ایجاد استارتاپ تا عرضه اولیه (IPO)

امتیاز 4.3 ازمجموع 24 نفر
دکتر فریدون قاسم زاده

استارتاپ ها

تاکنون چندین مقاله ISI چاپ کردم و تمام تحقیقات و یافته های من فقط تبدیل به یک مقاله شده است. ایده های خوبی دارم، ولی هیچکدام اجرایی نشده اند. اگر شما چنین دغدغه هایی دارید.

شروع کنید!
شروع کنید!
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
1جلسه
1ساعت
822فراگیر

ایجاد شرکت نوپا تا عرضه اولیه (IPO)

مشاهده محتوابستنA
 • فرصت هایی که در صنعت IT وجود دارد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • زنجیره ارزش ICT

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آغازکنندگان استارتاپ پولدار می شوند

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مسیر استارتاپ تا عرضه اولیه (IPO)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
تاکنون چندین مقاله ISI چاپ کردم و تمام تحقیقات و یافته های من فقط تبدیل به یک مقاله شده است. ایده های خوبی دارم، ولی هیچکدام اجرایی نشده اند. اگر شما چنین دغدغه هایی دارید. این سخنرانی به شما کمک می کند، با مسیر اجرایی شدن ایده هایتان آشنا شوید و بتوانید قدم اول برای عرضه اولیه آنها را بگذارید.


مشاهده همه توضیحات

ایجاد شرکت نوپا تا عرضه اولیه (IPO)

مشاهده محتوابستنA
 • فرصت هایی که در صنعت IT وجود دارد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • زنجیره ارزش ICT

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آغازکنندگان استارتاپ پولدار می شوند

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مسیر استارتاپ تا عرضه اولیه (IPO)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

تاکنون چندین مقاله ISI چاپ کردم و تمام تحقیقات و یافته های من فقط تبدیل به یک مقاله شده است. ایده های خوبی دارم، ولی هیچکدام اجرایی نشده اند. اگر شما چنین دغدغه هایی دارید. این سخنرانی به شما کمک می کند، با مسیر اجرایی شدن ایده هایتان آشنا شوید و بتوانید قدم اول برای عرضه اولیه آنها را بگذارید.


مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

کسب و کار
آموزش کسب و کار
آموزش استارتاپ
ایجاد استارتاپ