جزایی عمومی استادبخشی زاده

امتیاز 0 ازمجموع 0 نفر
استاد آنلاین

حقوق و جزاء

حقوق جزای عمومی استاد امین بخشی زاده اهری با شیوه آموزشی نوین و با کیفیت شامل 15 ساعت آموزش تصویری می باشد و شامل مباحثی هم چون: قلمرو و اجرای قوانین جزایی در مکان انواع مجازات ها(اصلی،تکمیلی،ثبتی) در زمان موانع مسئولیت کیفری ادله اثبات در امور کیفری مجازات های جایگزین حبس نمادهای تعلیق،تعویق،آزادی مشروط،نظارت الکترونیکی و... توسط موسسه حقوقی استادآنلاین در اختیار داوطلبان آزمون های حقوقی قرار داده شده است.

135,000تومان
خرید دوره
135,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
4جلسه
15ساعت
0فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • عنصر قانونی،مادی و معنوی

  رایگان
  نمایش
 • قلمرو مکانی حقوق جزا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عنصر مادی جرم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عنصر معنوی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شرایط و موانع مسئولیت کیفری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • عوامل رافع مسئولیت کیفری

  رایگان
  نمایش
 • مجازات ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مجازات تبعی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نهادهای ارفاقی(تخفیف مجازات)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نظام نیمه آزادی و نیمه مشروط

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • مجازات های جایگزین حبس

  رایگان
  نمایش
 • تشدید مجازات(علل عام،علل خاص)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تکرار جرم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • زوال مجازات ها(معاذیر معاف،علل سقوط مجازات)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مرور زمان اجرای مجازات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • ادله اسباط دعوا

  رایگان
  نمایش
 • شرایط و موانع مسئولیت کیفری2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نکات ماده 2قانون مجازات اسلامی تا ماده 159(1)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نکات ماده 2قانون مجازات اسلامی تا ماده 159(2)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
حقوق جزای عمومی استاد امین بخشی زاده اهری با شیوه آموزشی نوین و با کیفیت شامل 15 ساعت آموزش تصویری می باشد و شامل مباحثی هم چون: قلمرو و اجرای قوانین جزایی در مکان انواع مجازات ها(اصلی،تکمیلی،ثبتی) در زمان موانع مسئولیت کیفری ادله اثبات در امور کیفری مجازات های جایگزین حبس نمادهای تعلیق،تعویق،آزادی مشروط،نظارت الکترونیکی و... توسط موسسه حقوقی استادآنلاین در اختیار داوطلبان آزمون های حقوقی قرار داده شده است.
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • عنصر قانونی،مادی و معنوی

  رایگان
  نمایش
 • قلمرو مکانی حقوق جزا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عنصر مادی جرم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عنصر معنوی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شرایط و موانع مسئولیت کیفری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • عوامل رافع مسئولیت کیفری

  رایگان
  نمایش
 • مجازات ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مجازات تبعی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نهادهای ارفاقی(تخفیف مجازات)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نظام نیمه آزادی و نیمه مشروط

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • مجازات های جایگزین حبس

  رایگان
  نمایش
 • تشدید مجازات(علل عام،علل خاص)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تکرار جرم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • زوال مجازات ها(معاذیر معاف،علل سقوط مجازات)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مرور زمان اجرای مجازات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • ادله اسباط دعوا

  رایگان
  نمایش
 • شرایط و موانع مسئولیت کیفری2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نکات ماده 2قانون مجازات اسلامی تا ماده 159(1)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نکات ماده 2قانون مجازات اسلامی تا ماده 159(2)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

حقوق جزای عمومی استاد امین بخشی زاده اهری با شیوه آموزشی نوین و با کیفیت شامل 15 ساعت آموزش تصویری می باشد و شامل مباحثی هم چون: قلمرو و اجرای قوانین جزایی در مکان انواع مجازات ها(اصلی،تکمیلی،ثبتی) در زمان موانع مسئولیت کیفری ادله اثبات در امور کیفری مجازات های جایگزین حبس نمادهای تعلیق،تعویق،آزادی مشروط،نظارت الکترونیکی و... توسط موسسه حقوقی استادآنلاین در اختیار داوطلبان آزمون های حقوقی قرار داده شده است.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها