آیین نگارش مکاتبات اداری

گام الکترونیک

توسعه مهارت‌های فردی

امتیاز 3.7 ازمجموع 45 نفر
345,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

کلیات

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • اهمیت ارتباط و ارکان آن

  رایگان
  نمایش
 • سابقه و اجزای زبان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نتیجه گیری فصل اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

شیوه القای مفاهیم

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • روش های انتقال مفاهیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقایسه ارتباط کتبی و شفاهی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استفاده از کلمات مأنوس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ویژگی های یک نویسنده خوب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ویژگی های یک نوشته خوب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نتیجه گیری فصل دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نامه نگاری

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • انواع نامه (نامه شخصی و اداری)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نامه اداری و اجزای آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سربرگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش ها و مدل‏های عنوان نویسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متن نامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مشخصات امضا کننده نامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رونوشت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیوست و ضمیمه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نتیجه گیری فصل سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مراحل تهیه یک نامه

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • مراحل تهیه نامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بررسی قبل از نوشتن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انتخاب موضوع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحدید موضوع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فهرست افکار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ترتیب و توالی منطقی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های جمع آوری اطلاعات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نگارش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نتیجه گیری فصل چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

انواع نامه

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • نظام ارتباطات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع نامه از نظر سطح اداری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع نامه از نظر ماهیت کاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع نامه از نظر ارجحیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع نامه از نظر حفاظت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع نامه از نظر ابعاد و اندازه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رعایت فاصله مناسب در تایپ نامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نتیجه گیری فصل پنجم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

علائم نشانه گذاری

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • سابقه و تعریف نشانه گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • توصیه های نشانه گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • علائم نشانه گذاری توقف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دو نقطه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سه نقطه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خط فاصله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • گیومه و پرانتز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • گریز نما یا دوکمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ممیز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اعداد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نتیجه گیری فصل ششم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

املاء فارسی

مشاهده محتوابستنG
 • جزوه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • نکات کلی قابل رعایت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • موارد گسستگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • موارد پیوستگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قواعد دیگر املایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نتیجه گیری فصل هفتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

قواعد جمله بندی و دستوری

مشاهده محتوابستنH
 • جزوه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • ویژگی های ترکیبی زبان فارسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع کلمه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کلمه سازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رابطه صفت و موصوف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قاعده جمع بستن کلمات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معدود و تمییزها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نتیجه گیری فصل هشتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آزمون پایانی

مشاهده محتوابستنI
 • آزمون پایانی آیین نگارش

  رایگان
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
345,000تومان
خرید دوره
9جلسه
1ساعت و33 دقیقه
707فراگیر

کلیات

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • اهمیت ارتباط و ارکان آن

  رایگان
  نمایش
 • سابقه و اجزای زبان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نتیجه گیری فصل اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

شیوه القای مفاهیم

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • روش های انتقال مفاهیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقایسه ارتباط کتبی و شفاهی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استفاده از کلمات مأنوس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ویژگی های یک نویسنده خوب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ویژگی های یک نوشته خوب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نتیجه گیری فصل دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نامه نگاری

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • انواع نامه (نامه شخصی و اداری)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نامه اداری و اجزای آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سربرگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش ها و مدل‏های عنوان نویسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متن نامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مشخصات امضا کننده نامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رونوشت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیوست و ضمیمه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نتیجه گیری فصل سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مراحل تهیه یک نامه

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • مراحل تهیه نامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بررسی قبل از نوشتن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انتخاب موضوع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحدید موضوع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فهرست افکار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ترتیب و توالی منطقی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های جمع آوری اطلاعات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نگارش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نتیجه گیری فصل چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

انواع نامه

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • نظام ارتباطات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع نامه از نظر سطح اداری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع نامه از نظر ماهیت کاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع نامه از نظر ارجحیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع نامه از نظر حفاظت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع نامه از نظر ابعاد و اندازه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رعایت فاصله مناسب در تایپ نامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نتیجه گیری فصل پنجم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

علائم نشانه گذاری

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • سابقه و تعریف نشانه گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • توصیه های نشانه گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • علائم نشانه گذاری توقف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دو نقطه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سه نقطه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خط فاصله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • گیومه و پرانتز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • گریز نما یا دوکمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ممیز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اعداد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نتیجه گیری فصل ششم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

املاء فارسی

مشاهده محتوابستنG
 • جزوه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • نکات کلی قابل رعایت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • موارد گسستگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • موارد پیوستگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قواعد دیگر املایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نتیجه گیری فصل هفتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

قواعد جمله بندی و دستوری

مشاهده محتوابستنH
 • جزوه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • ویژگی های ترکیبی زبان فارسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع کلمه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کلمه سازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رابطه صفت و موصوف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قاعده جمع بستن کلمات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معدود و تمییزها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نتیجه گیری فصل هشتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آزمون پایانی

مشاهده محتوابستنI
 • آزمون پایانی آیین نگارش

  رایگان
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

در پایان این دوره آموزشی، فراگیر قادر خواهد بود: با اصول و قواعد نامه نگاری و مراحل تهیه یک نامه اداری آشنا شده و قواعد درست جمله بندی و دستوری و املایی را در یک نامه اداری به کار بندد. مواد آموزشی: - محتوای الکترونیکی - منابع تکمیلی چاپی شیوه ارزشیابی: - آزمون مجازی مدرک پایان دوره: - گواهینامه پایان دوره آموزش آیین نگارش مکاتبات اداری

توضیحات

در پایان این دوره آموزشی، فراگیر قادر خواهد بود: با اصول و قواعد نامه نگاری و مراحل تهیه یک نامه اداری آشنا شده و قواعد درست جمله بندی و دستوری و املایی را در یک نامه اداری به کار بندد. مواد آموزشی: - محتوای الکترونیکی - منابع تکمیلی چاپی شیوه ارزشیابی: - آزمون مجازی مدرک پایان دوره: - گواهینامه پایان دوره آموزش آیین نگارش مکاتبات اداری

بسته های آموزشی مرتبط

بسته ارتقاء توانمندی شغلی
بسته ارتقاء توانمندی شغلی
بسته ارتقاء توانمندی شغلی

بسته ارتقاء توانمندی شغلی