اصول و فنون مذاکره

گروه آریانا

مهارت های فردی

امتیاز 3.7 ازمجموع 3 نفر
رایگان ببینید!
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • اصول و فنون مذاکره 1-1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • اصول وفنون مذاکره 1-2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • اصول و فنون مذاکره 2-1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • اصول و فنون مذکراه 2-2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • اصول و فنون مذاکره 3-1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • اصول و فنون مذاکره 3-2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
رایگان ببینید!
3جلسه
معادل 12 ساعت آموزشی
0فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • اصول و فنون مذاکره 1-1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • اصول وفنون مذاکره 1-2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • اصول و فنون مذاکره 2-1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • اصول و فنون مذکراه 2-2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • اصول و فنون مذاکره 3-1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • اصول و فنون مذاکره 3-2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
توضیحات
اصول و فنون مذاکره 

توضیحات

اصول و فنون مذاکره 

برچسب ها

توسعه

بسته های آموزشی مرتبط