50% تخفیف تابستانه هم‌آموز آغاز شد.
پیشنهاد هفته

داده کاوی و کشف دانش

دکتر سمیه علیزاده

علوم داده

امتیاز 4.1 ازمجموع 9 نفر
860,000تومان
430,000تومان
50%
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

معرفی دوره داده کاوی

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره

  رایگان
  نمایش
 • طرح درس داده کاوی

  رایگان
  نمایش
 • جزوه داده کاوی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تعاریف و مفاهیم داده کاوی

مشاهده محتوابستنB
 • تعاریف و مفاهیم داده کاوی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • طبقه بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

معرفی ابزارها و نرم ازارهای داده کاوی

مشاهده محتوابستنC
 • 3 معرفی ابزارها و نرم ازارهای داده کاوی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه ابزار طبقه بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

متدلوژی استفاده از داده کاوی در عمل crisp

مشاهده محتوابستنD
 • متدلوژی استفاده از داده کاوی در عمل Crisp

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه کریسپ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

خوشه بندی

مشاهده محتوابستنE
 • مفاهیم خوشه بندی

  رایگان
  نمایش
 • خوشه بندی با روش k_Means

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خوشه بندی با روش و روش سلسله مراتبی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کیفیت خوشه بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه کیفیت خوشه بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه خوشه بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

قواعد باهمآیی Association

مشاهده محتوابستنF
 • مفاهیم قواعد باهم آیی

  رایگان
  نمایش
 • الگوریتم Apriori

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مفاهیم پیشرفته در قواعد باهم آیی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه باهم آیی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

روشهای دسته بندی

مشاهده محتوابستنG
 • مفاهیم دسته بندی

  رایگان
  نمایش
 • مفاهیم درخت تصمیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • الگوریتم درخت تصمیم C5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش بیزین در دسته بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مفاهیم دسته بندی با شبکه های عصبی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبات شبکه در شبکه های عصبی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش کاهش گرادیان در شبکه های عصبی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثال یک – الگوریتم پس انتشار خطا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثال دو – الگوریتم پس انتشار خطا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دسته بندی بر مبنای نزدیکترین همسایه classification_ KNN

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کیفیت دسته بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه طبقه بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه درخت تصمیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه درخت تصمیم شاخص جینی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه الگوریتم ID3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه کیفیت درخت تصمیم گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه بیزین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه شبکه عصبی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه نزدیک تیرین هم سایه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه روشهاي ارزيابي دسته بندي ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

انبار داده

مشاهده محتوابستنH
 • انبار داده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه انبار داده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آماده سازی و پیش پردازش داده ها

مشاهده محتوابستنI
 • آماده سازی و پیش پردازش داده ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه آماده سازی داده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مصور سازی داده ها

مشاهده محتوابستنJ
 • مصور سازی داده ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه مصورسازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

کاربردهای داده کاوی

مشاهده محتوابستنA
 • مثالی از کاربرد داده کاوی در CRM

  رایگان
  نمایش
 • مثالی از کاربرد داده کاوی در سلامت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثالی از کاربرد داده کاوی در رفتار مشتریان بانک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثالی از کاربرد داده کاوی در رستوران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثالی از کاربرد داده کاوی در پیش بینی امراض قلبی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی متن کاوی و بهینه سازی سبد خرید مشتری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

پایان

مشاهده محتوابستنB
 • خداحافظی

  رایگان
  نمایش
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
860,000تومان
430,000تومان
50%
خرید دوره
12جلسه
6ساعت و 5 دقیقه
147فراگیر

معرفی دوره داده کاوی

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره

  رایگان
  نمایش
 • طرح درس داده کاوی

  رایگان
  نمایش
 • جزوه داده کاوی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تعاریف و مفاهیم داده کاوی

مشاهده محتوابستنB
 • تعاریف و مفاهیم داده کاوی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • طبقه بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

معرفی ابزارها و نرم ازارهای داده کاوی

مشاهده محتوابستنC
 • 3 معرفی ابزارها و نرم ازارهای داده کاوی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه ابزار طبقه بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

متدلوژی استفاده از داده کاوی در عمل crisp

مشاهده محتوابستنD
 • متدلوژی استفاده از داده کاوی در عمل Crisp

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه کریسپ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

خوشه بندی

مشاهده محتوابستنE
 • مفاهیم خوشه بندی

  رایگان
  نمایش
 • خوشه بندی با روش k_Means

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خوشه بندی با روش و روش سلسله مراتبی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کیفیت خوشه بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه کیفیت خوشه بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه خوشه بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

قواعد باهمآیی Association

مشاهده محتوابستنF
 • مفاهیم قواعد باهم آیی

  رایگان
  نمایش
 • الگوریتم Apriori

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مفاهیم پیشرفته در قواعد باهم آیی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه باهم آیی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

روشهای دسته بندی

مشاهده محتوابستنG
 • مفاهیم دسته بندی

  رایگان
  نمایش
 • مفاهیم درخت تصمیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • الگوریتم درخت تصمیم C5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش بیزین در دسته بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مفاهیم دسته بندی با شبکه های عصبی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبات شبکه در شبکه های عصبی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش کاهش گرادیان در شبکه های عصبی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثال یک – الگوریتم پس انتشار خطا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثال دو – الگوریتم پس انتشار خطا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دسته بندی بر مبنای نزدیکترین همسایه classification_ KNN

