اصول تکنیک ارائه و سخنرانی

امتیاز 3.7 ازمجموع 3 نفر

آموزش ارائه و سخنرانی در این دوره برگزاری یک جلسه کاری از ابتدایی ترین نقطه یعنی زمانی که ایده به ذهنتان می رسد تا آخرین مرحله را تمرین می کنیم.

49,000تومان
خرید دوره
49,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
8جلسه
3ساعت
83فراگیر

معرفی دوره

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • مهم ترین مباحث دوره

  رایگان
  نمایش

جذاب تر شدن سخنرانی

مشاهده محتوابستنB
 • معرفی دستور جلسه

  رایگان
  نمایش
 • جذاب تر شدن سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

برنامه ریزی

مشاهده محتوابستنC
 • اعتبار سازی

  رایگان
  نمایش
 • منعطف بودن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شناسایی ارزشهای شنوندگان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تدبیری برای واکنش های ممکن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • درک سطح دانش شنوندگان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

طراحی سخنرانی

مشاهده محتوابستنD
 • هماهنگی بین احساس و عقل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جمع آوری اطلاعات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • طبقه بندی محتوا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

طراحی اسلاید

مشاهده محتوابستنE
 • ساخت برنامه خودتان

  رایگان
  نمایش
 • ساخت اسلایدها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ویرایش کردن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • برنامه ریزی برای سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

ارائه سخنرانی

مشاهده محتوابستنF
 • آرامش اعصاب

  رایگان
  نمایش
 • اشاره به تعهدات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اداره جلسه سوال و جواب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آغاز و پایان قاطع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تمرین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استفاده هوشمندانه از فضا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تماس چشمی حساب شده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چک لیست تحویل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

تقویت مهارت ها

مشاهده محتوابستنG
 • بازخورد دستور جلسه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تقویت مهارت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

نتیجه گیری

مشاهده محتوابستنH
 • نتیجه گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
آموزش ارائه و سخنرانی در این دوره برگزاری یک جلسه کاری از ابتدایی ترین نقطه یعنی زمانی که ایده به ذهنتان می رسد تا آخرین مرحله را تمرین می کنیم. سوالات مهمی که برای طراحی جلسه و آنالیز مخاطبین لازم است پرسیده شود کشف کرده و قدم به قدم روی جزئیاتی مانند طراحی پیام،‌ نکات دیداری و نحوه ارائه مطالب کار می کنیم تا بتوانید به بهترین شکل ممکن چیزی که می خواهید را ارائه کنید.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

معرفی دوره

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • مهم ترین مباحث دوره

  رایگان
  نمایش

جذاب تر شدن سخنرانی

مشاهده محتوابستنB
 • معرفی دستور جلسه

  رایگان
  نمایش
 • جذاب تر شدن سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

برنامه ریزی

مشاهده محتوابستنC
 • اعتبار سازی

  رایگان
  نمایش
 • منعطف بودن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شناسایی ارزشهای شنوندگان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تدبیری برای واکنش های ممکن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • درک سطح دانش شنوندگان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

طراحی سخنرانی

مشاهده محتوابستنD
 • هماهنگی بین احساس و عقل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جمع آوری اطلاعات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • طبقه بندی محتوا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

طراحی اسلاید

مشاهده محتوابستنE
 • ساخت برنامه خودتان

  رایگان
  نمایش
 • ساخت اسلایدها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ویرایش کردن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • برنامه ریزی برای سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

ارائه سخنرانی

مشاهده محتوابستنF
 • آرامش اعصاب

  رایگان
  نمایش
 • اشاره به تعهدات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اداره جلسه سوال و جواب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آغاز و پایان قاطع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تمرین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استفاده هوشمندانه از فضا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تماس چشمی حساب شده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چک لیست تحویل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

تقویت مهارت ها

مشاهده محتوابستنG
 • بازخورد دستور جلسه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تقویت مهارت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

نتیجه گیری

مشاهده محتوابستنH
 • نتیجه گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

آموزش ارائه و سخنرانی در این دوره برگزاری یک جلسه کاری از ابتدایی ترین نقطه یعنی زمانی که ایده به ذهنتان می رسد تا آخرین مرحله را تمرین می کنیم. سوالات مهمی که برای طراحی جلسه و آنالیز مخاطبین لازم است پرسیده شود کشف کرده و قدم به قدم روی جزئیاتی مانند طراحی پیام،‌ نکات دیداری و نحوه ارائه مطالب کار می کنیم تا بتوانید به بهترین شکل ممکن چیزی که می خواهید را ارائه کنید.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

مهارت های فردی
ارائه سخنرانی
آموزش سخنرانی