اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

امتیاز 4.6 ازمجموع 5 نفر
دکتر ناصر عسگری

دکتری مدیریت

معرفی درس درس «اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام» همان گونه که از نام آن مشخص است به بیان اصول، مبانی روش‌شناسی، نظریه‌ها و الگوهای مرتبط با سازمان و مدیریت بر اساس مبانی دین اسلام می‌پردازد. به طور کلی این درس از سه بخش اصلی تشکیل شده است: بخش اول، به چرایی و ضرورت مدیریت اسلامی می‌پردازد و دیدگاه‌ها و دلایل گوناگونی را در خصوص ضرورت تشکیل و توسعه رشته مدیریت اسلامی بررسی می‌کند. بخش دوم به چگونگی مدیریت اسلامی مربوط می‌شود و شامل معرفی روش‌ها، ابزارها و رویکردهای گوناگون کسب شناخت از منابع دینی و علم مدیریت برای نظریه‌پردازی در عرصه مدیریت اسلامی است. بخش سوم نیز با عنوان چیستی مدیریت اسلامی خود شامل دو مبحث اصلی است: 1) معرفی پنج جلوه سازمان اسلامی بر اساس اصول پنجگانه دین اسلام؛ 2) معرفی وظایف و کارکردهای مدیریت از دیدگاه اسلامی

199,000تومان
خرید دوره
199,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
10جلسه
30ساعت
39فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دورۀ اصول مدیریت اسلامی

  رایگان
  نمایش
 • 2

  رایگان
  نمایش
 • 3

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 4

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 5

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 6

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 7

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 8

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 9

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 10

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 11

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • چارچوب مطالعه اسلامی 1

  رایگان
  نمایش
 • چارچوب مطالعه اسلامی 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • رویکرد مدیریت اسلامی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • رویکرد فقحی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • منابع کسب شناخت اسلامی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سوالات رویکردهای اسلامی 1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سوالات رویکردهای اسلامی 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سوالات رویکردهای اسلامی 3

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه سازمان اسلامی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چیستی مدیریت اسلامی

  رایگان
  نمایش
 • سازمان عدل و اسوه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سازمان هادی و آخرت گرا

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پنج جلوه سازمان اسلامی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سوالات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون جزوه سازمان اسلامی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • رقابت مسئولانه مدیران اسلامی

  رایگان
  نمایش
 • راهکارهای مدیریت اسلامی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نمونه سوالات جلسه سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کلیات تصمیم گیری در مدیریت اسلامی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تصمیم گیری مصلحت مدار و مشورت مدار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تصمیم گیری توکل مدار و حکیمانه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نمونه سوالات بخش تصمیم گیری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه مدیریت سلامی در عمل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون مدیریت سلامی در عمل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه تصمیم گیری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون تصمیم گیری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 5

مشاهده محتوابستنE
 • کلیات و اصول برنامه ریزی

  رایگان
  نمایش
 • انواع برنامه در مدیریت اسلامی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اقتصاد مقاومتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدیریت اسلامی (مدیریت توحیدی)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدیریت در اسلام

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • قوانین و سنن الهی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اصول سازماندهی اسلامی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سوالات برنامه ریزی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سوالات سازمان دهی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه ساماندهی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه برنامه ریزی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون برنامه ریزی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون سازماندهی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 6

مشاهده محتوابستنF
 • 1

  رایگان
  نمایش
 • 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 3

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 4

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 5

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 6

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 7

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 7

مشاهده محتوابستنG
 • اصول و اهداف معیارهای کنترل

  رایگان
  نمایش
 • انواع کنترل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استراتژی های کنترل و نظارت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اصول کنترل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سوالات بخش کنترل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 8

مشاهده محتوابستنH
 • ماهیت عمل از دیدگاه اسلام

  رایگان
  نمایش
 • ماهیت عمل_انواع رفتار در سازمان اسلامی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ماهیت عمل_سوالات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ادراک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ادراک_اعتماد سازمانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ادراک_تعهد سازمانی از دیدگاه اسلام

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ادراک_سوالات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شخصیت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شخصیت_استرس و بهداشت روانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شخصیت_سوالات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انگیزش_ماهیت وجودی انسان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انگیزش_سلسله مراتب نیازهای انسان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انگیزش_مفروضات سلسله مراتب نیازها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انگیزش_سوالات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 9

مشاهده محتوابستنI
 • ماهیت ارتباطات از دیدگاه اسلام

  رایگان
  نمایش
 • مهارت های ارتباطی 1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهارت های ارتباطی 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سوالات ارتباطات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • رهبری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • رویکرد های رهبر پیرو

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سبک های رهبری 1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سبک های رهبری 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سبک های رهبری 3

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سوالات بخش رهبری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تعارض از دیدگاه امام خمینی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع تعارض از دیدگاه اسلام

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • راهبردهای مدیریت تعارض

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سوالات تعارض

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 10

مشاهده محتوابستنJ
 • فرهنگ سازمانی از دیدگاه اسلام

  رایگان
  نمایش
 • فرهنگ عاشورایی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سوالات فرهنگ

