شخصیت شناسی MBTI

گروه آریانا

توسعه مهارت‌های فردی

امتیاز 4.1 ازمجموع 7 نفر
رایگان ببینید!
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

A
رایگان ببینید!
رایگان ببینید!
1جلسه
55فراگیر

A
توضیحات

شخصیت شناسی MBTI

توضیحات

شخصیت شناسی MBTI

برچسب ها

بسته های آموزشی مرتبط

ارتقاء توانمندی شغلی
ارتقاء توانمندی شغلی
ارتقاء توانمندی شغلی

ارتقاء توانمندی شغلی