مهندس رضا آتش فراز
مشاور، مدرس و فعال حوزه مدیریت پروژه
2

دوره

2

کارآموز