حقوق بیمه

ای توک

اصول مدیریت

امتیاز 5.0 ازمجموع 2 نفر
رایگان ببینید!
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • منابع حقوق بیمه و عقد بیمه و شرایط صحت عقد قرارداد و پایان قرارداد

  رایگان
  نمایش

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • بطلان قرارداد و مصادیق نسخ و مهلت برای شکایت

  رایگان
  نمایش
رایگان ببینید!
رایگان ببینید!
2جلسه
معادل 1 ساعت آموزشی
0فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • منابع حقوق بیمه و عقد بیمه و شرایط صحت عقد قرارداد و پایان قرارداد

  رایگان
  نمایش

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • بطلان قرارداد و مصادیق نسخ و مهلت برای شکایت

  رایگان
  نمایش
توضیحات
 • دوره درباره چه مباحثی است؟
 • تعریف عقد
 • خصوصیات و انواع آن
 •  شرایط اساسی صحت عقد بیمه
 • مورد بیمه
 • وضعیت های مختلف یک قرارداد بیمه
 • موارد بطلان قرارداد بیمه
 • تغییرات در بیمه نامه و مصادیق فسخ
 • دوره به درد چه کسانی می¬خورد؟
 • کارشناسان مراکز بیمه ای، دانشجویان رشته های بیمه ای و تمامی افرادی که با قوانین بیمه در ارتباطند.
 • بعد از اتمام دوره مخاطبان چه چیزی یاد گرفته اند؟
 • دوره حقوق بیمه به تعریف مفاهیم حقوقی بیمه می پردازد، که مباحث اصلی این دوره عبارتند از: تعریف عقد، خصوصیات و انواع آن، شرایط اساسی صحت عقد بیمه، مورد بیمه، وضعیت های مختلف یک قرارداد بیمه، موارد بطلان قرارداد بیمه، تغییرات در بیمه نامه و مصادیق فسخ

توضیحات

 • دوره درباره چه مباحثی است؟
 • تعریف عقد
 • خصوصیات و انواع آن
 •  شرایط اساسی صحت عقد بیمه
 • مورد بیمه
 • وضعیت های مختلف یک قرارداد بیمه
 • موارد بطلان قرارداد بیمه
 • تغییرات در بیمه نامه و مصادیق فسخ
 • دوره به درد چه کسانی می¬خورد؟
 • کارشناسان مراکز بیمه ای، دانشجویان رشته های بیمه ای و تمامی افرادی که با قوانین بیمه در ارتباطند.
 • بعد از اتمام دوره مخاطبان چه چیزی یاد گرفته اند؟
 • دوره حقوق بیمه به تعریف مفاهیم حقوقی بیمه می پردازد، که مباحث اصلی این دوره عبارتند از: تعریف عقد، خصوصیات و انواع آن، شرایط اساسی صحت عقد بیمه، مورد بیمه، وضعیت های مختلف یک قرارداد بیمه، موارد بطلان قرارداد بیمه، تغییرات در بیمه نامه و مصادیق فسخ

برچسب ها

حقوق بیمه