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کیفیت دسته بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه طبقه بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه درخت تصمیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه درخت تصمیم شاخص جینی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه الگوریتم ID3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه کیفیت درخت تصمیم گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه بیزین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه شبکه عصبی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه نزدیک تیرین هم سایه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه روشهاي ارزيابي دسته بندي ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

انبار داده

مشاهده محتوابستنH
 • انبار داده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه انبار داده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آماده سازی و پیش پردازش داده ها

مشاهده محتوابستنI
 • آماده سازی و پیش پردازش داده ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه آماده سازی داده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مصور سازی داده ها

مشاهده محتوابستنJ
 • مصور سازی داده ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه مصورسازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

کاربردهای داده کاوی

مشاهده محتوابستنA
 • مثالی از کاربرد داده کاوی در CRM

  رایگان
  نمایش
 • مثالی از کاربرد داده کاوی در سلامت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثالی از کاربرد داده کاوی در رفتار مشتریان بانک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثالی از کاربرد داده کاوی در رستوران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثالی از کاربرد داده کاوی در پیش بینی امراض قلبی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی متن کاوی و بهینه سازی سبد خرید مشتری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

پایان

مشاهده محتوابستنB
 • خداحافظی

  رایگان
  نمایش
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات
همراه با گواهی نامه معتبر
این دوره شامل مفاهیم، ابزارها و متدلوژی داده کاوی و کشف دانش است و همچنین به روش ها و الگوریتم های مربوط به داده کاوی و چگونگی استفاده از آنها می¬پردازد. پس از گذراندن این دوره مخاطب کار با داده ها و فرایند استخراج دانش از داده ها را فرا می گیرد و می تواند داده ها را به دانش تبدیل کند.
این دوره شامل مباحث زیر است:


مفاهیم داده کاوی
انباره داده ها 
الگوریتمهای پیشبینی کننده
الگوریتمهای توصیفی


تعاریف و مفاهیم داده کاوی
معرفی ابزارها و نرم ازارهای داده کاوی
متدلوژی استفاده از داده کاوی در عمل crisp
خوشه بندی
مفاهیم خوشه بندی

خوشه بندی با روش k_Means

خوشه بندی با روش و روش سلسله مراتبی


کیفیت خوشه بندی
قواعد باهمآیی Association


مفاهیم قواعد باهم آیی

الگوریتم Apriori

مفاهیم پیشرفته در قواعد باهم آیی
روشهای دسته بندی

مفاهیم دسته بندی

مفاهیم درخت تصمیم

الگوریتم درخت تصمیم C5

روش بیزین در دسته بندی

مفاهیم دسته بندی با شبکه های عصبی

محاسبات شبکه در شبکه های عصبی

روش کاهش گرادیان در شبکه های عصبی

مثال یک – الگوریتم پس انتشار خطا

مثال دو – الگوریتم پس انتشار خطا

دسته بندی بر مبنای نزدیکترین همسایه classification_ KNN

کیفیت دسته بندی
انبار داده

انبار داده
آماده سازی و پیش پردازش داده ها

آماده سازی و پیش پردازش داده ها

جزوه سازی داده
مصور سازی داده ها

مصور سازی داده ها
کاربردهای داده کاوی

توضیحات

همراه با گواهی نامه معتبر
این دوره شامل مفاهیم، ابزارها و متدلوژی داده کاوی و کشف دانش است و همچنین به روش ها و الگوریتم های مربوط به داده کاوی و چگونگی استفاده از آنها می¬پردازد. پس از گذراندن این دوره مخاطب کار با داده ها و فرایند استخراج دانش از داده ها را فرا می گیرد و می تواند داده ها را به دانش تبدیل کند.
این دوره شامل مباحث زیر است:


مفاهیم داده کاوی
انباره داده ها 
الگوریتمهای پیشبینی کننده
الگوریتمهای توصیفی


تعاریف و مفاهیم داده کاوی
معرفی ابزارها و نرم ازارهای داده کاوی
متدلوژی استفاده از داده کاوی در عمل crisp
خوشه بندی
مفاهیم خوشه بندی

خوشه بندی با روش k_Means

خوشه بندی با روش و روش سلسله مراتبی


کیفیت خوشه بندی
قواعد باهمآیی Association


مفاهیم قواعد باهم آیی

الگوریتم Apriori

مفاهیم پیشرفته در قواعد باهم آیی
روشهای دسته بندی

مفاهیم دسته بندی

مفاهیم درخت تصمیم

الگوریتم درخت تصمیم C5

روش بیزین در دسته بندی

مفاهیم دسته بندی با شبکه های عصبی

محاسبات شبکه در شبکه های عصبی

روش کاهش گرادیان در شبکه های عصبی

مثال یک – الگوریتم پس انتشار خطا

مثال دو – الگوریتم پس انتشار خطا

دسته بندی بر مبنای نزدیکترین همسایه classification_ KNN

کیفیت دسته بندی
انبار داده

انبار داده
آماده سازی و پیش پردازش داده ها

آماده سازی و پیش پردازش داده ها

جزوه سازی داده
مصور سازی داده ها

مصور سازی داده ها
کاربردهای داده کاوی

بسته های آموزشی مرتبط