در پاییز شکوفا شوید. تخفیف 40 درصد برای تمامی دوره های آموزشی
پیشنهاد هفته

داده کاوی و کشف دانش

دکتر سمیه علیزاده

علوم داده

امتیاز 3.8 ازمجموع 4 نفر
259,000تومان
155,400تومان
40%
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

معرفی دوره داده کاوی

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره

  رایگان
  نمایش
 • طرح درس داده کاوی

  رایگان
  نمایش
 • جزوه داده کاوی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تعاریف و مفاهیم داده کاوی

مشاهده محتوابستنB
 • تعاریف و مفاهیم داده کاوی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • طبقه بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

معرفی ابزارها و نرم ازارهای داده کاوی

مشاهده محتوابستنC
 • 3 معرفی ابزارها و نرم ازارهای داده کاوی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه ابزار طبقه بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

متدلوژی استفاده از داده کاوی در عمل crisp

مشاهده محتوابستنD
 • متدلوژی استفاده از داده کاوی در عمل Crisp

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه کریسپ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

خوشه بندی

مشاهده محتوابستنE
 • مفاهیم خوشه بندی

  رایگان
  نمایش
 • خوشه بندی با روش k_Means

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خوشه بندی با روش و روش سلسله مراتبی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کیفیت خوشه بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه کیفیت خوشه بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه خوشه بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

قواعد باهمآیی Association

مشاهده محتوابستنF
 • مفاهیم قواعد باهم آیی

  رایگان
  نمایش
 • الگوریتم Apriori

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مفاهیم پیشرفته در قواعد باهم آیی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه باهم آیی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

روشهای دسته بندی

مشاهده محتوابستنG
 • مفاهیم دسته بندی

  رایگان
  نمایش
 • مفاهیم درخت تصمیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • الگوریتم درخت تصمیم C5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش بیزین در دسته بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مفاهیم دسته بندی با شبکه های عصبی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبات شبکه در شبکه های عصبی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش کاهش گرادیان در شبکه های عصبی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثال یک – الگوریتم پس انتشار خطا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثال دو – الگوریتم پس انتشار خطا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دسته بندی بر مبنای نزدیکترین همسایه classification_ KNN

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کیفیت دسته بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه طبقه بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه درخت تصمیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه درخت تصمیم شاخص جینی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه الگوریتم ID3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه کیفیت درخت تصمیم گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه بیزین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه شبکه عصبی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه نزدیک تیرین هم سایه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه روشهاي ارزيابي دسته بندي ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

انبار داده

مشاهده محتوابستنH
 • انبار داده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه انبار داده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آماده سازی و پیش پردازش داده ها

مشاهده محتوابستنI
 • آماده سازی و پیش پردازش داده ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه آماده سازی داده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مصور سازی داده ها

مشاهده محتوابستنJ
 • مصور سازی داده ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه مصورسازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

کاربردهای داده کاوی

مشاهده محتوابستنA
 • مثالی از کاربرد داده کاوی در CRM

  رایگان
  نمایش
 • مثالی از کاربرد داده کاوی در سلامت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثالی از کاربرد داده کاوی در رفتار مشتریان بانک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثالی از کاربرد داده کاوی در رستوران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثالی از کاربرد داده کاوی در پیش بینی امراض قلبی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی متن کاوی و بهینه سازی سبد خرید مشتری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

پایان

مشاهده محتوابستنB
 • خداحافظی

  رایگان
  نمایش
259,000تومان
155,400تومان
40%
خرید دوره
12جلسه
معادل 10 ساعت آموزشی
93فراگیر

معرفی دوره داده کاوی

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره

  رایگان
  نمایش
 • طرح درس داده کاوی

  رایگان
  نمایش
 • جزوه داده کاوی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تعاریف و مفاهیم داده کاوی

مشاهده محتوابستنB
 • تعاریف و مفاهیم داده کاوی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • طبقه بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

معرفی ابزارها و نرم ازارهای داده کاوی

مشاهده محتوابستنC
 • 3 معرفی ابزارها و نرم ازارهای داده کاوی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه ابزار طبقه بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

متدلوژی استفاده از داده کاوی در عمل crisp

مشاهده محتوابستنD
 • متدلوژی استفاده از داده کاوی در عمل Crisp

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه کریسپ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

خوشه بندی

مشاهده محتوابستنE
 • مفاهیم خوشه بندی

  رایگان
  نمایش
 • خوشه بندی با روش k_Means

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خوشه بندی با روش و روش سلسله مراتبی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کیفیت خوشه بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه کیفیت خوشه بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه خوشه بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

قواعد باهمآیی Association

مشاهده محتوابستنF
 • مفاهیم قواعد باهم آیی

  رایگان
  نمایش
 • الگوریتم Apriori

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مفاهیم پیشرفته در قواعد باهم آیی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه باهم آیی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

روشهای دسته بندی

مشاهده محتوابستنG
 • مفاهیم دسته بندی

  رایگان
  نمایش
 • مفاهیم درخت تصمیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • الگوریتم درخت تصمیم C5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش بیزین در دسته بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مفاهیم دسته بندی با شبکه های عصبی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبات شبکه در شبکه های عصبی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش کاهش گرادیان در شبکه های عصبی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثال یک – الگوریتم پس انتشار خطا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثال دو – الگوریتم پس انتشار خطا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دسته بندی بر مبنای نزدیکترین همسایه classification_ KNN

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کیفیت دسته بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه طبقه بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه درخت تصمیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه درخت تصمیم شاخص جینی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه الگوریتم ID3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه کیفیت درخت تصمیم گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه بیزین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه شبکه عصبی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه نزدیک تیرین هم سایه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه روشهاي ارزيابي دسته بندي ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

