فروش راهکاران

موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم

حسابداری

امتیاز 5.0 ازمجموع 1 نفر
350,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

اطلاعات پایه

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی اجزای ساختاری ساختار فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی طرف های تجاری در فرآیند های فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی محصول و ویژگی های مرتبط با مدیریت محصول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی اطلاعات پایه حمل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

سیاست گذاری فروش

مشاهده محتوابستنB
 • مفهوم کلی سیاست فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی انواع پارامتر های سیاست فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف سیاست فروش و خروجی سیاست

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف انواع سیاست های افزاینده و کاهنده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف انواع سیاست های کنترلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف انواع سیاست های مقدار دهی و سایر سیاست ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نکات تکمیلی سیاست ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف رویه اعمال سیاست

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف اعلامه قیمت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

عملیات فروش

مشاهده محتوابستنC
 • معرفی اسناد فروش، فرآیند های ثبت اسناد فروش و مبنا های اسناد فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آشنایی با مفاهیم و امکانات پیش نیاز برای ثبت اسناد فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ثبت درخواست فروش و معرفی امکانات پایه ای و تکمیلی در اسناد فروش - قسمت اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ثبت درخواست فروش و معرفی امکانات پایه ای و تکمیلی در اسناد فروش - قسمت دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی امکانات و نحوه ثبت سند پیش فاکتور فروش و سایر امکانات پایه ای اسناد فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی نحوه استفاده از بسته محصول و لیست محصول در اسناد فروش و بررسی تفاوت های آنها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سایر امکانات اسناد فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی امکانات و ثبت سند حواله فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی امکانات و ثبت سند فاکتور فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی اسناد برگشت از فروش، فرایند های ثبت اسناد برگشت از فروش و مبنا های اسناد برگشت از فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی امکانات و نحوه ثبت سند مجوز برگشت از فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی امکانات و نحوه ثبت سند فاکتور برگشت از فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نحوه قطعی کردن اسناد فروش و کاربرد آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نحوه تعریف سیاست های هم گروه و نحوه کنترل آتها در اسناد فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نحوه تعریف سیاست رزرو و اثر آن در فرایند های فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی نحوه تحویل تلرانس تحویل محصولات در اسناد فروش و تفاوت آن با تلرانس واحد سنجش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نحوه کنترل محصولات همراه در اسناد فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی فهرست های اسناد فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی عامل کنترل موجودی و نحوه استفاده از آن در سیستم فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت حساب و حسابداری فروش

مشاهده محتوابستنD
 • مفاهیم کلی حساب فروش، انواع حساب و اعتبار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف نوع حساب و حساب فروش و امکانات مرتبط با آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بررسی اثر تراکنش ها در اسناد فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نحوه ثبت اسقرار مانده حساب و انتقال حساب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فراینده تسویه استاد فروش و مدیریت مطالبات فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی آنالیز جامع و امکانات مرتبط با آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نحوه صدور سند حسابداری - قسمت اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نحوه صدور سند حسابداری - قسمت دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی الگوی سند حسابداری اسناد فروش و نحوه صدور اعلامیه بدهکار و بستان کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

گزارشات سیستم فروش

مشاهده محتوابستنE
 • معرفی فرمت های چاپی استاد فروش و امکانات مرتبط با آنها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی گزارش قیمت محصولات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی گزارش مثایسه ای فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی گزارش مرور فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی گزارش مرور سیاست های مبلغی و مرور کالا های رایگان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی گزارش مرور سود ناخالص

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی گزارش صورت وضعیت حساب مشتریان و کارمندان و گزارش خلاصه وضعیت مشتریان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی گزارش تجزیه سنی بدهی های مشتریان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی کاوش گر سیستم فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
350,000تومان
خرید دوره
5جلسه
50 ویدیو آموزشی
12فراگیر

اطلاعات پایه

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی اجزای ساختاری ساختار فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی طرف های تجاری در فرآیند های فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی محصول و ویژگی های مرتبط با مدیریت محصول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی اطلاعات پایه حمل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

