بازیکن تیمی ایدئال

پاتریک لنچونی

کتاب صوتی

امتیاز 0 ازمجموع 0 نفر
47,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

پیش گفتار

مشاهده محتوابستنA
 • جلد کتاب

  رایگان
 • بازیکن تیمی ایدئال

  رایگان
 • مقدمه

  رایگان

حکایت - وضعیت

مشاهده محتوابستنB
 • بس است

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • باب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • جا به جایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

حکایت - تشخیص

مشاهده محتوابستنC
 • بندها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • اعتراف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • چون بد آید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • پایبند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • رفتن به دل کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • قیل و قال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • طنز سیاه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • اولین جلسه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • گروه بندی دوباره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • ناجور شدن اوضاع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • چکش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • تحقیق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • دو روی سکه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • شانه دانه ریز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

حکایت - کشف

مشاهده محتوابستنD
 • نگاه روشن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • خود ارزیابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • بن مربی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • جرم کاوی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • افزودن از راه اضافه کردن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • میان برها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • تد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • واکنش ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

حکایت - اجرا

مشاهده محتوابستنE
 • چند هندوانه در یک دست

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • باز هم تد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • گزارش گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • کند و کاو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • نام ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • پوست کنده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • معرف ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • تماس تلفنی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • تشویش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • تاریکی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • طلیعه صبحدم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • نانسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

حکایت - نشانه ها

مشاهده محتوابستنF
 • مصاحیه مجدد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • حدود یک هفته بعد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • حدود یک ماه بعد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • حدود شش ماه بعد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • حدود یک سال بعد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

مدل

مشاهده محتوابستنG
 • مقدمه سه فضیلت بازیکن تیمی ایده آل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • تعریف و ترکیب سه فضیلت بازیکن تیمی ایده آل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • پیشینه مدل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • مدل بازیکن تیمی ایدئال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • کاربرد شماره 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • کاربرد شماره 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • کاربرد شماره 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • کاربرد شماره 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • ارتباط مدل بازیکن تیمی ایدئال با پنج دشمن کار تیمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • پنج دشمن کار تیمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

پایانی

مشاهده محتوابستنH
 • فکر آخر - در ورای کار تیمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • پایان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
47,000تومان
خرید کتاب صوتی
به دلیل حفاظت از حقوق ناشر و پدید آورنده کتاب، محتوای این اثر تنها از طریق اپلیکیشن اندروید قابل دسترسی می باشد.
8جلسه
9فراگیر

پیش گفتار

مشاهده محتوابستنA
 • جلد کتاب

  رایگان
 • بازیکن تیمی ایدئال

  رایگان
 • مقدمه

  رایگان

حکایت - وضعیت

مشاهده محتوابستنB
 • بس است

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • باب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • جا به جایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

حکایت - تشخیص

مشاهده محتوابستنC
 • بندها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • اعتراف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • چون بد آید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • پایبند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • رفتن به دل کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • قیل و قال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • طنز سیاه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • اولین جلسه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • گروه بندی دوباره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • ناجور شدن اوضاع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • چکش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • تحقیق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • دو روی سکه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • شانه دانه ریز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

حکایت - کشف

مشاهده محتوابستنD
 • نگاه روشن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • خود ارزیابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • بن مربی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • جرم کاوی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • افزودن از راه اضافه کردن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • میان برها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • تد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • واکنش ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

حکایت - اجرا

مشاهده محتوابستنE
 • چند هندوانه در یک دست

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • باز هم تد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • گزارش گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • کند و کاو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • نام ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • پوست کنده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • معرف ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • تماس تلفنی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • تشویش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • تاریکی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • طلیعه صبحدم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • نانسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

حکایت - نشانه ها

مشاهده محتوابستنF
 • مصاحیه مجدد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • حدود یک هفته بعد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • حدود یک ماه بعد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • حدود شش ماه بعد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • حدود یک سال بعد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

مدل

مشاهده محتوابستنG
 • مقدمه سه فضیلت بازیکن تیمی ایده آل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • تعریف و ترکیب سه فضیلت بازیکن تیمی ایده آل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • پیشینه مدل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • مدل بازیکن تیمی ایدئال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • کاربرد شماره 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • کاربرد شماره 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • کاربرد شماره 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • کاربرد شماره 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • ارتباط مدل بازیکن تیمی ایدئال با پنج دشمن کار تیمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • پنج دشمن کار تیمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

پایانی

مشاهده محتوابستنH
 • فکر آخر - در ورای کار تیمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • پایان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
توضیحات

توضیحی کوتاه دربارۀ بازیکن تیمی ایدئال:


 بازیکن تیمی ایدئال کتابی است که در قالب داستانی جذاب به معرفی سه ویژگی حیاتی برای موفقیت در کار تیمی پرداخته است. رهبرانی که می‌توانند کارمندانی فروتن، پرولع، هوشمند را شناسایی، استخدام و تربیت کنند بسیار برتر از رهبرانی هستند که نمی‌توانند این کار را انجام دهند. زیرا آنها قادرند خیلی سریع‌تر و به‌آسانی تیم‌های قوی‌تری بسازند. هدف این کتاب کمک به درک این موضوع است که چگونه ترکیب این سه خصلت ساده می‌تواند فرایند کار تیمی را در سازمان یا در زندگی‌تان تسریع کند.

توضیحات

توضیحی کوتاه دربارۀ بازیکن تیمی ایدئال:


 بازیکن تیمی ایدئال کتابی است که در قالب داستانی جذاب به معرفی سه ویژگی حیاتی برای موفقیت در کار تیمی پرداخته است. رهبرانی که می‌توانند کارمندانی فروتن، پرولع، هوشمند را شناسایی، استخدام و تربیت کنند بسیار برتر از رهبرانی هستند که نمی‌توانند این کار را انجام دهند. زیرا آنها قادرند خیلی سریع‌تر و به‌آسانی تیم‌های قوی‌تری بسازند. هدف این کتاب کمک به درک این موضوع است که چگونه ترکیب این سه خصلت ساده می‌تواند فرایند کار تیمی را در سازمان یا در زندگی‌تان تسریع کند.

بسته های آموزشی مرتبط