فرم ساز راهکاران

موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم

حسابداری

امتیاز 0 ازمجموع 0 نفر
375,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

اطلاعات پایه

مشاهده محتوابستنA
 • محتوای دوره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع متغیر ها و ساخت فرم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع متغییر ها و آشنایی با کنترل ها ی عددی منطقی و تاریخی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع متغییر ها و آشنایی با کنترل های شرحی

  رایگان
  نمایش
 • انواع متغییر ها و آشنایی با روش های شماره گذاری در فرم ساز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع متغییر ها و آشنایی باکنترل تصویر و گروه فیلد و ساعت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع متغییر ها و آشنایی باکنترل هایی از نوع موجودیت

  رایگان
  نمایش
 • توابع : قسمت اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • توابع : قسمت دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • توابع: قسمت سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • توابع : قسمت چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • توابع قسمت پنجم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

موتور وضعیت

مشاهده محتوابستنB
 • موتور وضعیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نما

مشاهده محتوابستنC
 • نمای داده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نمای پارامتریک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تبادل اطلاعات

مشاهده محتوابستنD
 • دریافت اطلاعات از طریق اکسل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ساخت منو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نحوه خروجی گرفتن از فایل ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تمارین

مشاهده محتوابستنE
 • تمرین 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
375,000تومان
خرید دوره
5جلسه
22 ویدیو آموزشی
5فراگیر

اطلاعات پایه

مشاهده محتوابستنA
 • محتوای دوره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع متغیر ها و ساخت فرم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع متغییر ها و آشنایی با کنترل ها ی عددی منطقی و تاریخی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع متغییر ها و آشنایی با کنترل های شرحی

  رایگان
  نمایش
 • انواع متغییر ها و آشنایی با روش های شماره گذاری در فرم ساز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع متغییر ها و آشنایی باکنترل تصویر و گروه فیلد و ساعت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع متغییر ها و آشنایی باکنترل هایی از نوع موجودیت

  رایگان
  نمایش
 • توابع : قسمت اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • توابع : قسمت دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • توابع: قسمت سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • توابع : قسمت چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • توابع قسمت پنجم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

موتور وضعیت

مشاهده محتوابستنB
 • موتور وضعیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نما

مشاهده محتوابستنC
 • نمای داده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نمای پارامتریک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تبادل اطلاعات

مشاهده محتوابستنD
 • دریافت اطلاعات از طریق اکسل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ساخت منو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نحوه خروجی گرفتن از فایل ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تمارین

مشاهده محتوابستنE
 • تمرین 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
توضیحات
تصمیمگیری دقیق و به موقع یکی از الزامات کسب و کارهای امروزی است. سازمان ها دارای فرآیندهای مختلفی هستند که بعضی از این فرآیندها داخل ERP قرار میگیرد اما بعضی از آنها در اکسل یا سیستم های جزیره ای ثبت میشود. این موضوع باعث افزایش هزینه های نگهداری و توسعه سیستم ها میشود. توسعه سیستم های داخلی نیز دارای هزینه های خاص خود میباشد و نگهداری از آن چالش هایی را برای مدیران IT به وجود می آورد. با استفاده از ابزار فرم ساز راهکاران شما قادر خواهید بود فرم های مورد نیاز خود را توسعه داده و آن ها را به مجموعه راهکاران اضافه کنید. همینطور می توانید اطلاعات تکمیلی را داخل فرم های راهکاران ثبت کنید. دوره آموزش الکترونیکی فرم ساز راهکاران، با تدریس آقای حسام حکیمی) مدیر محصول سیستم فرایار همکاران سیستم( در 5 فصل به شرح زیر ارائه شده است: ساختار فرم ساز انواع داده و کنترل ها فرمولنویسی انواع نما دریافت داده از اکسل و انتقال فرم ها​

توضیحات

تصمیمگیری دقیق و به موقع یکی از الزامات کسب و کارهای امروزی است. سازمان ها دارای فرآیندهای مختلفی هستند که بعضی از این فرآیندها داخل ERP قرار میگیرد اما بعضی از آنها در اکسل یا سیستم های جزیره ای ثبت میشود. این موضوع باعث افزایش هزینه های نگهداری و توسعه سیستم ها میشود. توسعه سیستم های داخلی نیز دارای هزینه های خاص خود میباشد و نگهداری از آن چالش هایی را برای مدیران IT به وجود می آورد. با استفاده از ابزار فرم ساز راهکاران شما قادر خواهید بود فرم های مورد نیاز خود را توسعه داده و آن ها را به مجموعه راهکاران اضافه کنید. همینطور می توانید اطلاعات تکمیلی را داخل فرم های راهکاران ثبت کنید. دوره آموزش الکترونیکی فرم ساز راهکاران، با تدریس آقای حسام حکیمی) مدیر محصول سیستم فرایار همکاران سیستم( در 5 فصل به شرح زیر ارائه شده است: ساختار فرم ساز انواع داده و کنترل ها فرمولنویسی انواع نما دریافت داده از اکسل و انتقال فرم ها​

برچسب ها

بسته های آموزشی مرتبط