سیاست گذاری فروش

مشاهده محتوابستنB
 • مفهوم کلی سیاست فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی انواع پارامتر های سیاست فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف سیاست فروش و خروجی سیاست

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف انواع سیاست های افزاینده و کاهنده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف انواع سیاست های کنترلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف انواع سیاست های مقدار دهی و سایر سیاست ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نکات تکمیلی سیاست ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف رویه اعمال سیاست

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف اعلامه قیمت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

عملیات فروش

مشاهده محتوابستنC
 • معرفی اسناد فروش، فرآیند های ثبت اسناد فروش و مبنا های اسناد فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آشنایی با مفاهیم و امکانات پیش نیاز برای ثبت اسناد فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ثبت درخواست فروش و معرفی امکانات پایه ای و تکمیلی در اسناد فروش - قسمت اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ثبت درخواست فروش و معرفی امکانات پایه ای و تکمیلی در اسناد فروش - قسمت دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی امکانات و نحوه ثبت سند پیش فاکتور فروش و سایر امکانات پایه ای اسناد فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی نحوه استفاده از بسته محصول و لیست محصول در اسناد فروش و بررسی تفاوت های آنها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سایر امکانات اسناد فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی امکانات و ثبت سند حواله فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی امکانات و ثبت سند فاکتور فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی اسناد برگشت از فروش، فرایند های ثبت اسناد برگشت از فروش و مبنا های اسناد برگشت از فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی امکانات و نحوه ثبت سند مجوز برگشت از فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی امکانات و نحوه ثبت سند فاکتور برگشت از فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نحوه قطعی کردن اسناد فروش و کاربرد آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نحوه تعریف سیاست های هم گروه و نحوه کنترل آتها در اسناد فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نحوه تعریف سیاست رزرو و اثر آن در فرایند های فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی نحوه تحویل تلرانس تحویل محصولات در اسناد فروش و تفاوت آن با تلرانس واحد سنجش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نحوه کنترل محصولات همراه در اسناد فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی فهرست های اسناد فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی عامل کنترل موجودی و نحوه استفاده از آن در سیستم فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت حساب و حسابداری فروش

مشاهده محتوابستنD
 • مفاهیم کلی حساب فروش، انواع حساب و اعتبار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف نوع حساب و حساب فروش و امکانات مرتبط با آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بررسی اثر تراکنش ها در اسناد فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نحوه ثبت اسقرار مانده حساب و انتقال حساب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فراینده تسویه استاد فروش و مدیریت مطالبات فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی آنالیز جامع و امکانات مرتبط با آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نحوه صدور سند حسابداری - قسمت اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نحوه صدور سند حسابداری - قسمت دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی الگوی سند حسابداری اسناد فروش و نحوه صدور اعلامیه بدهکار و بستان کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

گزارشات سیستم فروش

مشاهده محتوابستنE
 • معرفی فرمت های چاپی استاد فروش و امکانات مرتبط با آنها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی گزارش قیمت محصولات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی گزارش مثایسه ای فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی گزارش مرور فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی گزارش مرور سیاست های مبلغی و مرور کالا های رایگان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی گزارش مرور سود ناخالص

