ارزیابی امنیتی شبکه‌های بی سیم

سماتک

کامپیوتر و علوم داده

امتیاز 5.0 ازمجموع 1 نفر
560,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره

  رایگان
  نمایش
 • استاندارد های موجود در ارتباطات رادیویی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استانداردهای شبکه بیسیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • frame1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • wlan-mode

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • --accesspoin

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • kali-wlan1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • config-monitoring

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • kalilinux2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • wireless-threats

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • wlancontroller

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • eap-802x-wps

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • encryption-wep

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • hide-ssid

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • macaddressfilter

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • misconception

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • wireless-pentest1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 1wifite

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • fern-wifi-cracker

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • reaver

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • pixewps

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • wireshark1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • wireshark2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • kismet

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • dumper

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • wirelessmon

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • commview1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • commview2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • vistumbler

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • inssider

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • wireless-sniffing-basic

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • rogueaccesspoint

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • wifiphisher

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • fuzzing

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • wlan_methodulogy_pentest

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
560,000تومان
خرید دوره
2جلسه
5ساعت و 9 دقیقه
11فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره

  رایگان
  نمایش
 • استاندارد های موجود در ارتباطات رادیویی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استانداردهای شبکه بیسیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • frame1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • wlan-mode

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • --accesspoin

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • kali-wlan1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • config-monitoring

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • kalilinux2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • wireless-threats

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • wlancontroller

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • eap-802x-wps

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • encryption-wep

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • hide-ssid

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • macaddressfilter

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • misconception

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • wireless-pentest1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 1wifite

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • fern-wifi-cracker

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • reaver

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • pixewps

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • wireshark1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • wireshark2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • kismet

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • dumper

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • wirelessmon

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • commview1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • commview2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • vistumbler

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • inssider

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • wireless-sniffing-basic

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • rogueaccesspoint

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • wifiphisher

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • fuzzing

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • wlan_methodulogy_pentest

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

توجه:

کیفیت این آموزش توسط شرکت سامانه های مدیریت و اطلاع رسانی توسعه کارآفرینان تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می شود.

دوره های آموزش مجازی مرتبط با دوره آموزشی ارزیابی امنیتی شبکه های بی سیم wireless 


در این دوره آموزش مجازی می آموزیم:


 1. راه اندازی آزمایشگاه تست نفوذ پذیری شبکه های بی سیم wireless
 2. آشنایی با انواع نقاط ضعف این شبکه ها و نحوه رفع آنها
 3. انواع حملات رایج به شبکه های wireless
 4. انواع رمز نگاری

انواع نرم افزار و سخت افزارهای مورد نیاز برای ارزیابی امنیت و تست نفوذ در شبکه های وایرلس:


 1. کالی لینوکس
 2.  wifislax
 3. wireshark

توضیحات

توجه:

کیفیت این آموزش توسط شرکت سامانه های مدیریت و اطلاع رسانی توسعه کارآفرینان تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می شود.

دوره های آموزش مجازی مرتبط با دوره آموزشی ارزیابی امنیتی شبکه های بی سیم wireless 


در این دوره آموزش مجازی می آموزیم:


 1. راه اندازی آزمایشگاه تست نفوذ پذیری شبکه های بی سیم wireless
 2. آشنایی با انواع نقاط ضعف این شبکه ها و نحوه رفع آنها
 3. انواع حملات رایج به شبکه های wireless
 4. انواع رمز نگاری

انواع نرم افزار و سخت افزارهای مورد نیاز برای ارزیابی امنیت و تست نفوذ در شبکه های وایرلس:


 1. کالی لینوکس
 2.  wifislax
 3. wireshark

بسته های آموزشی مرتبط