نوروزتان مبارک! ۲۵ درصد تخفیف برای همه دور‌ه‌های هم‌آموز تا ۱۵ فروردین با کد تخفیف Norouz98

آیین دادرسی کیفری دکتر نوبهاری طهرانی

امتیاز 0 ازمجموع 0 نفر
استاد آنلاین

حقوق و جزاء

دوره آیین دادرسی کیفری با تدریس استادبزرگوار دکتر نوبهاری طهرانی در سایت آموزش مجازی حقوق استادآنلاین

288,000تومان
خرید دوره
288,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
5جلسه
2ساعت
0فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • منابع و فناوری فقهی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کلیات

  رایگان
  نمایش
 • نهادهای مقتضی بودن تعقیب

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اصول حاکم بر دادرسی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دعاوی دوگانه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شرایط طرح دعواب خصوصی در مراجع کیفری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • رسیدگی به دعوای عمومی(کشف جرم)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • وظایف ضابطان در جرایم غیرمشهود

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حقوق متهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • تعقیب متهم

  رایگان
  نمایش
 • خصوصیات و ویژگی و وظایف دادسرا

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جهات قانونی شروع به تعقیب(1)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جهات قانونی شروع به تعقیب(2)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • موانع تعقیب دعوای حقوقی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحصیل اجازه(مصونیت تشریفاتی)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • عوامل سقوط دعوای عمومی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • توبه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مرور زمان(1)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مرور زمان(2)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • مرحله تحقیقات مقدماتی

  رایگان
  نمایش
 • ممنوعیت انجام تحقیقات مقدماتی در برخی جرایم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شروع به تحقیق

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بازجویی از متهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دسترسی به متهم و شروع به بازجویی از متهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • قرارهای صادره در مرحله تحقیقات مقدماتی(1)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • قرارهای صادره در مرحله تحقیقات مقدماتی(2)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ضمانت اجرای قرارهای وجه التزام و کفالت و وثیقه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • صدور قرار بازداشت موقت در دادسرا

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • صدور قرار بازداشت موقت در دادگاه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • قرار نظارت قضائی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • قرار نیابت قضائی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بررسی معاینه محل و تحقیقات محلی و تفتیش و بازرسی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • قواعد ارجاع امر به کارشناسی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • قرارهای نهایی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اعتراض به قرارهای صادره در مرحله تحقیقات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • صلاحیت محاکم در امور کیفری

  رایگان
  نمایش
 • صلاحیت مرجع قضائی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • صلاحیت اضافی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • صلاحیت اضافی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دادگاه انقلاب

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دادگاه اطفال و نوجوان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دادگاه نظامی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دادگاه ویژه روحانیت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مراجع اختصاصی غیرقضائی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • قواعد حل اختلاف در صلاحیت مراجع کیفری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • قواعد عمومی شروع به رسیدگی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • قواعد ناظر بر شروع به رسیدگی در دادگاههای عمومی غیراز کیفری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کیفیت و نحوه رسیدگی به آرا محاکم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • رسیدگی در دیوان عالی کشور

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • طرق فوق العاده به اعتراض

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 5

مشاهده محتوابستنE
 • مرحله اجرای حکم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • هزینه دادرسی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
دوره آیین دادرسی کیفری با تدریس استادبزرگوار دکتر نوبهاری طهرانی در سایت آموزش مجازی حقوق استادآنلاین
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • منابع و فناوری فقهی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کلیات

  رایگان
  نمایش
 • نهادهای مقتضی بودن تعقیب

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اصول حاکم بر دادرسی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دعاوی دوگانه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شرایط طرح دعواب خصوصی در مراجع کیفری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • رسیدگی به دعوای عمومی(کشف جرم)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • وظایف ضابطان در جرایم غیرمشهود

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حقوق متهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • تعقیب متهم

  رایگان
  نمایش
 • خصوصیات و ویژگی و وظایف دادسرا

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جهات قانونی شروع به تعقیب(1)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جهات قانونی شروع به تعقیب(2)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • موانع تعقیب دعوای حقوقی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحصیل اجازه(مصونیت تشریفاتی)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • عوامل سقوط دعوای عمومی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • توبه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مرور زمان(1)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مرور زمان(2)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • مرحله تحقیقات مقدماتی

  رایگان
  نمایش
 • ممنوعیت انجام تحقیقات مقدماتی در برخی جرایم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شروع به تحقیق

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بازجویی از متهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دسترسی به متهم و شروع به بازجویی از متهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • قرارهای صادره در مرحله تحقیقات مقدماتی(1)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • قرارهای صادره در مرحله تحقیقات مقدماتی(2)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ضمانت اجرای قرارهای وجه التزام و کفالت و وثیقه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • صدور قرار بازداشت موقت در دادسرا

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • صدور قرار بازداشت موقت در دادگاه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • قرار نظارت قضائی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • قرار نیابت قضائی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بررسی معاینه محل و تحقیقات محلی و تفتیش و بازرسی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • قواعد ارجاع امر به کارشناسی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • قرارهای نهایی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اعتراض به قرارهای صادره در مرحله تحقیقات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • صلاحیت محاکم در امور کیفری

  رایگان
  نمایش
 • صلاحیت مرجع قضائی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • صلاحیت اضافی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • صلاحیت اضافی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دادگاه انقلاب

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دادگاه اطفال و نوجوان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دادگاه نظامی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دادگاه ویژه روحانیت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مراجع اختصاصی غیرقضائی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • قواعد حل اختلاف در صلاحیت مراجع کیفری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • قواعد عمومی شروع به رسیدگی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • قواعد ناظر بر شروع به رسیدگی در دادگاههای عمومی غیراز کیفری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کیفیت و نحوه رسیدگی به آرا محاکم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • رسیدگی در دیوان عالی کشور

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • طرق فوق العاده به اعتراض

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 5

مشاهده محتوابستنE
 • مرحله اجرای حکم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • هزینه دادرسی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

دوره آیین دادرسی کیفری با تدریس استادبزرگوار دکتر نوبهاری طهرانی در سایت آموزش مجازی حقوق استادآنلاین
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها