فرصت استثنایی در تخفیف پایان تابستان هم آموز تا 50 درصد تخفیف بروی تمامی دوره های آموزشی
پیشنهاد هفته

SPSS 25

انتشارات پیروز الوان

کامپیوتر و نرم افزار

امتیاز 3.0 ازمجموع 2 نفر
44,000تومان
26,400تومان
40%
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

آشنایی و اصول اولیه در SPSS

مشاهده محتوابستنA
 • آشنایی با SPSS

  رایگان
  نمایش
 • اصول اولیه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کار با پرونده داده ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

کار با داده ها

مشاهده محتوابستنB
 • کار با داده ها

  رایگان
  نمایش
 • رتبه بندی داده ها، تقسیم و ترکیب پرونده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نمودارها در SPSS

مشاهده محتوابستنC
 • نمودار خطی، میله ای، سه بعدی، محیطی و دایره ای

  رایگان
  نمایش
 • ویرایش نمودارها (قسمت اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ویرایش نمودارها (قسمت دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

توصیف داده و آمار توصیفی

مشاهده محتوابستنD
 • توصیف داده ها و تعریف متغیر

  رایگان
  نمایش
 • آمار توصیفی یک متغیره برای متغیرهای کیفی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آمار توصیفی یک متغیره برای متغیرهای کمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

انواع آزمون تی، تحلیل واریانس و روشهای همبستگی

مشاهده محتوابستنE
 • آزمون های تی

  رایگان
  نمایش
 • تحلیل واریانس یک و چند متغیره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روشهای همبستگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

رگرسیون، تحلیل ممیزی و روشهای مقیاس سازی

مشاهده محتوابستنF
 • رگرسیون و تحلیل ممیزی

  رایگان
  نمایش
 • روشهای مقیاس سازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

روشهای غیرپارامتریک در SPSS

مشاهده محتوابستنG
 • آزمون دو جمله ای و مجذور کای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جدول توافق دو طرفه، آزمون تکمیلی، U من ویتنی و k نمونه مستقل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون دو نمونه مرتبط، مک نمار، ویلککسون، K نمونه مرتبط

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
44,000تومان
26,400تومان
40%
خرید دوره
7جلسه
معادل 4 ساعت آموزشی
38فراگیر

آشنایی و اصول اولیه در SPSS

مشاهده محتوابستنA
 • آشنایی با SPSS

  رایگان
  نمایش
 • اصول اولیه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کار با پرونده داده ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

کار با داده ها

مشاهده محتوابستنB
 • کار با داده ها

  رایگان
  نمایش
 • رتبه بندی داده ها، تقسیم و ترکیب پرونده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نمودارها در SPSS

مشاهده محتوابستنC
 • نمودار خطی، میله ای، سه بعدی، محیطی و دایره ای

  رایگان
  نمایش
 • ویرایش نمودارها (قسمت اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ویرایش نمودارها (قسمت دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

توصیف داده و آمار توصیفی

مشاهده محتوابستنD
 • توصیف داده ها و تعریف متغیر

  رایگان
  نمایش
 • آمار توصیفی یک متغیره برای متغیرهای کیفی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آمار توصیفی یک متغیره برای متغیرهای کمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

انواع آزمون تی، تحلیل واریانس و روشهای همبستگی

مشاهده محتوابستنE
 • آزمون های تی

  رایگان
  نمایش
 • تحلیل واریانس یک و چند متغیره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روشهای همبستگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

رگرسیون، تحلیل ممیزی و روشهای مقیاس سازی

مشاهده محتوابستنF
 • رگرسیون و تحلیل ممیزی

  رایگان
  نمایش
 • روشهای مقیاس سازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

روشهای غیرپارامتریک در SPSS

مشاهده محتوابستنG
 • آزمون دو جمله ای و مجذور کای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جدول توافق دو طرفه، آزمون تکمیلی، U من ویتنی و k نمونه مستقل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون دو نمونه مرتبط، مک نمار، ویلککسون، K نمونه مرتبط

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
توضیحات
نرم افزار SPSS  یك نرم افزار بسیار معتبر و قوی در زمینه تحلیلهای آماری است كه سالها مورد استفاده قرار گرفته است. در این نرم افزار یك كاربرگ برای ورود داده‌‌ها در اختیار شما قرار می‌گیرد. پس از وارد كردن داده‌ها, فرمانهای مورد نظر خود جهت انجام انواع محاسبات, تبدیلها, رسم نمودارها و تحلیلها را می‌توانید اعمال كنید و سپس نتیجه كار خود را در یك صفحه دیگر مشاهده نمایید. 
در نرم افزار آموزش SPSS  مطالب زیر آموزش داده میشوند.

توضیحات

نرم افزار SPSS  یك نرم افزار بسیار معتبر و قوی در زمینه تحلیلهای آماری است كه سالها مورد استفاده قرار گرفته است. در این نرم افزار یك كاربرگ برای ورود داده‌‌ها در اختیار شما قرار می‌گیرد. پس از وارد كردن داده‌ها, فرمانهای مورد نظر خود جهت انجام انواع محاسبات, تبدیلها, رسم نمودارها و تحلیلها را می‌توانید اعمال كنید و سپس نتیجه كار خود را در یك صفحه دیگر مشاهده نمایید. 
در نرم افزار آموزش SPSS  مطالب زیر آموزش داده میشوند.

بسته های آموزشی مرتبط