نوروزتان مبارک! ۲۵ درصد تخفیف برای همه دور‌ه‌های هم‌آموز تا ۱۵ فروردین با کد تخفیف Norouz98

جزایی عمومی استادبخشی زاده

امتیاز 0 ازمجموع 0 نفر
استاد آنلاین

حقوق و جزاء

حقوق جزای عمومی استاد امین بخشی زاده اهری با شیوه آموزشی نوین و با کیفیت شامل 15 ساعت آموزش تصویری می باشد و شامل مباحثی هم چون: قلمرو و اجرای قوانین جزایی در مکان انواع مجازات ها(اصلی،تکمیلی،ثبتی) در زمان موانع مسئولیت کیفری ادله اثبات در امور کیفری مجازات های جایگزین حبس نمادهای تعلیق،تعویق،آزادی مشروط،نظارت الکترونیکی و... توسط موسسه حقوقی استادآنلاین در اختیار داوطلبان آزمون های حقوقی قرار داده شده است.

135,000تومان
خرید دوره
135,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
4جلسه
15ساعت
0فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • عنصر قانونی،مادی و معنوی

  رایگان
  نمایش
 • قلمرو مکانی حقوق جزا

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • عنصر مادی جرم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • عنصر معنوی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شرایط و موانع مسئولیت کیفری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • عوامل رافع مسئولیت کیفری

  رایگان
  نمایش
 • مجازات ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مجازات تبعی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نهادهای ارفاقی(تخفیف مجازات)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نظام نیمه آزادی و نیمه مشروط

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • مجازات های جایگزین حبس

  رایگان
  نمایش
 • تشدید مجازات(علل عام،علل خاص)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تکرار جرم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • زوال مجازات ها(معاذیر معاف،علل سقوط مجازات)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مرور زمان اجرای مجازات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • ادله اسباط دعوا

  رایگان
  نمایش
 • شرایط و موانع مسئولیت کیفری2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نکات ماده 2قانون مجازات اسلامی تا ماده 159(1)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نکات ماده 2قانون مجازات اسلامی تا ماده 159(2)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
حقوق جزای عمومی استاد امین بخشی زاده اهری با شیوه آموزشی نوین و با کیفیت شامل 15 ساعت آموزش تصویری می باشد و شامل مباحثی هم چون: قلمرو و اجرای قوانین جزایی در مکان انواع مجازات ها(اصلی،تکمیلی،ثبتی) در زمان موانع مسئولیت کیفری ادله اثبات در امور کیفری مجازات های جایگزین حبس نمادهای تعلیق،تعویق،آزادی مشروط،نظارت الکترونیکی و... توسط موسسه حقوقی استادآنلاین در اختیار داوطلبان آزمون های حقوقی قرار داده شده است.
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • عنصر قانونی،مادی و معنوی

  رایگان
  نمایش
 • قلمرو مکانی حقوق جزا

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • عنصر مادی جرم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • عنصر معنوی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شرایط و موانع مسئولیت کیفری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • عوامل رافع مسئولیت کیفری

  رایگان
  نمایش
 • مجازات ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مجازات تبعی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نهادهای ارفاقی(تخفیف مجازات)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نظام نیمه آزادی و نیمه مشروط

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • مجازات های جایگزین حبس

  رایگان
  نمایش
 • تشدید مجازات(علل عام،علل خاص)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تکرار جرم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • زوال مجازات ها(معاذیر معاف،علل سقوط مجازات)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مرور زمان اجرای مجازات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • ادله اسباط دعوا

  رایگان
  نمایش
 • شرایط و موانع مسئولیت کیفری2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نکات ماده 2قانون مجازات اسلامی تا ماده 159(1)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نکات ماده 2قانون مجازات اسلامی تا ماده 159(2)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

حقوق جزای عمومی استاد امین بخشی زاده اهری با شیوه آموزشی نوین و با کیفیت شامل 15 ساعت آموزش تصویری می باشد و شامل مباحثی هم چون: قلمرو و اجرای قوانین جزایی در مکان انواع مجازات ها(اصلی،تکمیلی،ثبتی) در زمان موانع مسئولیت کیفری ادله اثبات در امور کیفری مجازات های جایگزین حبس نمادهای تعلیق،تعویق،آزادی مشروط،نظارت الکترونیکی و... توسط موسسه حقوقی استادآنلاین در اختیار داوطلبان آزمون های حقوقی قرار داده شده است.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها