رسا RASA
2

دوره

2

کارآموز

درباره مدرس
گروه آموزش الکترونیکی رسا
مجموعه “ رسا ”، (رهاورد سازان آریان) تیمی متشکل از بهترین متخصصین Distance Learning است که در یک گروه منسجم و با هدف گیری
مشخص، گرد هم آمده اند و با به کارگیری تجارب خود سعی در ارائه خدمات آموزشی با استانداردهای جهانی دارند.
این گروه به عنوان عضوی از کارگروه آموزش الکترونیکی سازمان امور صنفی IT کشور که با هدف
استانداردسازی تولید محتوای الکترونیکی و ایجاد پویایی در این بخش ایجاد شده، افتخار داشته شریک موفقیت پروژه
های ارزشمندی در شرکت هایی همچون  شرکت ارتباطات سیار همراه اول، دفاتر خدمات مشترکین همراه اول،  شرکت همکاران سیستم
 راه آهن،  وزارت امور اقتصاد و دارایی، و بسیاری از شرکت های مهم ایران باشد.