استعداد تحصیلی

استاد محمد وکیلی

دکتری مدیریت

امتیاز 4.6 ازمجموع 22 نفر
925,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

روش های یادگیری استعداد تحصیلی

مشاهده محتوابستنA
 • استعداد تحصیلی چیست؟

  رایگان
  نمایش
 • معرفی دوره

  رایگان
  نمایش
 • معرفی منابع درسی

  رایگان
  نمایش
 • عوامل موفقیت در استعداد تحصیلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مبحث درک مطلب

مشاهده محتوابستنB
 • فلسفه و تقسیم بندی کلی سوالات

  رایگان
  نمایش
 • مراحل پاسخ به سوالات

  رایگان
  نمایش
 • عبارت کلیدی در متن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 4 نکته در مرور اثر بخش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 3 نکته در پاسخ به سوالات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثال اول و حل و تحلیل مثال اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 5 نوع ساختار متنی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحلیل ساختارهای مثال اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحلیل ساختار کل متن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثال دوم و حل و تحلیل مثال دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثال سوم و حل و تحلیل مثال سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استعداد تحصیلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فلش کارت استعداد تحصیلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مبحث منطقی

مشاهده محتوابستنC
 • ماهیت و فلسفه سوالات منطقی

  رایگان
  نمایش
 • مغلط های فرهنگی-اجتماعی

  رایگان
  نمایش
 • مغلط های منطقی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مغلط های ریاضی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع استدلال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • یافتن فرض پنهان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثالهای یافتن فرض پنهان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثالهای یافتن فرض پنهان-تکنیک رد گزینه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون یافتن فرض پنهان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نتیجه گیری از متن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون نتیجه گیری از متن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سوالات تکمیل متن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سوالات تضعیف و تقویت استدلال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون تضعیف و تقویت استدلال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون تضعیف و تقویت استدلال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های اختصاصی تضعیف و تقویت استدلال قیاسی

  رایگان
  نمایش
 • مثالهای تضعیف و تقویت استدلال قیاسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های اختصاصی تضعیف و تقویت استدلال استقرایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رابطه همبستگی و علّی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اثبات رابطه علّی تضعیف و تقویت رابطه علّی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون مبحث رابطه همبستگی و علّی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تفکر سیستمی تکمیل آزمون مبحث رابطه همبستگی و علّی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نکات تکمیلی مبحث منطقی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تکنیک قطعیت گزاره ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مبحث تحلیلی

مشاهده محتوابستنD
 • معرفی بحث تحلیل یک مسئله

  رایگان
  نمایش
 • حل چند سوال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فلسفه سوالات تحلیل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بحث چینش و مثال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثال اول چینش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثال دوم چینش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معمای انیشتین و حل آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سوالات گروه بندی و یک مثال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثال دوم گروه بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سوالات گراف یک مثال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رند حل مسئله دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مبحث کمیتی

مشاهده محتوابستنE
 • تعریف کمییت

  رایگان
  نمایش
 • انواع سوالات کمیت و یک مسئله ادبی

  رایگان
  نمایش
 • حل مسئله رابطه ادبی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پاسخ و حل سوالات تست

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پاسخ سوالات تستی بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سوالات کار با داده های آماری و یک مسئله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حل مسئله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سوالات مفهومی 4 گزینه ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سوالات مفهومی 4 گزینه ای بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سوالات مجموعه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حل مسئله بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حل مسئله بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حل مسئله بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

حرف آخر

مشاهده محتوابستنF
 • جمع بندی و حرف آخر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون شبیه سازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کلید آزمون شبیه سازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون شبیه سازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
925,000تومان
خرید دوره
6جلسه
18ساعت و 9 دقیقه
244فراگیر

روش های یادگیری استعداد تحصیلی

مشاهده محتوابستنA
 • استعداد تحصیلی چیست؟

  رایگان
  نمایش
 • معرفی دوره

  رایگان
  نمایش
 • معرفی منابع درسی

  رایگان
  نمایش
 • عوامل موفقیت در استعداد تحصیلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مبحث درک مطلب

