کتاب صوتی سختی کارهای سخت

انتشارات آریاناقلم

کتاب صوتی

امتیاز 1.0 ازمجموع 1 نفر
125,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

معرفی و مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان

فصل اول

مشاهده محتوابستنB
 • از کمونیست تا سرمایه‌گذار خطر پذیر/ بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • از کمونیست تا سرمایه‌گذار خطرپذیر/ بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

فصل دوم

مشاهده محتوابستنC
 • جان سالم به در خواهم برد/ قسمت اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • جان سالم به در خواهم برد/ قسمت دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

فصل سوم

مشاهده محتوابستنD
 • این بار با احساس/ بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • این بار با احساس/ قسمت دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

فصل چهارم

مشاهده محتوابستنE
 • وقتی همه چیزها به هم می‌ریزد/ 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • وقتی همه چیزها به هم می‌ریزد/ 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • وقتی همه چیزها به هم می‌ریزد/ 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

فصل پنجم

مشاهده محتوابستنF
 • مواظب افراد، محصولات و منفعتت باش/ 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • مواظب افراد، محصولات و منفعتت باش/ 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • مواظب افراد، محصولات و منفعتت باش/ 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • مواظب افراد، محصولات و منفعتت باش/ 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

فصل ششم

مشاهده محتوابستنG
 • جریان کسب‌وکار در تیم‌ها/ بخش 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • جریان کسب‌وکار در تیم‌ها/ بخش 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • جریان کسب‌وکار در تیم‌ها/ بخش 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • جریان کسب‌وکار در تیم‌ها/ بخش 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

فصل هفتم

مشاهده محتوابستنH
 • رهبری کردن، حتی وقتی نمیدانی به کجا می‌روی/ 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • رهبری کردن، حتی وقتی نمیدانی به کجا می‌روی/ 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • رهبری کردن، حتی وقتی نمیدانی به کجا می‌روی/ 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • رهبری کردن، حتی وقتی نمیدانی به کجا می‌روی/ 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

فصل هشتم

مشاهده محتوابستنI
 • هیچ قانونی وجود ندارد/ بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • هیچ قانونی وجود ندارد/ قسمت دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

فصل نهم

مشاهده محتوابستنJ
 • پایان آغاز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

ضمیمه

مشاهده محتوابستنA
 • ضمیمه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
125,000تومان
خرید کتاب صوتی
به دلیل حفاظت از حقوق ناشر و پدید آورنده کتاب، محتوای این اثر تنها از طریق اپلیکیشن اندروید قابل دسترسی می باشد.
11جلسه
32فراگیر

معرفی و مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان

فصل اول

مشاهده محتوابستنB
 • از کمونیست تا سرمایه‌گذار خطر پذیر/ بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • از کمونیست تا سرمایه‌گذار خطرپذیر/ بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

فصل دوم

مشاهده محتوابستنC
 • جان سالم به در خواهم برد/ قسمت اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • جان سالم به در خواهم برد/ قسمت دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

فصل سوم

مشاهده محتوابستنD
 • این بار با احساس/ بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • این بار با احساس/ قسمت دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

فصل چهارم

مشاهده محتوابستنE
 • وقتی همه چیزها به هم می‌ریزد/ 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • وقتی همه چیزها به هم می‌ریزد/ 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • وقتی همه چیزها به هم می‌ریزد/ 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

فصل پنجم

مشاهده محتوابستنF
 • مواظب افراد، محصولات و منفعتت باش/ 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • مواظب افراد، محصولات و منفعتت باش/ 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • مواظب افراد، محصولات و منفعتت باش/ 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • مواظب افراد، محصولات و منفعتت باش/ 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

فصل ششم

مشاهده محتوابستنG
 • جریان کسب‌وکار در تیم‌ها/ بخش 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • جریان کسب‌وکار در تیم‌ها/ بخش 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • جریان کسب‌وکار در تیم‌ها/ بخش 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • جریان کسب‌وکار در تیم‌ها/ بخش 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

فصل هفتم

مشاهده محتوابستنH
 • رهبری کردن، حتی وقتی نمیدانی به کجا می‌روی/ 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • رهبری کردن، حتی وقتی نمیدانی به کجا می‌روی/ 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • رهبری کردن، حتی وقتی نمیدانی به کجا می‌روی/ 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • رهبری کردن، حتی وقتی نمیدانی به کجا می‌روی/ 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

فصل هشتم

مشاهده محتوابستنI
 • هیچ قانونی وجود ندارد/ بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • هیچ قانونی وجود ندارد/ قسمت دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

فصل نهم

مشاهده محتوابستنJ
 • پایان آغاز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

ضمیمه

مشاهده محتوابستنA
 • ضمیمه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

اکثر افراد رویای راه‌اندازی کسب‌و‌کار خود را دارند اما مدیریت کسب و کار فراز و نشیب‌های خودش را دارد. و قسمت سخت ماجرا این است که هیچ فرمولی برای رویارویی با این چالش‌ها وجود ندارد. از طرفی هیچ الگوی مشخصی هم وجود ندارد که بتواند شما را به مدیرعاملی تمام و کمال تبدیل کند. با این حال توصیه‌ها و تجربه‌های زیادی وجود دارد که می‌تواند به درد کارآفرین‌ها بخورد.

در همین راستا بن هاروویتز که مدیرعامل و بنیان‌گذار استارتاپ‌‌های معروفی در سیلیکون‌ولی است، در کتاب «سختی کارهای سخت» تجربیات خود را به زبانی ساده، روان و داستانی بیان کرده است.

شما می‌توانید در این دوره کتاب سختی کارهای سخت را بشنوید

توضیحات

اکثر افراد رویای راه‌اندازی کسب‌و‌کار خود را دارند اما مدیریت کسب و کار فراز و نشیب‌های خودش را دارد. و قسمت سخت ماجرا این است که هیچ فرمولی برای رویارویی با این چالش‌ها وجود ندارد. از طرفی هیچ الگوی مشخصی هم وجود ندارد که بتواند شما را به مدیرعاملی تمام و کمال تبدیل کند. با این حال توصیه‌ها و تجربه‌های زیادی وجود دارد که می‌تواند به درد کارآفرین‌ها بخورد.

در همین راستا بن هاروویتز که مدیرعامل و بنیان‌گذار استارتاپ‌‌های معروفی در سیلیکون‌ولی است، در کتاب «سختی کارهای سخت» تجربیات خود را به زبانی ساده، روان و داستانی بیان کرده است.

شما می‌توانید در این دوره کتاب سختی کارهای سخت را بشنوید

برچسب ها

bookbook#

بسته های آموزشی مرتبط