اصول تکنیک ارائه و سخنرانی

امتیاز 5.0 ازمجموع 1 نفر

آموزش ارائه و سخنرانی در این دوره برگزاری یک جلسه کاری از ابتدایی ترین نقطه یعنی زمانی که ایده به ذهنتان می رسد تا آخرین مرحله را تمرین می کنیم.

29,000تومان
خرید دوره
29,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
8جلسه
3ساعت
74فراگیر

معرفی دوره

مشاهده محتوابستنA
  • مقدمه

    رایگان
    نمایش
  • مهم ترین مباحث دوره

    رایگان
    نمایش

جذاب تر شدن سخنرانی

مشاهده محتوابستنB
  • معرفی دستور جلسه

    رایگان
    نمایش
  • جذاب تر شدن سخنرانی

    برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

برنامه ریزی

مشاهده محتوابستنC
  • اعتبار سازی

    رایگان
    نمایش
  • منعطف بودن

    برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
  • شناسایی ارزشهای شنوندگان

    برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
  • تدبیری برای واکنش های ممکن

    برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
  • درک سطح دانش شنوندگان

    برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

طراحی سخنرانی

مشاهده محتوابستنD
  • هماهنگی بین احساس و عقل

    برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
  • جمع آوری اطلاعات

    برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
  • طبقه بندی محتوا

    برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

طراحی اسلاید

مشاهده محتوابستنE
  • ساخت برنامه خودتان

    رایگان
    نمایش
  • ساخت اسلایدها

    برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
  • ویرایش کردن

    برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
  • برنامه ریزی برای سخنرانی

    برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

ارائه سخنرانی

مشاهده محتوابستنF
  • آرامش اعصاب

    رایگان
    نمایش
  • اشاره به تعهدات

    برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
  • اداره جلسه سوال و جواب

    برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
  • آغاز و پایان قاطع

    برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
  • تمرین

    برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
  • استفاده هوشمندانه از فضا

    برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
  • تماس چشمی حساب شده

    برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
  • چک لیست تحویل

    برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تقویت مهارت ها

مشاهده محتوابستنG
  • بازخورد دستور جلسه

    برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
  • تقویت مهارت ها

    برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

نتیجه گیری

مشاهده محتوابستنH
  • نتیجه گیری

    برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
آموزش ارائه و سخنرانی در این دوره برگزاری یک جلسه کاری از ابتدایی ترین نقطه یعنی زمانی که ایده به ذهنتان می رسد تا آخرین مرحله را تمرین می کنیم. سوالات مهمی که برای طراحی جلسه و آنالیز مخاطبین لازم است پرسیده شود کشف کرده و قدم به قدم روی جزئیاتی مانند طراحی پیام،‌ نکات دیداری و نحوه ارائه مطالب کار می کنیم تا بتوانید به بهترین شکل ممکن چیزی که می خواهید را ارائه کنید.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

معرفی دوره

مشاهده محتوابستنA
  • مقدمه

    رایگان
    نمایش
  • مهم ترین مباحث دوره

    رایگان
    نمایش

جذاب تر شدن سخنرانی

مشاهده محتوابستنB
  • معرفی دستور جلسه

    رایگان
    نمایش
  • جذاب تر شدن سخنرانی

    برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

برنامه ریزی

مشاهده محتوابستنC
  • اعتبار سازی

    رایگان
    نمایش
  • منعطف بودن

    برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
  • شناسایی ارزشهای شنوندگان

    برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
  • تدبیری برای واکنش های ممکن

    برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
  • درک سطح دانش شنوندگان

    برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

طراحی سخنرانی

مشاهده محتوابستنD
  • هماهنگی بین احساس و عقل

    برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
  • جمع آوری اطلاعات

    برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
  • طبقه بندی محتوا

    برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

طراحی اسلاید

مشاهده محتوابستنE
  • ساخت برنامه خودتان

    رایگان
    نمایش
  • ساخت اسلایدها

    برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
  • ویرایش کردن

    برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
  • برنامه ریزی برای سخنرانی

    برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

ارائه سخنرانی

مشاهده محتوابستنF
  • آرامش اعصاب

    رایگان
    نمایش
  • اشاره به تعهدات

    برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
  • اداره جلسه سوال و جواب

    برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
  • آغاز و پایان قاطع

    برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
  • تمرین

    برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
  • استفاده هوشمندانه از فضا

    برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
  • تماس چشمی حساب شده

    برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
  • چک لیست تحویل

    برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تقویت مهارت ها

مشاهده محتوابستنG
  • بازخورد دستور جلسه

    برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
  • تقویت مهارت ها

    برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

نتیجه گیری

مشاهده محتوابستنH
  • نتیجه گیری

    برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

آموزش ارائه و سخنرانی در این دوره برگزاری یک جلسه کاری از ابتدایی ترین نقطه یعنی زمانی که ایده به ذهنتان می رسد تا آخرین مرحله را تمرین می کنیم. سوالات مهمی که برای طراحی جلسه و آنالیز مخاطبین لازم است پرسیده شود کشف کرده و قدم به قدم روی جزئیاتی مانند طراحی پیام،‌ نکات دیداری و نحوه ارائه مطالب کار می کنیم تا بتوانید به بهترین شکل ممکن چیزی که می خواهید را ارائه کنید.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

تکنیک
ارائه