تقویت مهارتهای شنیداری

امتیاز 3.0 ازمجموع 2 نفر
شادن پژواک

مهارت های فردی

​بررسی اجمالی درس همانطور که سخنوری عمومی یک مهارت است که شما می توانید از طریق تمرین به دست آورید، شنونده های خوب نیز یک موهبت مخصوص و غیر قابل دسترس ندارند. با دقت گوش دادن یک مهارت است که شما میتوانید آن را بیاموزید.

10,000تومان
خرید دوره
10,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
2جلسه
1ساعت
13فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • خوش آمدید

  رایگان
  نمایش
 • استفاده از فایل های تمرین

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چرا هنگام گوش دادن زمان سختی دارید

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نشانه های اینکه گوش نمیکنید چیه؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چه کار کنید زمانیکه متوجه می شوید گوش نمیدهید

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • چگونه به ذهنیت گوش دادن عادت کنید

  رایگان
  نمایش
 • چگونه صحنه را برای مکالمه با ریسک بالا آماده کنیم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ساختار گوش کردن معنا دار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چگونه گوش دهید برای چیز هایی که گفته نشده است

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چطور خودتان را از وسط حرف دیگران پریدن حفظ کنید

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چگونه به دیگران بفهمانیم که به آن ها گوش داده ایم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چه کار کنید زمانیکه به فرد رنجش آوری گوش میدهید

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 •   قدم های بعدی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
بررسی اجمالی درس
 همانطور که سخنوری عمومی یک مهارت است که شما می توانید از طریق تمرین به دست آورید، شنونده های خوب نیز یک موهبت مخصوص و غیر قابل دسترس ندارند. با دقت گوش دادن یک مهارت است که شما میتوانید آن را بیاموزید. در این درس به متخصص این درس دوری کلارک بپیوندید. او کمک میکند تا بفهمید چرا سخت است که خوب گوش کنید، و چطور ذهنیت شنونده خوب بودن را توسعه دهید. او همچنین استراتژی های چندگانه گوش کردن را برای شما آماده کرده است که به شما کمک می کند تا هنگامیکه شما کسی هستید که به حرفتان گوش داده نمی شد مدیریت کنید که حواستان پرت نشود و چگونه به چیز هایی که گفته نمیشود گوش دهید . هم چنین او بیان میکند چطور اجازه دهید دیگران بفهمند که به آن ها گوش داده اید و چطور به کسی که رنجش آور است گوش کنید.

مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • خوش آمدید

  رایگان
  نمایش
 • استفاده از فایل های تمرین

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چرا هنگام گوش دادن زمان سختی دارید

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نشانه های اینکه گوش نمیکنید چیه؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چه کار کنید زمانیکه متوجه می شوید گوش نمیدهید

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • چگونه به ذهنیت گوش دادن عادت کنید

  رایگان
  نمایش
 • چگونه صحنه را برای مکالمه با ریسک بالا آماده کنیم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ساختار گوش کردن معنا دار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چگونه گوش دهید برای چیز هایی که گفته نشده است

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چطور خودتان را از وسط حرف دیگران پریدن حفظ کنید

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چگونه به دیگران بفهمانیم که به آن ها گوش داده ایم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چه کار کنید زمانیکه به فرد رنجش آوری گوش میدهید

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 •   قدم های بعدی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

بررسی اجمالی درس
 همانطور که سخنوری عمومی یک مهارت است که شما می توانید از طریق تمرین به دست آورید، شنونده های خوب نیز یک موهبت مخصوص و غیر قابل دسترس ندارند. با دقت گوش دادن یک مهارت است که شما میتوانید آن را بیاموزید. در این درس به متخصص این درس دوری کلارک بپیوندید. او کمک میکند تا بفهمید چرا سخت است که خوب گوش کنید، و چطور ذهنیت شنونده خوب بودن را توسعه دهید. او همچنین استراتژی های چندگانه گوش کردن را برای شما آماده کرده است که به شما کمک می کند تا هنگامیکه شما کسی هستید که به حرفتان گوش داده نمی شد مدیریت کنید که حواستان پرت نشود و چگونه به چیز هایی که گفته نمیشود گوش دهید . هم چنین او بیان میکند چطور اجازه دهید دیگران بفهمند که به آن ها گوش داده اید و چطور به کسی که رنجش آور است گوش کنید.

مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

مهارتهای شنیداری
خوب گوش دادنََََََ
دقت گوش کردن
مهارت شنیدن