رسا RASA
2

دوره

2

کارآموز

درباره مدرس
گروه آموزش الکترونیکی رسامجموعه “ رسا ”، (رهاورد سازان آریان) تیمی متشکل از بهترین متخصصین Distance Learning است که در یک گروه منسجم و با هدف گیریمشخص، گرد هم آمده اند و با به کارگیری تجارب خود سعی در ارائه خدمات آموزشی با استانداردهای جهانی دارند.این گروه به عنوان عضوی از کارگروه آموزش الکترونیکی سازمان امور صنفی IT کشور که با هدفاستانداردسازی تولید محتوای الکترونیکی و ایجاد پویایی در این بخش ایجاد شده، افتخار داشته شریک موفقیت پروژههای ارزشمندی در شرکت هایی همچون شرکت ارتباطات سیار همراه اول، دفاتر خدمات مشترکین همراه اول، شرکت همکاران سیستمراه آهن، وزارت امور اقتصاد و دارایی، و بسیاری از شرکت های مهم ایران باشد.