آیین دادرسی کیفری دکتر نوبهاری طهرانی

استاد آنلاین

حقوق و جزاء

امتیاز 0 ازمجموع 0 نفر
288,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • منابع و فناوری فقهی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کلیات

  رایگان
  نمایش
 • نهادهای مقتضی بودن تعقیب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اصول حاکم بر دادرسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دعاوی دوگانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شرایط طرح دعواب خصوصی در مراجع کیفری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسیدگی به دعوای عمومی(کشف جرم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • وظایف ضابطان در جرایم غیرمشهود

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حقوق متهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • تعقیب متهم

  رایگان
  نمایش
 • خصوصیات و ویژگی و وظایف دادسرا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جهات قانونی شروع به تعقیب(1)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جهات قانونی شروع به تعقیب(2)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • موانع تعقیب دعوای حقوقی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحصیل اجازه(مصونیت تشریفاتی)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عوامل سقوط دعوای عمومی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • توبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مرور زمان(1)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مرور زمان(2)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • مرحله تحقیقات مقدماتی

  رایگان
  نمایش
 • ممنوعیت انجام تحقیقات مقدماتی در برخی جرایم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شروع به تحقیق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بازجویی از متهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دسترسی به متهم و شروع به بازجویی از متهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قرارهای صادره در مرحله تحقیقات مقدماتی(1)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قرارهای صادره در مرحله تحقیقات مقدماتی(2)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ضمانت اجرای قرارهای وجه التزام و کفالت و وثیقه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • صدور قرار بازداشت موقت در دادسرا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • صدور قرار بازداشت موقت در دادگاه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قرار نظارت قضائی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قرار نیابت قضائی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بررسی معاینه محل و تحقیقات محلی و تفتیش و بازرسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قواعد ارجاع امر به کارشناسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قرارهای نهایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اعتراض به قرارهای صادره در مرحله تحقیقات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • صلاحیت محاکم در امور کیفری

  رایگان
  نمایش
 • صلاحیت مرجع قضائی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • صلاحیت اضافی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • صلاحیت اضافی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دادگاه انقلاب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دادگاه اطفال و نوجوان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دادگاه نظامی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دادگاه ویژه روحانیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مراجع اختصاصی غیرقضائی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قواعد حل اختلاف در صلاحیت مراجع کیفری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قواعد عمومی شروع به رسیدگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قواعد ناظر بر شروع به رسیدگی در دادگاههای عمومی غیراز کیفری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کیفیت و نحوه رسیدگی به آرا محاکم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسیدگی در دیوان عالی کشور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • طرق فوق العاده به اعتراض

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 5

مشاهده محتوابستنE
 • مرحله اجرای حکم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • هزینه دادرسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
288,000تومان
خرید دوره
5جلسه
معادل 2 ساعت آموزشی
0فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • منابع و فناوری فقهی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کلیات

  رایگان
  نمایش
 • نهادهای مقتضی بودن تعقیب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اصول حاکم بر دادرسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دعاوی دوگانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شرایط طرح دعواب خصوصی در مراجع کیفری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسیدگی به دعوای عمومی(کشف جرم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • وظایف ضابطان در جرایم غیرمشهود

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حقوق متهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • تعقیب متهم

  رایگان
  نمایش
 • خصوصیات و ویژگی و وظایف دادسرا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جهات قانونی شروع به تعقیب(1)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جهات قانونی شروع به تعقیب(2)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • موانع تعقیب دعوای حقوقی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحصیل اجازه(مصونیت تشریفاتی)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عوامل سقوط دعوای عمومی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • توبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مرور زمان(1)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مرور زمان(2)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • مرحله تحقیقات مقدماتی

  رایگان
  نمایش
 • ممنوعیت انجام تحقیقات مقدماتی در برخی جرایم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شروع به تحقیق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بازجویی از متهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دسترسی به متهم و شروع به بازجویی از متهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قرارهای صادره در مرحله تحقیقات مقدماتی(1)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قرارهای صادره در مرحله تحقیقات مقدماتی(2)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ضمانت اجرای قرارهای وجه التزام و کفالت و وثیقه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • صدور قرار بازداشت موقت در دادسرا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • صدور قرار بازداشت موقت در دادگاه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قرار نظارت قضائی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قرار نیابت قضائی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بررسی معاینه محل و تحقیقات محلی و تفتیش و بازرسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قواعد ارجاع امر به کارشناسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قرارهای نهایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اعتراض به قرارهای صادره در مرحله تحقیقات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • صلاحیت محاکم در امور کیفری

  رایگان
  نمایش
 • صلاحیت مرجع قضائی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • صلاحیت اضافی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • صلاحیت اضافی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دادگاه انقلاب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دادگاه اطفال و نوجوان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دادگاه نظامی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دادگاه ویژه روحانیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مراجع اختصاصی غیرقضائی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قواعد حل اختلاف در صلاحیت مراجع کیفری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قواعد عمومی شروع به رسیدگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قواعد ناظر بر شروع به رسیدگی در دادگاههای عمومی غیراز کیفری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کیفیت و نحوه رسیدگی به آرا محاکم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسیدگی در دیوان عالی کشور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • طرق فوق العاده به اعتراض

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 5

مشاهده محتوابستنE
 • مرحله اجرای حکم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • هزینه دادرسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
توضیحات
دوره آیین دادرسی کیفری با تدریس استادبزرگوار دکتر نوبهاری طهرانی در سایت آموزش مجازی حقوق استادآنلاین

توضیحات

دوره آیین دادرسی کیفری با تدریس استادبزرگوار دکتر نوبهاری طهرانی در سایت آموزش مجازی حقوق استادآنلاین

برچسب ها

بسته های آموزشی مرتبط

آموزش های مرتبط

آموزش های مرتبط با آموزش پیش رو