بی حد و مرز؛ حصار ظرفیت‌های خود را در هم بشکنید

جان سی مکسول

کتاب صوتی

امتیاز 4.7 ازمجموع 6 نفر
47,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

پیشگفتار

مشاهده محتوابستنA
 • جلد کتاب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • پیشگفتار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

آگاهی

مشاهده محتوابستنB
 • حصار ظرفیت های خود را در هم بشکنید

  رایگان
 • می دانید چه چیزی محدودتان می کند؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • حصارهایی که زندگیتان را محدود می کند در هم بشکنید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

توانایی

مشاهده محتوابستنC
 • ظرفیت هایی را که دارید بالنده کنید

  رایگان
 • ظرفیت انرژی: توانایی جسمانی شما برای به پیش رفتن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • ظرفیت عاطفی: توانایی شما برای مدیریت عواطفتان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • ظرفیت تفکر: توانایی شما برای تفکر اثر بخش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • ظرفیت ارتباطی: توانایی شما برای ایجاد رابطه با دیگران

  رایگان
 • ظرفیت خلاق: توانایی شما برای دیدن گزینه ها و یافتن پاسخ ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • ظرفیت تولید: توانایی شما برای رسیدن به نتیجه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • ظرفیت رهبری: توانایی شما برای برانگیختن و رهبری دیگران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

انتخاب ها

مشاهده محتوابستنD
 • کارهایی را انجام دهید که ظرفیتتان را به حداکثر برساند

  رایگان
 • ظرفیت مسئولیت: بر عهده گرفتن مسئولیت زندگیتان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • ظرفیت شخصیت: توانایی شما بر اساس ارزش های نیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • ظرفیت برکت: باور به اینکه بیش از حد کفایت در اختیار دارید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • ظرفیت انضباط: تمرکز بر اکنون و به پایان رساندن کار

  رایگان
 • ظرفیت هدفمندی: منزلت خواهی هدفمند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • ظرفیت نگرش: مثبت اندیشی صرف نظر از شرایط موجود

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • ظرفیت ریسک پذیری: انتخاب شما برای خروج از محدود امتنانتان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • ظرفیت معنوی: تقویت ایمانتان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • ظرفیت رشد: تمرکز بر اینکه تا کجا می توانید بروید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • ظرفیت مشارکت: همکاری با دیگران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

نتیجه گیری

مشاهده محتوابستنE
 • نتیجه گیری: زندگی بی حد و مرز شما

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
47,000تومان
خرید کتاب صوتی
به دلیل حفاظت از حقوق ناشر و پدید آورنده کتاب، محتوای این اثر تنها از طریق اپلیکیشن اندروید قابل دسترسی می باشد.
5جلسه
119فراگیر

پیشگفتار

مشاهده محتوابستنA
 • جلد کتاب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • پیشگفتار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

آگاهی

مشاهده محتوابستنB
 • حصار ظرفیت های خود را در هم بشکنید

  رایگان
 • می دانید چه چیزی محدودتان می کند؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • حصارهایی که زندگیتان را محدود می کند در هم بشکنید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

توانایی

مشاهده محتوابستنC
 • ظرفیت هایی را که دارید بالنده کنید

  رایگان
 • ظرفیت انرژی: توانایی جسمانی شما برای به پیش رفتن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • ظرفیت عاطفی: توانایی شما برای مدیریت عواطفتان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • ظرفیت تفکر: توانایی شما برای تفکر اثر بخش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • ظرفیت ارتباطی: توانایی شما برای ایجاد رابطه با دیگران

  رایگان
 • ظرفیت خلاق: توانایی شما برای دیدن گزینه ها و یافتن پاسخ ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • ظرفیت تولید: توانایی شما برای رسیدن به نتیجه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • ظرفیت رهبری: توانایی شما برای برانگیختن و رهبری دیگران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

انتخاب ها

مشاهده محتوابستنD
 • کارهایی را انجام دهید که ظرفیتتان را به حداکثر برساند

  رایگان
 • ظرفیت مسئولیت: بر عهده گرفتن مسئولیت زندگیتان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • ظرفیت شخصیت: توانایی شما بر اساس ارزش های نیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • ظرفیت برکت: باور به اینکه بیش از حد کفایت در اختیار دارید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • ظرفیت انضباط: تمرکز بر اکنون و به پایان رساندن کار

  رایگان
 • ظرفیت هدفمندی: منزلت خواهی هدفمند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • ظرفیت نگرش: مثبت اندیشی صرف نظر از شرایط موجود

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • ظرفیت ریسک پذیری: انتخاب شما برای خروج از محدود امتنانتان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • ظرفیت معنوی: تقویت ایمانتان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • ظرفیت رشد: تمرکز بر اینکه تا کجا می توانید بروید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • ظرفیت مشارکت: همکاری با دیگران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

نتیجه گیری

مشاهده محتوابستنE
 • نتیجه گیری: زندگی بی حد و مرز شما

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
توضیحات

​جان سی مکسول، در کتاب صوتی «بی حدومرز، حصار ظرفیت‌های خود را در هم بشکنید»، به ما روش‌های مفید و مناسبی را می‌آموزد که می‌توانیم با کشف توانمندی‌های درونی خود به دنیای جدیدی پا بگذاریم. این کتاب صوتی تأکید می‌کند که آدم‌ها باید خود را به خوبی بشناسند و در مسیر صحیح زندگی قرار بگیرند. آگاهی‌های خود را بیشتر کنند و در نتیجه انتخاب‌های بهتری داشته باشند. برای کیفیت بهتر زندگی خودمان، باید از محدودیت‌های دست‌وپاگیر زندگی فراتر برویم و حس انسانیت خود را بیشتر درک کنیم. جان سی مکسول، می‌گوید که می‌توان ظرفیت‌های درونی را پرورش داد، مانند توانایی‌های بدنی، عواطف، تفکر و ایجاد ارتباط. همین‌طور می‌توان ظرفیت‌های دیگری نظیر مسئولیت‌پذیری، ارزش‌های نیک، تمرکز، خودخواستگی و امور معنوی را هم تقویت کرد.

توضیحات

​جان سی مکسول، در کتاب صوتی «بی حدومرز، حصار ظرفیت‌های خود را در هم بشکنید»، به ما روش‌های مفید و مناسبی را می‌آموزد که می‌توانیم با کشف توانمندی‌های درونی خود به دنیای جدیدی پا بگذاریم. این کتاب صوتی تأکید می‌کند که آدم‌ها باید خود را به خوبی بشناسند و در مسیر صحیح زندگی قرار بگیرند. آگاهی‌های خود را بیشتر کنند و در نتیجه انتخاب‌های بهتری داشته باشند. برای کیفیت بهتر زندگی خودمان، باید از محدودیت‌های دست‌وپاگیر زندگی فراتر برویم و حس انسانیت خود را بیشتر درک کنیم. جان سی مکسول، می‌گوید که می‌توان ظرفیت‌های درونی را پرورش داد، مانند توانایی‌های بدنی، عواطف، تفکر و ایجاد ارتباط. همین‌طور می‌توان ظرفیت‌های دیگری نظیر مسئولیت‌پذیری، ارزش‌های نیک، تمرکز، خودخواستگی و امور معنوی را هم تقویت کرد.

برچسب ها

بسته های آموزشی مرتبط