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اخلاق اسلامی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع اخلاق

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اخلاق از دیدگاه اسلام

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مصادیق اخلاق

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مصادیق اخلاق سازمانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرهنگ سازمانی از دیدگاه اسلام

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سوالات اخلاق

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون کارشناسی 94

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون کارشناسی ارشد95

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آرمون دکتری 95

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
معرفی درس
درس «اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام» همان گونه که از نام آن مشخص است به بیان اصول، مبانی روش‌شناسی، نظریه‌ها و الگوهای مرتبط با سازمان و مدیریت بر اساس مبانی دین اسلام می‌پردازد. به طور کلی این درس از سه بخش اصلی تشکیل شده است: 
بخش اول، به چرایی و ضرورت مدیریت اسلامی می‌پردازد و دیدگاه‌ها و دلایل گوناگونی را در خصوص ضرورت تشکیل و توسعه رشته مدیریت اسلامی بررسی می‌کند. 
بخش دوم به چگونگی مدیریت اسلامی مربوط می‌شود و شامل معرفی روش‌ها، ابزارها و رویکردهای گوناگون کسب شناخت از منابع دینی و علم مدیریت برای نظریه‌پردازی در عرصه مدیریت اسلامی است. 
بخش سوم نیز با عنوان چیستی مدیریت اسلامی خود شامل دو مبحث اصلی است: 1) معرفی پنج جلوه سازمان اسلامی بر اساس اصول پنجگانه دین اسلام؛ 2) معرفی وظایف و کارکردهای مدیریت از دیدگاه اسلامی
مخاطبان دوره:
درس «اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام» جزو دروس مشترک همه گرایش‌های مدیریت در آزمون دکتری است و از ضریب 4 برخوردار است. از این رو داوطلبان همه گرایش‌های زیرمجموعه رشته مدیریت در آزمون دکتری مخاطب این درس خواهند بود.
آموخته‌های حاصل از شرکت در دوره:
محتوای این دوره به گونه‌ای تدوین شده که پوشش به نسبت جامعی از منابع اصلی این درس در آزمون دکتری داشته باشد. خلاصه‌سازی و طبقه‌بندی اصولی محتوای این درس متناسب با روند سئوالات این درس در آزمون از ویژگی‌های بارز آن است. افزون بر این در پایان هر مبحث از درس نیز آزمون‌های تالیفی طبقه‌بندی شده با پاسخ تشریحی مرور خواهند شد. و در پایان دوره نیز همه سئوالات این درس در آزمون‌های سال‌های گذشته کارشناسی ارشد و دکتری مرور خواهند شد. به این ترتیب استفاده از محتوای این دوره داوطلبان آزمون دکتری را از مطالعه هر منبع دیگری بی‌نیاز خواهد کرد و آمادگی به نسبت کاملی برای کسب نمره‌ای عالی از این درس در آزمون فراهم خواهد ساخت.

بزودی (در حال اماده سازی)..
کاربر محترم ،با خرید دوره هر هفته یک بخش به محتوای دوره اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام اضافه خواهد شد.


مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دورۀ اصول مدیریت اسلامی

  رایگان
  نمایش
 • 2

  رایگان
  نمایش
 • 3

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 4

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 5

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 6

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 7

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 8

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 9

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 10

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 11

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • چارچوب مطالعه اسلامی 1

  رایگان
  نمایش
 • چارچوب مطالعه اسلامی 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • رویکرد مدیریت اسلامی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • رویکرد فقحی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • منابع کسب شناخت اسلامی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سوالات رویکردهای اسلامی 1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سوالات رویکردهای اسلامی 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سوالات رویکردهای اسلامی 3

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه سازمان اسلامی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چیستی مدیریت اسلامی

  رایگان
  نمایش
 • سازمان عدل و اسوه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سازمان هادی و آخرت گرا

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پنج جلوه سازمان اسلامی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سوالات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون جزوه سازمان اسلامی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • رقابت مسئولانه مدیران اسلامی

  رایگان
  نمایش
 • راهکارهای مدیریت اسلامی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نمونه سوالات جلسه سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کلیات تصمیم گیری در مدیریت اسلامی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تصمیم گیری مصلحت مدار و مشورت مدار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تصمیم گیری توکل مدار و حکیمانه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نمونه سوالات بخش تصمیم گیری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه مدیریت سلامی در عمل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون مدیریت سلامی در عمل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه تصمیم گیری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون تصمیم گیری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 5

مشاهده محتوابستنE
 • کلیات و اصول برنامه ریزی

  رایگان
  نمایش
 • انواع برنامه در مدیریت اسلامی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اقتصاد مقاومتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدیریت اسلامی (مدیریت توحیدی)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدیریت در اسلام

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • قوانین و سنن الهی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اصول سازماندهی اسلامی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سوالات برنامه ریزی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سوالات سازمان دهی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه ساماندهی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه برنامه ریزی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون برنامه ریزی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون سازماندهی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 6

مشاهده محتوابستنF
 • 1

  رایگان
  نمایش
 • 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 3

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 4

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 5

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 6

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 7

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 7

مشاهده محتوابستنG
 • اصول و اهداف معیارهای کنترل

  رایگان
  نمایش
 • انواع کنترل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استراتژی های کنترل و نظارت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اصول کنترل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سوالات بخش کنترل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 8

مشاهده محتوابستنH
 • ماهیت عمل از دیدگاه اسلام

  رایگان
  نمایش
 • ماهیت عمل_انواع رفتار در سازمان اسلامی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ماهیت عمل_سوالات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ادراک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ادراک_اعتماد سازمانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ادراک_تعهد سازمانی از دیدگاه اسلام

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ادراک_سوالات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شخصیت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شخصیت_استرس و بهداشت روانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شخصیت_سوالات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انگیزش_ماهیت وجودی انسان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انگیزش_سلسله مراتب نیازهای انسان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انگیزش_مفروضات سلسله مراتب نیازها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انگیزش_سوالات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 9

مشاهده محتوابستنI
 • ماهیت ارتباطات از دیدگاه اسلام

  رایگان
  نمایش
 • مهارت های ارتباطی 1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهارت های ارتباطی 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سوالات ارتباطات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • رهبری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • رویکرد های رهبر پیرو

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سبک های رهبری 1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سبک های رهبری 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سبک های رهبری 3

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سوالات بخش رهبری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تعارض از دیدگاه امام خمینی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع تعارض از دیدگاه اسلام

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • راهبردهای مدیریت تعارض

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سوالات تعارض

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 10

مشاهده محتوابستنJ
 • فرهنگ سازمانی از دیدگاه اسلام

  رایگان
  نمایش
 • فرهنگ عاشورایی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سوالات فرهنگ

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اخلاق اسلامی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع اخلاق

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اخلاق از دیدگاه اسلام

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مصادیق اخلاق

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مصادیق اخلاق سازمانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرهنگ سازمانی از دیدگاه اسلام

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سوالات اخلاق

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون کارشناسی 94

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون کارشناسی ارشد95

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آرمون دکتری 95

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

معرفی درس
درس «اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام» همان گونه که از نام آن مشخص است به بیان اصول، مبانی روش‌شناسی، نظریه‌ها و الگوهای مرتبط با سازمان و مدیریت بر اساس مبانی دین اسلام می‌پردازد. به طور کلی این درس از سه بخش اصلی تشکیل شده است: 
بخش اول، به چرایی و ضرورت مدیریت اسلامی می‌پردازد و دیدگاه‌ها و دلایل گوناگونی را در خصوص ضرورت تشکیل و توسعه رشته مدیریت اسلامی بررسی می‌کند. 
بخش دوم به چگونگی مدیریت اسلامی مربوط می‌شود و شامل معرفی روش‌ها، ابزارها و رویکردهای گوناگون کسب شناخت از منابع دینی و علم مدیریت برای نظریه‌پردازی در عرصه مدیریت اسلامی است. 
بخش سوم نیز با عنوان چیستی مدیریت اسلامی خود شامل دو مبحث اصلی است: 1) معرفی پنج جلوه سازمان اسلامی بر اساس اصول پنجگانه دین اسلام؛ 2) معرفی وظایف و کارکردهای مدیریت از دیدگاه اسلامی
مخاطبان دوره:
درس «اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام» جزو دروس مشترک همه گرایش‌های مدیریت در آزمون دکتری است و از ضریب 4 برخوردار است. از این رو داوطلبان همه گرایش‌های زیرمجموعه رشته مدیریت در آزمون دکتری مخاطب این درس خواهند بود.
آموخته‌های حاصل از شرکت در دوره:
محتوای این دوره به گونه‌ای تدوین شده که پوشش به نسبت جامعی از منابع اصلی این درس در آزمون دکتری داشته باشد. خلاصه‌سازی و طبقه‌بندی اصولی محتوای این درس متناسب با روند سئوالات این درس در آزمون از ویژگی‌های بارز آن است. افزون بر این در پایان هر مبحث از درس نیز آزمون‌های تالیفی طبقه‌بندی شده با پاسخ تشریحی مرور خواهند شد. و در پایان دوره نیز همه سئوالات این درس در آزمون‌های سال‌های گذشته کارشناسی ارشد و دکتری مرور خواهند شد. به این ترتیب استفاده از محتوای این دوره داوطلبان آزمون دکتری را از مطالعه هر منبع دیگری بی‌نیاز خواهد کرد و آمادگی به نسبت کاملی برای کسب نمره‌ای عالی از این درس در آزمون فراهم خواهد ساخت.

بزودی (در حال اماده سازی)..
کاربر محترم ،با خرید دوره هر هفته یک بخش به محتوای دوره اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام اضافه خواهد شد.


مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

کنکور ارشد مدیریت
کنکور دکتری مدیریت
دکتری مدیریت
اصول و مبانی مدیریت