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی گزارش صورت وضعیت حساب مشتریان و کارمندان و گزارش خلاصه وضعیت مشتریان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی گزارش تجزیه سنی بدهی های مشتریان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی کاوش گر سیستم فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
توضیحات
فضای رقابتی و متغیر کسب و کار موقعیتی را پیش روی سازمان ها قرار می دهد که هرچه انعطاف سازمان ها در قبال این تغییرات بیشتر باشد، می توانند نقش پررنگ تر و سهم بیشتری را در این فضای رقابتی داشته باشند. کسب و کار فروش با موضوعاتی از قبیل تعداد رقبا، پراکندگی جغرافیایی مشتریان، فرآیندهای متنوع فروش و برگشت از فروش، هزینه های بالای فروش و بازاریابی، هزینه های بالای لجستیک و توزیع و همچنین لزوم نظارت بر عملکرد کارکنان مواجه است. در پاسخ به این نیازها، سازمانها نیازمند راهکاری جامع و منعطف هستند. در این راستا، راهکار فروش همکاران سیستم، سیاستگذاری و اجرای فرآیندهای فروش به مشتریان را متناسب با نیازهای کسب و کار فراهم میکند، با یکپارچگی با سایر سیستم ها به فرآیند کار سرعت می بخشد، زمان دریافت سفارش تا تحویل محصولات را به شکل چشم گیری کاهش میدهد و میتواند باعث افزایش رضایت مشتریان سازمان گردد. الگوهای ارزیابی متنوعی را در تعامل با فروشندگان در اختیار سازمان قرار می دهد و کنترل کاملی را بر عملکرد فروشندگان فراهم میکند و در نهایت با امکانات گزارشگری و تحلیل فرآیندها به سازمان ها کمک میکند تا به دید جامعی از شرکت و وضعیت فروش دست پیدا کنند و بتوانند درست، دقیق و به موقع تصمیم بگیرند. دوره آموزش الکترونیکی فروش راهکاران، با تدریس آقای رضا مهرآرین) مدیر محصول حوزه فروش و پخش همکاران سیستم( در 5 فصل به شرح زیر ارائه شده است: فصل اول: مفاهیم پایه سیستم فروش فصل دوم: سیاستگذاری فروش و تعریف انواع سیاست های فروش فصل سوم: فرآیندهای فروش و برگشت از فروش و ثبت اسناد مختلف سیستم فروش فصل چهارم: مدیریت حساب مشتریان، مدیریت مطالبات و حسابداری اسناد فروش فصل پنجم: گزارشات کاربردی و کاوشگر سیستم فروش

توضیحات

فضای رقابتی و متغیر کسب و کار موقعیتی را پیش روی سازمان ها قرار می دهد که هرچه انعطاف سازمان ها در قبال این تغییرات بیشتر باشد، می توانند نقش پررنگ تر و سهم بیشتری را در این فضای رقابتی داشته باشند. کسب و کار فروش با موضوعاتی از قبیل تعداد رقبا، پراکندگی جغرافیایی مشتریان، فرآیندهای متنوع فروش و برگشت از فروش، هزینه های بالای فروش و بازاریابی، هزینه های بالای لجستیک و توزیع و همچنین لزوم نظارت بر عملکرد کارکنان مواجه است. در پاسخ به این نیازها، سازمانها نیازمند راهکاری جامع و منعطف هستند. در این راستا، راهکار فروش همکاران سیستم، سیاستگذاری و اجرای فرآیندهای فروش به مشتریان را متناسب با نیازهای کسب و کار فراهم میکند، با یکپارچگی با سایر سیستم ها به فرآیند کار سرعت می بخشد، زمان دریافت سفارش تا تحویل محصولات را به شکل چشم گیری کاهش میدهد و میتواند باعث افزایش رضایت مشتریان سازمان گردد. الگوهای ارزیابی متنوعی را در تعامل با فروشندگان در اختیار سازمان قرار می دهد و کنترل کاملی را بر عملکرد فروشندگان فراهم میکند و در نهایت با امکانات گزارشگری و تحلیل فرآیندها به سازمان ها کمک میکند تا به دید جامعی از شرکت و وضعیت فروش دست پیدا کنند و بتوانند درست، دقیق و به موقع تصمیم بگیرند. دوره آموزش الکترونیکی فروش راهکاران، با تدریس آقای رضا مهرآرین) مدیر محصول حوزه فروش و پخش همکاران سیستم( در 5 فصل به شرح زیر ارائه شده است: فصل اول: مفاهیم پایه سیستم فروش فصل دوم: سیاستگذاری فروش و تعریف انواع سیاست های فروش فصل سوم: فرآیندهای فروش و برگشت از فروش و ثبت اسناد مختلف سیستم فروش فصل چهارم: مدیریت حساب مشتریان، مدیریت مطالبات و حسابداری اسناد فروش فصل پنجم: گزارشات کاربردی و کاوشگر سیستم فروش

برچسب ها

بسته های آموزشی مرتبط