50 درصد تخفیف دوره های توسعه مهارت های فردی هم‌آموز
حمیدرضا حسینی آشتیانی
1

دوره

1

کارآموز

درباره مدرس
سوابق تحصيلي فوق ليسانس: مهندسي صنايع دانشگاه تهران دانشكده فني 1378 ليسانس: مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي شريف 1376 مهمترين سوابق اجرايي شرکت مشاوره مديريت آريانا 1382 - تاکنون مدير عامل و عضو هيات مديره انجمن بهرهوری ايران 1399 – تاکنون عضو هيات مديره شرکت نظمآوران صنعت و معدن گلگهر سيرجان 1399 مدير پروژه برنامه استراتژيك شرکت جهان فولاد سيرجان 1399 مدير پروژه برنامه استراتژيك شرکت سنديكای بيمه 1399 مدير پروژه برنامه استراتژيك شرکت توانير 1399 مدير پروژه برنامه استراتژيك شرکت احياء استيل فولاد بافت 1398 مدير پروژه برنامه استراتژيك شرکت توسعه آهن و فولاد گلگهر 1398 مدير پروژه برنامه استراتژيك شرکت بيمه رازی 1398 مدير پروژه​ و....