SPSS 25

امتیاز 5.0 ازمجموع 1 نفر
انتشارات پیروز الوان

کامپیوتر و نرم افزار

نرم افزار SPSS یك نرم افزار بسیار معتبر و قوی در زمینه تحلیلهای آماری است كه سالها مورد استفاده قرار گرفته است. در این نرم افزار یك كاربرگ برای ورود داده‌‌ها در اختیار شما قرار می‌گیرد. پس از وارد كردن داده‌ها, فرمانهای مورد نظر خود جهت انجام انواع محاسبات, تبدیلها, رسم نمودارها و تحلیلها را می‌توانید اعمال كنید و سپس نتیجه كار خود را در یك صفحه دیگر مشاهده نمایید.

19,000تومان
خرید دوره
19,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
7جلسه
4ساعت
11فراگیر

آشنایی و اصول اولیه در SPSS

مشاهده محتوابستنA
 • آشنایی با SPSS

  رایگان
  نمایش
 • اصول اولیه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کار با پرونده داده ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

کار با داده ها

مشاهده محتوابستنB
 • کار با داده ها

  رایگان
  نمایش
 • رتبه بندی داده ها، تقسیم و ترکیب پرونده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

نمودارها در SPSS

مشاهده محتوابستنC
 • نمودار خطی، میله ای، سه بعدی، محیطی و دایره ای

  رایگان
  نمایش
 • ویرایش نمودارها (قسمت اول)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ویرایش نمودارها (قسمت دوم)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توصیف داده و آمار توصیفی

مشاهده محتوابستنD
 • توصیف داده ها و تعریف متغیر

  رایگان
  نمایش
 • آمار توصیفی یک متغیره برای متغیرهای کیفی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آمار توصیفی یک متغیره برای متغیرهای کمی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

انواع آزمون تی، تحلیل واریانس و روشهای همبستگی

مشاهده محتوابستنE
 • آزمون های تی

  رایگان
  نمایش
 • تحلیل واریانس یک و چند متغیره

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روشهای همبستگی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

رگرسیون، تحلیل ممیزی و روشهای مقیاس سازی

مشاهده محتوابستنF
 • رگرسیون و تحلیل ممیزی

  رایگان
  نمایش
 • روشهای مقیاس سازی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

روشهای غیرپارامتریک در SPSS

مشاهده محتوابستنG
 • آزمون دو جمله ای و مجذور کای

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جدول توافق دو طرفه، آزمون تکمیلی، U من ویتنی و k نمونه مستقل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون دو نمونه مرتبط، مک نمار، ویلککسون، K نمونه مرتبط

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
نرم افزار SPSS  یك نرم افزار بسیار معتبر و قوی در زمینه تحلیلهای آماری است كه سالها مورد استفاده قرار گرفته است. در این نرم افزار یك كاربرگ برای ورود داده‌‌ها در اختیار شما قرار می‌گیرد. پس از وارد كردن داده‌ها, فرمانهای مورد نظر خود جهت انجام انواع محاسبات, تبدیلها, رسم نمودارها و تحلیلها را می‌توانید اعمال كنید و سپس نتیجه كار خود را در یك صفحه دیگر مشاهده نمایید. 
در نرم افزار آموزش SPSS  مطالب زیر آموزش داده میشوند.
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

آشنایی و اصول اولیه در SPSS

مشاهده محتوابستنA
 • آشنایی با SPSS

  رایگان
  نمایش
 • اصول اولیه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کار با پرونده داده ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

کار با داده ها

مشاهده محتوابستنB
 • کار با داده ها

  رایگان
  نمایش
 • رتبه بندی داده ها، تقسیم و ترکیب پرونده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

نمودارها در SPSS

مشاهده محتوابستنC
 • نمودار خطی، میله ای، سه بعدی، محیطی و دایره ای

  رایگان
  نمایش
 • ویرایش نمودارها (قسمت اول)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ویرایش نمودارها (قسمت دوم)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توصیف داده و آمار توصیفی

مشاهده محتوابستنD
 • توصیف داده ها و تعریف متغیر

  رایگان
  نمایش
 • آمار توصیفی یک متغیره برای متغیرهای کیفی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آمار توصیفی یک متغیره برای متغیرهای کمی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

انواع آزمون تی، تحلیل واریانس و روشهای همبستگی

مشاهده محتوابستنE
 • آزمون های تی

  رایگان
  نمایش
 • تحلیل واریانس یک و چند متغیره

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روشهای همبستگی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

رگرسیون، تحلیل ممیزی و روشهای مقیاس سازی

مشاهده محتوابستنF
 • رگرسیون و تحلیل ممیزی

  رایگان
  نمایش
 • روشهای مقیاس سازی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

روشهای غیرپارامتریک در SPSS

مشاهده محتوابستنG
 • آزمون دو جمله ای و مجذور کای

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جدول توافق دو طرفه، آزمون تکمیلی، U من ویتنی و k نمونه مستقل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون دو نمونه مرتبط، مک نمار، ویلککسون، K نمونه مرتبط

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

نرم افزار SPSS  یك نرم افزار بسیار معتبر و قوی در زمینه تحلیلهای آماری است كه سالها مورد استفاده قرار گرفته است. در این نرم افزار یك كاربرگ برای ورود داده‌‌ها در اختیار شما قرار می‌گیرد. پس از وارد كردن داده‌ها, فرمانهای مورد نظر خود جهت انجام انواع محاسبات, تبدیلها, رسم نمودارها و تحلیلها را می‌توانید اعمال كنید و سپس نتیجه كار خود را در یك صفحه دیگر مشاهده نمایید. 
در نرم افزار آموزش SPSS  مطالب زیر آموزش داده میشوند.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

آموزش SPSS 25
SPSS 25