نوروزتان مبارک! ۲۵ درصد تخفیف برای همه دور‌ه‌های هم‌آموز تا ۱۵ فروردین با کد تخفیف Norouz98

21 تغییر کوچک، 22 نتیجه بزرگ

امتیاز 5.0 ازمجموع 1 نفر
محمدپیام بهرام پور

مهارت های فردی

[21 فایل صوتی] این دوره یک دوران طلایی را به شما هدیه می‌دهد! فرض کنید به مدت ۲۱ روز (سه هفته) هر روز صبح را با یک فایل آموزشی ۱۰ دقیقه ای مثبت شروع کنید.

19,000تومان
خرید دوره
19,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
3جلسه
4ساعت
72فراگیر

هفته اول

مشاهده محتوابستنA
 • روز اول

  رایگان
  نمایش
 • روز دوم

  رایگان
  نمایش
 • کاربرگ2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روز سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کاربرگ3

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روز چهارم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کاربرگ4

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روز پنجم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کاربرگ5

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روز ششم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کاربرگ6

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روز هفتم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کاربرگ7

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

هفته دوم

مشاهده محتوابستنB
 • روز هشتم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کاربرگ8

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روز نهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کاربرگ9

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روز دهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روز یازدهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کاربرگ11

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روز دوازدهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کاربرگ12

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روز سیزدهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کاربرگ13

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روز چهاردهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کاربرگ14

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

هفته سوم

مشاهده محتوابستنC
 • روز پانزدهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کاربرگ15

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روز شانزدهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کاربرگ16

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روز هفدهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کاربرگ17

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روز هجدهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کاربرگ18

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روز نوزدهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کاربرگ19

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روز بیستم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کاربرگ20

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روز بیست و یکم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
[21 فایل صوتی] این دوره یک دوران طلایی را به شما هدیه می‌دهد! فرض کنید به مدت ۲۱ روز (سه هفته) هر روز صبح را با یک فایل آموزشی ۱۰ دقیقه ای مثبت شروع کنید. فایل آموزشی که مباحثی کاملاً کاربردی برای اتفاقات روزمره زندگی طراحی شده و بسیار الهام بخش است! این فایل‌ها هر روز در شما عادت جدیدی را تقویت می کنند و خواهید دید که در روز پایانی دوره یعنی روز بیست و یکم، تغییرات چشم گیری در شما ایجاد شده در حالی که در روز فقط ۱۰ الی ۱۵ دقیقه وقت گذاشته‌اید!
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

هفته اول

مشاهده محتوابستنA
 • روز اول

  رایگان
  نمایش
 • روز دوم

  رایگان
  نمایش
 • کاربرگ2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روز سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کاربرگ3

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روز چهارم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کاربرگ4

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روز پنجم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کاربرگ5

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روز ششم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کاربرگ6

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روز هفتم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کاربرگ7

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

هفته دوم

مشاهده محتوابستنB
 • روز هشتم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کاربرگ8

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روز نهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کاربرگ9

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روز دهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روز یازدهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کاربرگ11

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روز دوازدهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کاربرگ12

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روز سیزدهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کاربرگ13

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روز چهاردهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کاربرگ14

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

هفته سوم

مشاهده محتوابستنC
 • روز پانزدهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کاربرگ15

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روز شانزدهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کاربرگ16

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روز هفدهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کاربرگ17

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روز هجدهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کاربرگ18

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روز نوزدهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کاربرگ19

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روز بیستم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کاربرگ20

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روز بیست و یکم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

[21 فایل صوتی] این دوره یک دوران طلایی را به شما هدیه می‌دهد! فرض کنید به مدت ۲۱ روز (سه هفته) هر روز صبح را با یک فایل آموزشی ۱۰ دقیقه ای مثبت شروع کنید. فایل آموزشی که مباحثی کاملاً کاربردی برای اتفاقات روزمره زندگی طراحی شده و بسیار الهام بخش است! این فایل‌ها هر روز در شما عادت جدیدی را تقویت می کنند و خواهید دید که در روز پایانی دوره یعنی روز بیست و یکم، تغییرات چشم گیری در شما ایجاد شده در حالی که در روز فقط ۱۰ الی ۱۵ دقیقه وقت گذاشته‌اید!
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

مهارت های فردی
مثبت اندیشی
سخنرانی و فن بیان