دوره جامع منابع انسانی 7

گروه آریانا

مدیریت منابع انسانی

امتیاز 0 ازمجموع 0 نفر
5,600,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

مدیریت منابع انسانی

مشاهده محتوابستنA
 • J1-P1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • J1-P2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • J2-P1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • J2-P2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت رفتار سازمانی

مشاهده محتوابستنB
 • J1-P1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • J1-P2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • J1-P3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • j2-p1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • j2-p2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت ارزیابی عملکرد

مشاهده محتوابستنC
 • J1-P1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • J1-P2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
5,600,000تومان
خرید دوره
1جلسه
معادل 56 ساعت آموزشی
0فراگیر

مدیریت منابع انسانی

مشاهده محتوابستنA
 • J1-P1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • J1-P2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • J2-P1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • J2-P2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت رفتار سازمانی

مشاهده محتوابستنB
 • J1-P1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • J1-P2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • J1-P3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • j2-p1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • j2-p2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت ارزیابی عملکرد

مشاهده محتوابستنC
 • J1-P1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • J1-P2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
توضیحات

دوره جامع منابع انسانی 7

توضیحات

دوره جامع منابع انسانی 7

برچسب ها