مهندس رضا آتش فراز
مشاور، مدرس و فعال حوزه مدیریت پروژه
2

دوره

2

کارآموز

درباره مدرس
مهندس رضا آتش فرازتألیف و ترجمه 10 کتاب تخصصی در زمینه مدیریت پروژه مشاور، مدرس و مؤلف کتاب های تخصصی در زمینه مدیریت پروژه سابقه تدریس بیش از 200 دوره آموزشی در زمینه مدیریت پروژه کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت از دانشگاه شهید بهشتی دارای مدرک مدیریت پروژه حرفه ای (PMP) از موسسه مدیریت پروژه آمریکا (PMI) سابقه ارائه خدمات مشاوره مدیریت پروژه در حوزه های نفت و گاز و پتروشیمی، نیرو، صنایع، راه و ساختمان