انبار داده

مشاهده محتوابستنH
 • انبار داده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه انبار داده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آماده سازی و پیش پردازش داده ها

مشاهده محتوابستنI
 • آماده سازی و پیش پردازش داده ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه آماده سازی داده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مصور سازی داده ها

مشاهده محتوابستنJ
 • مصور سازی داده ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه مصورسازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

کاربردهای داده کاوی

مشاهده محتوابستنA
 • مثالی از کاربرد داده کاوی در CRM

  رایگان
  نمایش
 • مثالی از کاربرد داده کاوی در سلامت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثالی از کاربرد داده کاوی در رفتار مشتریان بانک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثالی از کاربرد داده کاوی در رستوران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثالی از کاربرد داده کاوی در پیش بینی امراض قلبی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی متن کاوی و بهینه سازی سبد خرید مشتری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

پایان

مشاهده محتوابستنB
 • خداحافظی

  رایگان
  نمایش
توضیحات
این دوره شامل مفاهیم، ابزارها و متدلوژی داده کاوی و کشف دانش است و همچنین به روش ها و الگوریتم های مربوط به داده کاوی و چگونگی استفاده از آنها می­پردازد. پس از گذراندن این دوره مخاطب کار با داده ها و فرایند استخراج دانش از داده ها را فرا می گیرد و می تواند داده ها را به دانش تبدیل کند.
این دوره شامل مباحث زیر است:

معرفی نرم افزارهای داده کاوی
 1. R
 2. knime
 3. rapidminer
 4. weka
 5. excel
 6. microsoft sql
 7. spss
 8. business intelligence
 9. python
معرفی سیستم های پشتیبانی تصمیم
معرفی سیستم های خبره

انواع الگوریتم
 1. الگوریتم های پیش بینی کننده
 2. الگوریتم های  توصبف کننده
 3. الگوریتم های نظارتی
 4. الگوریتم های غیر نظارتی
 5. الگوریتم های دسته بندی
 6. الگوریتم تحلیل سبد خرید
 7. شبکه عصبی
 8. الگوریتم back propagation یا پس انتشار خطا
 9. الگوریتم های یادگیری
 10. الگوریتم های کاهش بعد
انواع متد
 1. انواع رگرسیون
 2. سری های زمانی
 3. مدل های پیش بینی
 4. خوشه بندی و انواع آن
 5. خلاصه سازی
 6. قواعد تلازمی
 7. الگوهای مکرر
 8. افرازبندی یا پارتیشنینگ
 9. گرید بندی
 10. k-means
 11. k-medoids
 12. درخت تصمیم گیری
 13. آنالیز فاکتور یا pca
متدهاب خوشه بندی
 1. متد اگنس
 2. متد دیانا

 1. کیفیت هر الگوریتم
 2. نقاط ضغف و قوت هر متد

 1. شاخص دان
 2. شاخص دیویس

 1. الگوریتم SETM
 2. الگوریتم AIS
 3. متد بیز ساده
 1. تفاوت بین انبار داده و پایگاه داده
 2. تفاوت بین OLTP و OLAP
انواع مدل سازی در انبار داده
 1. شمای ستاره
 2. شمای دانه برفی
 3. شمای فلکی
کیفیت داده
توضیحات

این دوره شامل مفاهیم، ابزارها و متدلوژی داده کاوی و کشف دانش است و همچنین به روش ها و الگوریتم های مربوط به داده کاوی و چگونگی استفاده از آنها می­پردازد. پس از گذراندن این دوره مخاطب کار با داده ها و فرایند استخراج دانش از داده ها را فرا می گیرد و می تواند داده ها را به دانش تبدیل کند.
این دوره شامل مباحث زیر است:

معرفی نرم افزارهای داده کاوی
 1. R
 2. knime
 3. rapidminer
 4. weka
 5. excel
 6. microsoft sql
 7. spss
 8. business intelligence
 9. python
معرفی سیستم های پشتیبانی تصمیم
معرفی سیستم های خبره

انواع الگوریتم
 1. الگوریتم های پیش بینی کننده
 2. الگوریتم های  توصبف کننده
 3. الگوریتم های نظارتی
 4. الگوریتم های غیر نظارتی
 5. الگوریتم های دسته بندی
 6. الگوریتم تحلیل سبد خرید
 7. شبکه عصبی
 8. الگوریتم back propagation یا پس انتشار خطا
 9. الگوریتم های یادگیری
 10. الگوریتم های کاهش بعد
انواع متد
 1. انواع رگرسیون
 2. سری های زمانی
 3. مدل های پیش بینی
 4. خوشه بندی و انواع آن
 5. خلاصه سازی
 6. قواعد تلازمی
 7. الگوهای مکرر
 8. افرازبندی یا پارتیشنینگ
 9. گرید بندی
 10. k-means
 11. k-medoids
 12. درخت تصمیم گیری
 13. آنالیز فاکتور یا pca
متدهاب خوشه بندی
 1. متد اگنس
 2. متد دیانا

 1. کیفیت هر الگوریتم
 2. نقاط ضغف و قوت هر متد

 1. شاخص دان
 2. شاخص دیویس

 1. الگوریتم SETM
 2. الگوریتم AIS
 3. متد بیز ساده
 1. تفاوت بین انبار داده و پایگاه داده
 2. تفاوت بین OLTP و OLAP
انواع مدل سازی در انبار داده
 1. شمای ستاره
 2. شمای دانه برفی
 3. شمای فلکی
کیفیت داده
بسته های آموزشی مرتبط

آموزش های مرتبط

آموزش های مرتبط با آموزش پیش رو