زبان کنکور دکتری

امتیاز 4.5 ازمجموع 8 نفر
دکتر حمید فرید

دکتری مدیریت

​تدریس مفاهیم گرامر جهت آزمون دکتری و آزمون‏های داخلی زبان (MSRT، EPT، TOLIMO، و سایر آزمون هایی که بر پایه ی PBT می باشند که دانش‏جویان دکتری برای شرکت در آزمون جامع به این مدارک نیاز دارند.)

249,000تومان
خرید دوره
249,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
11جلسه
25ساعت
71فراگیر

مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی

  رایگان
  نمایش
 • پیش آزمون گرامر

  رایگان
  نمایش
 • ارائه گرامر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی چند تست(پیاده سازی مطالب آموخته شده)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • خانواده Can

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ارائه گرامر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • مرور و گسترش مدل فعل شماری به همراه معرفی سه قوطی

  رایگان
  نمایش
 • معرفی دو قوطی دیگر و ماهی فشرده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پیاده سازی فعل شماری روی سوال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نکته های کلیدی "که" و "That"

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع کاما

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع کاما در جمله ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تست کاما و فعل شماری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • مرور مباحث گذشته به همراه معرفی چهار قوطی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • معرفی چهار قوطی پایانی و سه نوع جمله ی شرطی (با IF و بی IF)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • گسترش مدل فعل شماری (همپایه ساز) FANBOYS

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سببی ها ( گلم و خنده هاش)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جمع بندی فعل شماری و بررسی چند تست

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • که اول جمله (nominal that)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جمله های غیر ساده: بیان تضاد، تفاوت، همزمانی، و علت (کلاه MR.H)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جمله های غیر ساده: بیان شرط، توالی، نتیجه، و همپایگی (چشم، بینی، دهان، و دکمه های (MR.H)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کلمات یا عبارات تاکیدی اول جمله: خداحافظ علامت سوال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 5

مشاهده محتوابستنE
 • 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 6

مشاهده محتوابستنF
 • مرور جلسات گذشته

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کاربردهای قسمت سوم فعل، فعل با to، و فعل ingدار و گرامر مقایسه و جفتی ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تست های مروری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 7

مشاهده محتوابستنG
 • 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 8

مشاهده محتوابستنH
 • 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 9

مشاهده محتوابستنI
 • 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Passage 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Passage 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Passage 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Passage 5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Passage 6،7،8

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Answers to Passages 6, 7, & 8

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 10

مشاهده محتوابستنJ
 • 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Passage 9 pp

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Passage 10 pp

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Passage 11 pp

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Passage + pp

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Passage +Answers Final pp

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 11

مشاهده محتوابستنA
 • 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • PhD Passage 1 pp

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • PhD Passage 2 pp

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • PhD Passage 3 pp

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
معرفی دوره
​تدریس مفاهیم گرامر جهت آزمون دکتری و آزمون‏های داخلی زبان (MSRT، EPT، TOLIMO، و سایر آزمون هایی که بر پایه ی PBT می باشند که دانش‏جویان دکتری برای شرکت در آزمون جامع به این مدارک نیاز دارند.)
مدل گرامری ارائه شده نتیجه ی سال ها تدریس و همچنین مطالعه ی روش های روز دنیاست. کافی است جلسه ی دموی آن را مشاهده کنید تا متوجه تفاوت آشکار نحوه ی ارائه شوید. استفاده از مولفه ی تصویر (تصاویری که تک تک به منظور انتقال ساده سازی شده ی مفاهیم گرامری "طراحی" شده اند، وجه متمایزکننده ی این ارائه است. سادگی، کلیدواژه ی روش تدریس ارائه شده است. در ضمن مفاهیم تا جایی که لازم است گسترش یافته تا با ارائه ی انبوهی از گرامرهای نامتناسب حجم مطالب افزون نگردد. در بخش درک مطلب روش های بسیار موثری معرفی و با حجم بالایی از تست ها تثبیت می گردند. در بخش واژه مهم ترین بخش آموزش معرفی به روزترین وکارآمدترین روش های یادگیری واژه و تجویز منابع (به صورت طبقه بندی و اولویت بندی شده) است. البته تعداد زیادی واژه در دل مطالب مربوط به ارائه های بخش گرامر و درک مطلب به صورت تلفیق شده وجود دارد تا شما، حین ارائه ی این بخش ها، در معرض این واژه ها نیز قرار گیرید. 
مخاطبان دوره:
مخاطبان این دوره کلیه داوطلبان کنکور دکتری علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، هنر و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی می باشند.


مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی

  رایگان
  نمایش
 • پیش آزمون گرامر

  رایگان
  نمایش
 • ارائه گرامر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی چند تست(پیاده سازی مطالب آموخته شده)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • خانواده Can

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ارائه گرامر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • مرور و گسترش مدل فعل شماری به همراه معرفی سه قوطی

  رایگان
  نمایش
 • معرفی دو قوطی دیگر و ماهی فشرده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پیاده سازی فعل شماری روی سوال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نکته های کلیدی "که" و "That"

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع کاما

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع کاما در جمله ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تست کاما و فعل شماری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • مرور مباحث گذشته به همراه معرفی چهار قوطی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • معرفی چهار قوطی پایانی و سه نوع جمله ی شرطی (با IF و بی IF)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • گسترش مدل فعل شماری (همپایه ساز) FANBOYS

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سببی ها ( گلم و خنده هاش)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جمع بندی فعل شماری و بررسی چند تست

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • که اول جمله (nominal that)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جمله های غیر ساده: بیان تضاد، تفاوت، همزمانی، و علت (کلاه MR.H)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جمله های غیر ساده: بیان شرط، توالی، نتیجه، و همپایگی (چشم، بینی، دهان، و دکمه های (MR.H)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کلمات یا عبارات تاکیدی اول جمله: خداحافظ علامت سوال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 5

مشاهده محتوابستنE
 • 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 6

مشاهده محتوابستنF
 • مرور جلسات گذشته

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کاربردهای قسمت سوم فعل، فعل با to، و فعل ingدار و گرامر مقایسه و جفتی ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تست های مروری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 7

مشاهده محتوابستنG
 • 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 8

مشاهده محتوابستنH
 • 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 9

مشاهده محتوابستنI
 • 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Passage 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Passage 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Passage 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Passage 5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Passage 6،7،8

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Answers to Passages 6, 7, & 8

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 10

مشاهده محتوابستنJ
 • 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Passage 9 pp

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Passage 10 pp

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Passage 11 pp

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Passage + pp

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Passage +Answers Final pp

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 11

مشاهده محتوابستنA
 • 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • PhD Passage 1 pp

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • PhD Passage 2 pp

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • PhD Passage 3 pp

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

معرفی دوره
​تدریس مفاهیم گرامر جهت آزمون دکتری و آزمون‏های داخلی زبان (MSRT، EPT، TOLIMO، و سایر آزمون هایی که بر پایه ی PBT می باشند که دانش‏جویان دکتری برای شرکت در آزمون جامع به این مدارک نیاز دارند.)
مدل گرامری ارائه شده نتیجه ی سال ها تدریس و همچنین مطالعه ی روش های روز دنیاست. کافی است جلسه ی دموی آن را مشاهده کنید تا متوجه تفاوت آشکار نحوه ی ارائه شوید. استفاده از مولفه ی تصویر (تصاویری که تک تک به منظور انتقال ساده سازی شده ی مفاهیم گرامری "طراحی" شده اند، وجه متمایزکننده ی این ارائه است. سادگی، کلیدواژه ی روش تدریس ارائه شده است. در ضمن مفاهیم تا جایی که لازم است گسترش یافته تا با ارائه ی انبوهی از گرامرهای نامتناسب حجم مطالب افزون نگردد. در بخش درک مطلب روش های بسیار موثری معرفی و با حجم بالایی از تست ها تثبیت می گردند. در بخش واژه مهم ترین بخش آموزش معرفی به روزترین وکارآمدترین روش های یادگیری واژه و تجویز منابع (به صورت طبقه بندی و اولویت بندی شده) است. البته تعداد زیادی واژه در دل مطالب مربوط به ارائه های بخش گرامر و درک مطلب به صورت تلفیق شده وجود دارد تا شما، حین ارائه ی این بخش ها، در معرض این واژه ها نیز قرار گیرید. 
مخاطبان دوره:
مخاطبان این دوره کلیه داوطلبان کنکور دکتری علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، هنر و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی می باشند.


مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

کنکور ارشد مدیریت
زبان
کنکور ​زبان
کنکور دکتری
دکتری