آنالیز محیط و رقبا

گروه آریانا

بازاریابی و فروش

امتیاز 5.0 ازمجموع 1 نفر
رایگان ببینید!
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • آنالیز محیط و رقبا 1-1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • آنالیز محیط و رقبا 1-2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • آنالیز محیط و رقبا 2-1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • آنالیز محیط و رقبا 2-2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • آنالیز محیط و رقبا 2-3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
رایگان ببینید!
2جلسه
معادل 8 ساعت آموزشی
0فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • آنالیز محیط و رقبا 1-1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • آنالیز محیط و رقبا 1-2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • آنالیز محیط و رقبا 2-1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • آنالیز محیط و رقبا 2-2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • آنالیز محیط و رقبا 2-3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
توضیحات
آنالیز محیط و رقبا

توضیحات

آنالیز محیط و رقبا

بسته های آموزشی مرتبط