشف استعدادها و توانایی های فردی در ان دوره شما توسط استاد Dave Crenshaw یاد می گیرید چطور نقاط قوت و ضعف خود را بشناسید و به استعدادhttp://http://www.aryanabook.com/%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C.html خود برای شروع هر کاری پی ببرید همچنین روش های ارزیابی وضعیت حال و چگونگی پیشرفت در مهارت ها و تخصص های لازمه برای موفقیت در کار را فراخواهید گرفت. سرفصل های دوره به ترتیب 1 - کشف استعدادها 2- مسئولیتها 3- پیشرفت شخصی 4- نتیجه گیری می باشد.

49,000تومان
خرید دوره
49,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
4جلسه
1ساعت
168فراگیر

کشف استعدادها

مشاهده محتوابستنA
 • فرم 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرم 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرم 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرم 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • نکات مهم در حین دوره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعریف استعدادها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کشف علایق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شناسایی استعدادها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کشف موهبتها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شناسایی مهارتها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مسئولیتها

مشاهده محتوابستنB
 • فرم 2-1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرم 2-2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرم 2-3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرم 2-4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ارزیابی عملکردتان

  رایگان
  نمایش
 • تغییر مسئولیتها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انطباق استعدادها با مسئولیتها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کشف مسئولیتها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شناسایی روابط کارمند و کارفرما

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

پیشرفت شخصی

مشاهده محتوابستنC
 • فرم 3-1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرم 3-2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تقویت توانایی ها توسط تکنولوژی

  رایگان
  نمایش
 • بهبود عملکرد توسط خودارزیابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سرمایه گذاری روی خودتان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ایجاد پیشرفت مستمر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روش خیز برداشتن به سوی جلو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

نتیجه گیری

مشاهده محتوابستنD
 • نتیجه گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
آموزش کشف استعداد و نقاط قوت فردی دوره آموزشی کشف استعدادها و توانایی های فردی در ان دوره شما توسط استاد Dave Crenshaw یاد می گیرید چطور نقاط قوت و ضعف خود را بشناسید و به استعداد خود برای شروع هر کاری پی ببرید همچنین روش های ارزیابی وضعیت حال و چگونگی پیشرفت در مهارت ها و تخصص های لازمه برای موفقیت در کار را فراخواهید گرفت. سرفصل های دوره به ترتیب 1 - کشف استعدادها 2- مسئولیتها 3- پیشرفت شخصی 4- نتیجه گیری می باشد.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

کشف استعدادها

مشاهده محتوابستنA
 • فرم 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرم 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرم 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرم 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • نکات مهم در حین دوره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعریف استعدادها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کشف علایق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شناسایی استعدادها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کشف موهبتها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شناسایی مهارتها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مسئولیتها

مشاهده محتوابستنB
 • فرم 2-1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرم 2-2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرم 2-3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرم 2-4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ارزیابی عملکردتان

  رایگان
  نمایش
 • تغییر مسئولیتها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انطباق استعدادها با مسئولیتها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کشف مسئولیتها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شناسایی روابط کارمند و کارفرما

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

پیشرفت شخصی

مشاهده محتوابستنC
 • فرم 3-1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرم 3-2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تقویت توانایی ها توسط تکنولوژی

  رایگان
  نمایش
 • بهبود عملکرد توسط خودارزیابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سرمایه گذاری روی خودتان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ایجاد پیشرفت مستمر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روش خیز برداشتن به سوی جلو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

نتیجه گیری

مشاهده محتوابستنD
 • نتیجه گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

آموزش کشف استعداد و نقاط قوت فردی دوره آموزشی کشف استعدادها و توانایی های فردی در ان دوره شما توسط استاد Dave Crenshaw یاد می گیرید چطور نقاط قوت و ضعف خود را بشناسید و به استعداد خود برای شروع هر کاری پی ببرید همچنین روش های ارزیابی وضعیت حال و چگونگی پیشرفت در مهارت ها و تخصص های لازمه برای موفقیت در کار را فراخواهید گرفت. سرفصل های دوره به ترتیب 1 - کشف استعدادها 2- مسئولیتها 3- پیشرفت شخصی 4- نتیجه گیری می باشد.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

نقاط قوت
​نقاط ضعف
کشف استعدادها