هم آموزی گرامی درگاه پرداخت بصورت موقت در دسترس نمیباشد لطفا از سایر روش های پرداخت استفاده ، یا مجدد در روزهای آتی نسبت به خرید دوره های آموزشی اقدام فرمایید.

اصول دات نت

سماتک

کامپیوتر و نرم افزار

امتیاز 4.3 ازمجموع 3 نفر
150,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره

  رایگان
  نمایش
 • writingAprogram

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • variableDeclaration

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • variableAssignment

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • OperatorPrecedence

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • If

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • Switch

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • Loop

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • TypeConversion

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • Enumeration

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • structure_x264

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • oneDimentionalArray

  رایگان
  نمایش
 • multiDimentionalArray

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • stringManipulation

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • stringManipulation2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • definingMethod

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • usingMethod

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • RefrenceAndValueParameters

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • outputParameter

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • VariableScope

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • StructFunction

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • MethodOverloading

  رایگان
  نمایش
 • debug1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • debug2_step

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • BP_condition

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • tracePoint

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • local_Watch_callStackWindow

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • immeAndCmdWindow

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • exception

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • errorTypes

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • oop-mafahim

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • field_property

  رایگان
  نمایش
 • constructor_desctructor

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • heapVsStack

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • basicDesktop1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • basicDesktop2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • basicDesktop3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • containerControl

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • menus_toolbars

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • events

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • caseStudy

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
150,000تومان
خرید دوره
4جلسه
معادل 8 ساعت آموزشی
11فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره

  رایگان
  نمایش
 • writingAprogram

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • variableDeclaration

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • variableAssignment

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • OperatorPrecedence

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • If

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • Switch

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • Loop

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • TypeConversion

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • Enumeration

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • structure_x264

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • oneDimentionalArray

  رایگان
  نمایش
 • multiDimentionalArray

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • stringManipulation

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • stringManipulation2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • definingMethod

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • usingMethod

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • RefrenceAndValueParameters

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • outputParameter

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • VariableScope

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • StructFunction

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • MethodOverloading

  رایگان
  نمایش
 • debug1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • debug2_step

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • BP_condition

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • tracePoint

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • local_Watch_callStackWindow

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • immeAndCmdWindow

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • exception

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • errorTypes

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • oop-mafahim

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • field_property

  رایگان
  نمایش
 • constructor_desctructor

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • heapVsStack

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • basicDesktop1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • basicDesktop2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • basicDesktop3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • containerControl

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • menus_toolbars

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • events

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • caseStudy

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
توضیحات
زبان سی شارپ یک از پرطرفدارترین زبان های برنامه نویسی در دنیاست که با یادگیری آن میتوانید انواع وب سایت ها مانند وب سایت های فروشگاهی , نرم افزارهای ویندوزی مانند نرم افزارهای حسابداری و حتی اپلیکیشن هایی برای دستگاه های هوشمند Android و iOS طراحی و تولید کنید.
اگر علاقه مند به یادگیری برنامه نویسی به زبان سی شارپ هستید اما هیچ آشنایی با مفاهیم برنامه نویسی ندارید , به راحتی می توانید از این دوره آموزشی استفاده نمایید
در این دوره آموزشی بطور مقدماتی با برنامه نویسی به زبان سی شارپ در پلت فرم دات نت آشنا خواهید شد و در انتهای دوره می توانید  برنامه های ساده ویندوزی طراحی کنید.

توضیحات

زبان سی شارپ یک از پرطرفدارترین زبان های برنامه نویسی در دنیاست که با یادگیری آن میتوانید انواع وب سایت ها مانند وب سایت های فروشگاهی , نرم افزارهای ویندوزی مانند نرم افزارهای حسابداری و حتی اپلیکیشن هایی برای دستگاه های هوشمند Android و iOS طراحی و تولید کنید.
اگر علاقه مند به یادگیری برنامه نویسی به زبان سی شارپ هستید اما هیچ آشنایی با مفاهیم برنامه نویسی ندارید , به راحتی می توانید از این دوره آموزشی استفاده نمایید
در این دوره آموزشی بطور مقدماتی با برنامه نویسی به زبان سی شارپ در پلت فرم دات نت آشنا خواهید شد و در انتهای دوره می توانید  برنامه های ساده ویندوزی طراحی کنید.

بسته های آموزشی مرتبط