مشاهده محتوابستنB
 • فلسفه و تقسیم بندی کلی سوالات

  رایگان
  نمایش
 • مراحل پاسخ به سوالات

  رایگان
  نمایش
 • عبارت کلیدی در متن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 4 نکته در مرور اثر بخش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 3 نکته در پاسخ به سوالات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثال اول و حل و تحلیل مثال اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 5 نوع ساختار متنی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحلیل ساختارهای مثال اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحلیل ساختار کل متن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثال دوم و حل و تحلیل مثال دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثال سوم و حل و تحلیل مثال سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استعداد تحصیلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فلش کارت استعداد تحصیلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مبحث منطقی

مشاهده محتوابستنC
 • ماهیت و فلسفه سوالات منطقی

  رایگان
  نمایش
 • مغلط های فرهنگی-اجتماعی

  رایگان
  نمایش
 • مغلط های منطقی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مغلط های ریاضی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع استدلال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • یافتن فرض پنهان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثالهای یافتن فرض پنهان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثالهای یافتن فرض پنهان-تکنیک رد گزینه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون یافتن فرض پنهان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نتیجه گیری از متن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون نتیجه گیری از متن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سوالات تکمیل متن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سوالات تضعیف و تقویت استدلال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون تضعیف و تقویت استدلال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون تضعیف و تقویت استدلال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های اختصاصی تضعیف و تقویت استدلال قیاسی

  رایگان
  نمایش
 • مثالهای تضعیف و تقویت استدلال قیاسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های اختصاصی تضعیف و تقویت استدلال استقرایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رابطه همبستگی و علّی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اثبات رابطه علّی تضعیف و تقویت رابطه علّی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون مبحث رابطه همبستگی و علّی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تفکر سیستمی تکمیل آزمون مبحث رابطه همبستگی و علّی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نکات تکمیلی مبحث منطقی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تکنیک قطعیت گزاره ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مبحث تحلیلی

مشاهده محتوابستنD
 • معرفی بحث تحلیل یک مسئله

  رایگان
  نمایش
 • حل چند سوال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فلسفه سوالات تحلیل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بحث چینش و مثال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثال اول چینش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثال دوم چینش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معمای انیشتین و حل آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سوالات گروه بندی و یک مثال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثال دوم گروه بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سوالات گراف یک مثال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رند حل مسئله دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مبحث کمیتی

مشاهده محتوابستنE
 • تعریف کمییت

  رایگان
  نمایش
 • انواع سوالات کمیت و یک مسئله ادبی

  رایگان
  نمایش
 • حل مسئله رابطه ادبی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پاسخ و حل سوالات تست

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پاسخ سوالات تستی بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سوالات کار با داده های آماری و یک مسئله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حل مسئله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سوالات مفهومی 4 گزینه ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سوالات مفهومی 4 گزینه ای بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سوالات مجموعه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حل مسئله بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حل مسئله بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حل مسئله بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

حرف آخر

مشاهده محتوابستنF
 • جمع بندی و حرف آخر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون شبیه سازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کلید آزمون شبیه سازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون شبیه سازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

معرفی درس

• آشنایی با سرفصلها و ساختار آزمون استعداد تحصیلی

•    آموزش تکنیکها و روش های حل انواع سوالات 

•    آموزش نکات تستی و میانبرهای حل تست 

•    حل منتخبی از سوالات آزمون دکتری

•    جزوه آموزشی اختصصاصی مدرس 

•    ارایه آزمون آزمایشی (شبیه سازی کنکور) 

مخاطبان دوره:

همه داوطلبان رشته ها و گروه های امتحانی مختلف متقاضی آزمون وزارت علوم و بهداشت

آموخته‌های حاصل از شرکت در دوره:

محتوای این دوره به گونه‌ای تدوین شده که هر 4 فصل آزمون همه گروه های آزمایشی وزارت علوم (به جز گروه فنی-مهندسی) و وزارت بهداشت را پوشش می دهد. 

خلاصه‌سازی و طبقه‌بندی اصولی محتوای این درس متناسب با روند سئوالات این درس در آزمون از ویژگی‌های بارز آن است. 

افزون بر این در پایان هر مبحث از درس نیز گلچینی از سئوالات سال‌های گذشته آزمون دکتری نیز بررسی شده است.

به این ترتیب استفاده از محتوای این دوره آمادگی خوبی برای کسب نمره‌ای عالی از این درس در آزمون فراهم خواهد ساخت.

این درس شامل:

تقسیم بندی کلی سوالات

 • سوالات کلی
 1. عنوان متن چیست؟
 2. درک ساختار و ارتباط بین پاراگراف ها چیست؟
 3. هدف نویسنده کدام است؟
 4. نتبجه گیری از متن چیست؟
 • سوالات جزئی
 1. مرجع ضمیر کجاست؟
 2. تشخیص یک واژه خاص چیست؟
 3. جزئیات متن چیست؟

برای ورود به کلاس آنلاین استعداد تحصیلی از طریق راهنمای زیر، نرم افزارهای موردنیاز را نصب کنید:

http://cafetadris.com/help

لینک ورود به کلاس: http://class.cafetadris.com/dv5

با انتخاب گزینه guest و سپس وارد کردن نام خود (بدون پسورد) میتوانید وارد کلاس شوید.

هم از طریق کامپیوتر و لپ تاپ و هم از طریق موبایل یا تبلت می توانید در کلاس شرکت کنید.


پشتیبانی تلگرام: @cafetadris_team

توضیحات

معرفی درس

• آشنایی با سرفصلها و ساختار آزمون استعداد تحصیلی

•    آموزش تکنیکها و روش های حل انواع سوالات 

•    آموزش نکات تستی و میانبرهای حل تست 

•    حل منتخبی از سوالات آزمون دکتری

•    جزوه آموزشی اختصصاصی مدرس 

•    ارایه آزمون آزمایشی (شبیه سازی کنکور) 

مخاطبان دوره:

همه داوطلبان رشته ها و گروه های امتحانی مختلف متقاضی آزمون وزارت علوم و بهداشت

آموخته‌های حاصل از شرکت در دوره:

محتوای این دوره به گونه‌ای تدوین شده که هر 4 فصل آزمون همه گروه های آزمایشی وزارت علوم (به جز گروه فنی-مهندسی) و وزارت بهداشت را پوشش می دهد. 

خلاصه‌سازی و طبقه‌بندی اصولی محتوای این درس متناسب با روند سئوالات این درس در آزمون از ویژگی‌های بارز آن است. 

افزون بر این در پایان هر مبحث از درس نیز گلچینی از سئوالات سال‌های گذشته آزمون دکتری نیز بررسی شده است.

به این ترتیب استفاده از محتوای این دوره آمادگی خوبی برای کسب نمره‌ای عالی از این درس در آزمون فراهم خواهد ساخت.

این درس شامل:

تقسیم بندی کلی سوالات

 • سوالات کلی
 1. عنوان متن چیست؟
 2. درک ساختار و ارتباط بین پاراگراف ها چیست؟
 3. هدف نویسنده کدام است؟
 4. نتبجه گیری از متن چیست؟
 • سوالات جزئی
 1. مرجع ضمیر کجاست؟
 2. تشخیص یک واژه خاص چیست؟
 3. جزئیات متن چیست؟

برای ورود به کلاس آنلاین استعداد تحصیلی از طریق راهنمای زیر، نرم افزارهای موردنیاز را نصب کنید:

http://cafetadris.com/help

لینک ورود به کلاس: http://class.cafetadris.com/dv5

با انتخاب گزینه guest و سپس وارد کردن نام خود (بدون پسورد) میتوانید وارد کلاس شوید.

هم از طریق کامپیوتر و لپ تاپ و هم از طریق موبایل یا تبلت می توانید در کلاس شرکت کنید.


پشتیبانی تلگرام: @cafetadris_team