استعدادیابی رهبران تحول گرا

امتیاز 4.7 ازمجموع 20 نفر
دکتر بهزاد ابوالعلایی

اصول مدیریت

مدیران متولد نمیشوند بلکه باید آنها را تربیت کرد و پرورش داد. روش های اجرایی و تحقق یافتن این موضوع چکیده این سخنرانی توسط دکتر بهزاد ابولعلایی مدیر منابع انسانی شرکت های خودروسازی و مشاور سازمان های بزرگ کشور بیان میشود و عنوان سخنرانی استعدادیابی رهبران تحول گرا در سازمان است.

شروع کنید!
شروع کنید!
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
1جلسه
2ساعت
240فراگیر

استعدادیابی رهبران تحول گرا

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • تفاوت مدیریت و رهبری

  رایگان
  نمایش
 • ویژگی و قابلیت های رهبری

  رایگان
  نمایش
 • 10 قابلیت مهم رهبری

  رایگان
  نمایش
 • روابط پیروان و رهبری

  رایگان
  نمایش
 • رهبری تحول

  رایگان
  نمایش
 • بهترین تجارب در رهبری تحول

  رایگان
  نمایش
 • استراتژی اجرای برنامه تحول

  رایگان
  نمایش
 • تغییر نگرش یا متقاعد سازی

  رایگان
  نمایش
 • استعدادیابی و پرورش مدیر

  رایگان
  نمایش
 • نتیجه گیری قابلیت های مدیران تحول گرا

  رایگان
  نمایش
توضیحات دوره
مدیران متولد نمیشوند بلکه باید آنها را تربیت کرد و پرورش داد. روش های اجرایی و تحقق یافتن این موضوع چکیده این سخنرانی توسط دکتر بهزاد ابولعلایی مدیر منابع انسانی شرکت های خودروسازی و مشاور سازمان های بزرگ کشور بیان میشود و عنوان سخنرانی استعدادیابی رهبران تحول گرا در سازمان است. دکتر بهزاد ابولعلایی در این سخنرانی به مباحث زیر پرداخته است: - تفاوت مدیریت و رهبری - ویژگی و قابلیت های رهبری - ده قابلیت مهم رهبری - روابط پیروان و رهبری - رهبری تحول - بهترین تجارب در رهبری تحول - استراتژی اجرای برنامه تحول - تغییر نگرش یا متقاعد سازی - استعدادیابی و پرورش مدیر - نتیجه گیری قابلیت های مدیران تحول گرا
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

استعدادیابی رهبران تحول گرا

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • تفاوت مدیریت و رهبری

  رایگان
  نمایش
 • ویژگی و قابلیت های رهبری

  رایگان
  نمایش
 • 10 قابلیت مهم رهبری

  رایگان
  نمایش
 • روابط پیروان و رهبری

  رایگان
  نمایش
 • رهبری تحول

  رایگان
  نمایش
 • بهترین تجارب در رهبری تحول

  رایگان
  نمایش
 • استراتژی اجرای برنامه تحول

  رایگان
  نمایش
 • تغییر نگرش یا متقاعد سازی

  رایگان
  نمایش
 • استعدادیابی و پرورش مدیر

  رایگان
  نمایش
 • نتیجه گیری قابلیت های مدیران تحول گرا

  رایگان
  نمایش

توضیحات دوره

مدیران متولد نمیشوند بلکه باید آنها را تربیت کرد و پرورش داد. روش های اجرایی و تحقق یافتن این موضوع چکیده این سخنرانی توسط دکتر بهزاد ابولعلایی مدیر منابع انسانی شرکت های خودروسازی و مشاور سازمان های بزرگ کشور بیان میشود و عنوان سخنرانی استعدادیابی رهبران تحول گرا در سازمان است. دکتر بهزاد ابولعلایی در این سخنرانی به مباحث زیر پرداخته است: - تفاوت مدیریت و رهبری - ویژگی و قابلیت های رهبری - ده قابلیت مهم رهبری - روابط پیروان و رهبری - رهبری تحول - بهترین تجارب در رهبری تحول - استراتژی اجرای برنامه تحول - تغییر نگرش یا متقاعد سازی - استعدادیابی و پرورش مدیر - نتیجه گیری قابلیت های مدیران تحول گرا
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

استعدادیابی رهبران تحول گرا
استعدادیابی
رهبران تحول گرا