دوره جامع تحلیل گری مالی و سرمایه گذاری CFA (منقضی)

گروه آریانا

مالی و سرمایه گذاری

امتیاز 4.6 ازمجموع 9 نفر
رایگان ببینید!
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

corporate finance

مشاهده محتوابستنA
 • session 1 part 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • session 1 part 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • session 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • Session 3 Part 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • Session 3 Part 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • Session 4 Part 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • Session 4 Part 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • Session 5 Part 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • Session 5 Part 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • session 6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • Session 7 part 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • Session 7 part 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.

FRA

مشاهده محتوابستنB
 • Session 1 part 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • Session 1 part 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • Session 1 part 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • Session 2 Part 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • Session 2 Part 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • Session 2 Part 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • Session 3 Part 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • Session 3 Part 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • Session 3 Part 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • Session 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • Session 5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • Session 6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • Session 7

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • Session 8

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.

Equity

مشاهده محتوابستنC
 • Session 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • Session 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • Session 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • Session 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • Session 5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • Session 7 - 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • Session 7 - 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • Session 6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • Session 8

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.

derivative

مشاهده محتوابستنD
 • derivative3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • derivative4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • derivative5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • derivative6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • derivative 7

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • derivative8

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • derivative 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.

Quant

مشاهده محتوابستنE
 • S1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • S2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • S3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • S4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • S5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • S6-1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • S6-2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.

fixed in come

مشاهده محتوابستنF
 • S1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • S2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • S3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • S4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • S5-1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • S5-2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • S6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.

اقتصاد

مشاهده محتوابستنG
 • s1 p1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • s1 p1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • s 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • s 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • s 4 p 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • s 4 p 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • s 4 p 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • s 5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • s6 p1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • s6 p2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • S7 P1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • S7 P2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • S7 P3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.

ethic

مشاهده محتوابستنH
 • S 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • S2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • S 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • s 5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • s 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.

derivative (2)

مشاهده محتوابستنI
 • s1-p1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • s1-p2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • s2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • s3-p1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • s3-p2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • s4-p1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • s4-p2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • s5-p1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • s5-p2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • s6-p1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • s6-p2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • s6-p3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.

portfolio (2)

مشاهده محتوابستنJ
 • s1-p1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • s1-p2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • s2-p1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • s2-p2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • s3-p1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • s3-p2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • s4-p1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • s4-p2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • s5-p1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • s5-p2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • s6-p1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • s6-p2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • s7-p1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • s7-p2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
رایگان ببینید!
10جلسه
معادل 160 ساعت آموزشی
0فراگیر

corporate finance

مشاهده محتوابستنA
 • session 1 part 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • session 1 part 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • session 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • Session 3 Part 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • Session 3 Part 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • Session 4 Part 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • Session 4 Part 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • Session 5 Part 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • Session 5 Part 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • session 6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • Session 7 part 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • Session 7 part 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.

FRA

مشاهده محتوابستنB
 • Session 1 part 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • Session 1 part 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • Session 1 part 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • Session 2 Part 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • Session 2 Part 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • Session 2 Part 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • Session 3 Part 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • Session 3 Part 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • Session 3 Part 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • Session 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • Session 5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • Session 6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • Session 7

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • Session 8

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.

Equity

مشاهده محتوابستنC
 • Session 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • Session 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • Session 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • Session 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • Session 5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • Session 7 - 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • Session 7 - 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • Session 6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • Session 8

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.

derivative

مشاهده محتوابستنD
 • derivative3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • derivative4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • derivative5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • derivative6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • derivative 7

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • derivative8

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • derivative 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.

Quant

مشاهده محتوابستنE
 • S1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • S2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • S3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • S4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • S5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • S6-1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • S6-2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.

fixed in come

مشاهده محتوابستنF
 • S1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • S2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • S3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • S4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • S5-1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • S5-2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • S6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.

اقتصاد

مشاهده محتوابستنG
 • s1 p1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • s1 p1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • s 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • s 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • s 4 p 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • s 4 p 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • s 4 p 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • s 5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • s6 p1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • s6 p2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • S7 P1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • S7 P2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • S7 P3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.

ethic

مشاهده محتوابستنH
 • S 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • S2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • S 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • s 5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • s 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.

derivative (2)

مشاهده محتوابستنI
 • s1-p1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • s1-p2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • s2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • s3-p1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • s3-p2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • s4-p1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • s4-p2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • s5-p1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • s5-p2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • s6-p1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • s6-p2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • s6-p3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.

portfolio (2)

مشاهده محتوابستنJ
 • s1-p1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • s1-p2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • s2-p1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • s2-p2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • s3-p1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • s3-p2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • s4-p1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • s4-p2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • s5-p1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • s5-p2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • s6-p1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • s6-p2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • s7-p1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • s7-p2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
توضیحات
شما با شرکت در دوره CFA که توسط گروه پژوهشی صنعتی آریانا برگزار می گردد می توانید تسلط کامل بر مباحث آزمون ها را بدست بیاورید. تمرکز اصلی کلاس های این موسسه که مجموعا 160ساعت خواهد بود، آموزش مباحث CFA به صورتی است که افراد بتوانند با تسلط بر مطالب مطرح شده، توانایی استفاده از آنها را در فعالیتهای مرتبط را داشته باشند و علاوه بر این آمادگی کامل برای شرکت در آزمون سطح ۱ را کسب نمایند. همچنین یک نوبت آزمون آزمایشی شبیه سازی شده به صورت رایگان برگزار خواهد شد. در پایان آزمون حل تشریحی سوالات به شرکت کنندگان داده خواهد شد.

توضیحات

شما با شرکت در دوره CFA که توسط گروه پژوهشی صنعتی آریانا برگزار می گردد می توانید تسلط کامل بر مباحث آزمون ها را بدست بیاورید. تمرکز اصلی کلاس های این موسسه که مجموعا 160ساعت خواهد بود، آموزش مباحث CFA به صورتی است که افراد بتوانند با تسلط بر مطالب مطرح شده، توانایی استفاده از آنها را در فعالیتهای مرتبط را داشته باشند و علاوه بر این آمادگی کامل برای شرکت در آزمون سطح ۱ را کسب نمایند. همچنین یک نوبت آزمون آزمایشی شبیه سازی شده به صورت رایگان برگزار خواهد شد. در پایان آزمون حل تشریحی سوالات به شرکت کنندگان داده خواهد شد.

برچسب ها

بسته های آموزشی مرتبط