داده کاوی و کشف دانش

امتیاز 5.0 ازمجموع 1 نفر
دکتر سمیه علیزاده

دیتا ساینس

این دوره شامل مفاهیم، ابزارها و متدلوژی داده کاوی و کشف دانش است و همچنین به روشها و الگوریتمهای مربوط به داده کاوی و چگونگی استفاده از آنها می¬پردازد.

449,000تومان
خرید دوره
449,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
12جلسه
10ساعت
16فراگیر

معرفی دوره

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره1

  رایگان
  نمایش
 • معرفی دوره 2

  رایگان
  نمایش
 • جزوه معرفی دوره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

تعاریف ومفاهیم داده کاوی

مشاهده محتوابستنB
 • تعاریف ومفاهیم داده کاوی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • classification_concepts

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

معرفی ابزارها و نرم ازارهای داده کاوی

مشاهده محتوابستنC
 • 3 معرفی ابزارها و نرم ازارهای داده کاوی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • tools

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

متدلوژی استفاده از داده کاوی در عمل crisp

مشاهده محتوابستنD
 • متدلوژی استفاده از داده کاوی در عمل Crisp

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • crisp

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

خوشه بندی

مشاهده محتوابستنE
 • مفاهیم خوشه بندی

  رایگان
  نمایش
 • خوشه بندی با روش k_Means

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • خوشه بندی با روش و روش سلسله مراتبی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کیفیت خوشه بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • quality clustering

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • clustering

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

قواعد باهمآیی Association

مشاهده محتوابستنF
 • مفاهیم قواعد باهمآیی

  رایگان
  نمایش
 • الگوریتم Apriori

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مفاهیم پیشرفته در قواعد باهمآیی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • association+ ارزیابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • association

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

روشهای دسته بندی

مشاهده محتوابستنG
 • مفاهیم دسته بندی

  رایگان
  نمایش
 • مفاهیم درخت تصمیم decision Tree

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • الگوریتم درخت تصمیم C5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روش بیزین در دسته بندی classification_ Bayesian

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مفاهیم دسته بندی با شبکه های عصبی classification_ ANN

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • محاسبات شبکه در شبکه های عصبی classification_ ANN _net

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روش کاهش گرادیان در شبکه های عصبی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مثال یک – الگوریتم پس انتشار خطا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مثال دو – الگوریتم پس انتشار خطا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • دسته بندی بر مبنای نزدیکترین همسایه classification_ KNN

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 7.6 classification quality

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • classification_concepts

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Decision Tree_concept

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Decision Tree_Gini Index

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Decision Tree_ID3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Decision Tree_Quality

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • bayesian

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ANN

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • knn

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روشهاي ارزيابي دسته بندي ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

data warehouse

مشاهده محتوابستنH
 • data warehouse

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • dw

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

آماده سازی و پیش پردازش داده ها

مشاهده محتوابستنI
 • آماده سازی و پیش پردازش داده ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • data pre

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مصور سازی داده ها

مشاهده محتوابستنJ
 • مصور سازی داده ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Data Visualisation

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

کاربردهای داده کاوی

مشاهده محتوابستنA
 • مثالی از کاربرد داده کاوی در CRM

  رایگان
  نمایش
 • مثالی از کاربرد داده کاوی در سلامت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • bank

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • food 2003

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ghalb

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کاربرد 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

پایان

مشاهده محتوابستنB
 • خداحافظی

  رایگان
  نمایش
توضیحات دوره
این دوره شامل مفاهیم، ابزارها و متدلوژی داده کاوی و کشف دانش است و همچنین به روشها و الگوریتمهای مربوط به داده کاوی و چگونگی استفاده از آنها می­پردازد. پس از گذراندن این دوره مخاطب کار با داده ها و فرایند استخراج دانش از داده ها را فرا میگیرد و میتواند داده ها را به دانش تبدیل کند.
مشاهده همه توضیحات

آموزش های مرتبط

آموزش های مرتبط با آموزش پیش رو

بسته های آموزشی مرتبط

معرفی دوره

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره1

  رایگان
  نمایش
 • معرفی دوره 2

  رایگان
  نمایش
 • جزوه معرفی دوره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

تعاریف ومفاهیم داده کاوی

مشاهده محتوابستنB
 • تعاریف ومفاهیم داده کاوی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • classification_concepts

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

معرفی ابزارها و نرم ازارهای داده کاوی

مشاهده محتوابستنC
 • 3 معرفی ابزارها و نرم ازارهای داده کاوی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • tools

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

متدلوژی استفاده از داده کاوی در عمل crisp

مشاهده محتوابستنD
 • متدلوژی استفاده از داده کاوی در عمل Crisp

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • crisp

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

خوشه بندی

مشاهده محتوابستنE
 • مفاهیم خوشه بندی

  رایگان
  نمایش
 • خوشه بندی با روش k_Means

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • خوشه بندی با روش و روش سلسله مراتبی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کیفیت خوشه بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • quality clustering

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • clustering

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

قواعد باهمآیی Association

مشاهده محتوابستنF
 • مفاهیم قواعد باهمآیی

  رایگان
  نمایش
 • الگوریتم Apriori

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مفاهیم پیشرفته در قواعد باهمآیی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • association+ ارزیابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • association

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

روشهای دسته بندی

مشاهده محتوابستنG
 • مفاهیم دسته بندی

  رایگان
  نمایش
 • مفاهیم درخت تصمیم decision Tree

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • الگوریتم درخت تصمیم C5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روش بیزین در دسته بندی classification_ Bayesian

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مفاهیم دسته بندی با شبکه های عصبی classification_ ANN

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • محاسبات شبکه در شبکه های عصبی classification_ ANN _net

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روش کاهش گرادیان در شبکه های عصبی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مثال یک – الگوریتم پس انتشار خطا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مثال دو – الگوریتم پس انتشار خطا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • دسته بندی بر مبنای نزدیکترین همسایه classification_ KNN

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 7.6 classification quality

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • classification_concepts

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Decision Tree_concept

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Decision Tree_Gini Index

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Decision Tree_ID3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Decision Tree_Quality

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • bayesian

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ANN

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • knn

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روشهاي ارزيابي دسته بندي ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

data warehouse

مشاهده محتوابستنH
 • data warehouse

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • dw

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

آماده سازی و پیش پردازش داده ها

مشاهده محتوابستنI
 • آماده سازی و پیش پردازش داده ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • data pre

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مصور سازی داده ها

مشاهده محتوابستنJ
 • مصور سازی داده ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Data Visualisation

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

کاربردهای داده کاوی

مشاهده محتوابستنA
 • مثالی از کاربرد داده کاوی در CRM

  رایگان
  نمایش
 • مثالی از کاربرد داده کاوی در سلامت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • bank

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • food 2003

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ghalb

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کاربرد 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

پایان

مشاهده محتوابستنB
 • خداحافظی

  رایگان
  نمایش

توضیحات دوره

این دوره شامل مفاهیم، ابزارها و متدلوژی داده کاوی و کشف دانش است و همچنین به روشها و الگوریتمهای مربوط به داده کاوی و چگونگی استفاده از آنها می­پردازد. پس از گذراندن این دوره مخاطب کار با داده ها و فرایند استخراج دانش از داده ها را فرا میگیرد و میتواند داده ها را به دانش تبدیل کند.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها